Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Konieczny"

Analiza niezawodności działania stacji uzdatniania wody (SUW) wykorzystujących techniki membranowe

Czytaj za darmo! »

W technologii uzdatniania wody do picia wprowadza się modyfikacje eksploatowanych systemów zmierzające do zwiększenia efektów oczyszczania. Analiza skuteczności omówionych w pracy procesów membranowych potwierdza, że uzupełniają one bądź zastępują obecnie stosowane technologie konwencjonalne. Pochodzenie wody nie wpływa znacząco na charakterystykę filtracji, ale wody powierzchniowe w porów[...]

Decreasing the sulfur content in the cracked gasoline. Separation of hydrocarbon/thiophene mixtures by vacuum pervaporation Obniżanie zawartości siarki w benzynie krakingowej. Rozdzielanie mieszanin węglowodór/tiofen metodą perwaporacji próżniowej DOI:10.12916/przemchem.2014.2210


  PhMe/thiophene and n-heptane/thiophene org. mixts. were sepd. by vacuum pervaporation by using a com. hydrophobic poly(dimethylsiloxane)-based membrane. Both, hydrocarbon and thiophene fluxes increased with the increasing temp. and thiophene concn. and were higher for the PhMe/thiophene mixts. while the enrichment coeff. was lower. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad rozdziałem mieszanin n-heptan/ tiofen oraz toluen/tiofen metodą perwaporacji próżniowej na komercyjnych membranach z warstwą aktywną z poli(dimetylosiloksanu). Badania wykazały, że strumienie węglowodorów, jak i tiofenu wzrastały wraz ze wzrostem temperatury nadawy oraz stężeniem tiofenu i ich wartości były większe w przypadku mieszaniny toluen/tiofen. Z kolei współczynnik wzbogacenia permeatu beta osiągał większą wartość dla mieszaniny n-heptan/tiofen.Zgodnie ze Światową Kartą Paliw zawartość siarki w benzynie od 2013 r. nie może przekraczać 10 ppm1). Produktami spalania związków siarkoorganicznych obecnych w paliwie są tlenki siarki będące trucizną konwerterów katalitycznych, które stanowią część układu wydechowego pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym. Zmniejszenie aktywności konwertera wskutek jego "zatrucia" SOx powoduje wzrost emisji NOx, tlenku węgla(II) oraz lotnych związków organicznych (LZO)2). Benzyna handlowa jest komponowana z frakcji benzynowych pochodzących z różnych procesów rafineryjnych, takich jak reforming katalityczny, izomeryzacja oraz fluidalny kraking katalityczny (FCC). Frakcje pochodzące z procesów reformingu oraz izomeryzacji charakteryzują się na ogół małą zawartością siarki, jako że surowcem dla tych procesów są lekkie frakcje pochodzące z atmosferycznej destylacji ropy naftowej, które, przed skierowaniem do procesu, poddawane są hydrorafinacji. Ciężkie pozostałości z destylacji atmosferycznej, jak również frakcje z destylacji próżniowej, stanowiące surowiec dla procesu FCC, zawierają znaczne ilości siarki (0,5-1,[...]

Transport properties of chitosan membranes in pervaporation and vapor permeation of water-ethanol system Właściwości transportowe membran chitozanowych w procesie perwaporacji i przenikania par dla układu woda-etanol DOI:10.15199/62.2016.3.13


  Fe3O4-contg. (up to 15% by mass) chitosan membranes were crosslinked with glutaraldehyde and tested for H2O permeability and pervaporation. The water permeability coeffs. increased more than twice in pervaporation and 1.17 times in vapor permeation with the increase of Fe3O4 content. Similarly, the permeability coeffs. of ethanol through the membrane decreased 1.6 times and 1.9 times, resp. The significantly higher permeate streams were obtained during the pervaporation than during the permeation. Przedstawiono wyniki badań rozdzielania mieszaniny woda-etanol metodami przenikania par i perwaporacji z zastosowaniem membran chitozanowych usieciowanych aldehydem glutarowym i zawierających dodatek tlenku żelaza (magnetytu). Stwierdzono, że obecność magnetytu w matrycy polimerowej powoduje wzrost współczynnika dyfuzji i spadek współczynnika rozpuszczalności wody, prowadząc do efektywniejszego rozdziału badanej mieszaniny. Porównano również zaobserwowane różnice we właściwościach transportu membran w procesach przenikania par i perwaporacji. Spośród wielu technik wykorzystywanych do oczyszczania roztworów z niepożądanych składników dużym uznaniem cieszą się metody membranowe. Początkowo stosunkowo mało poznane i nie mające specjalnego zastosowania są obecnie procesami o wielkim znaczeniu w praktyce przemysłowej1, 2). W procesach separacji membranowej do rozdzielania składników mieszanin ciekłych i gazowych stosuje się membrany polimerowe i nieorganiczne o znakomitych właściwościach termicznych, odporności chemicznej, wytrzymałości mechanicznej oraz jednocześnie dużej selektywności i wydajności3-5). W procesie rozdzielania mieszanin ciekłych powszechnie stosuje się takie techniki membranowe, jak perwaporacja, ultra- i nanofiltracja oraz przenikanie par. W przebiegu tych procesów strumień zasilający dzieli się na dwa strumienie: permeat oraz retentat. Permeat jest wzbogacany w składnik preferencyjnie przenoszony przez membranę, a[...]

 Strona 1