Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR TOFIŁO"

Określanie obszaru krytycznego promieniowania cieplnego na potrzeby ustalenia minimalnej odległości między budynkami


  Ustalanie wymaganych odległościmiędzy budynkami w Polsce odbywa się obecnie wg reguł podanych w Rozporządzeniu o warunkach technicznych.Wymagania tam określone uzależniają minimalną odległość między dwoma budynkami od kilku czynników.Wistocie wymagania te podejmują próbę kategoryzacji budynków pod względem potencjalnego strumienia ciepła, któremumoże być poddany sąsiedni budynek i od tego uzależniająwymaganą odległośćmiędzy budynkami.Artykuł stanowi analizęwymagań krajowych i zagranicznych oraz metodologii obliczeń strumienia ciepła. Jako jeden ze sposobów przeprowadzenia obliczeń omówiony zostanie autorski program komputerowy FireRAD. Słowa kluczowe: strumień ciepła, odległość między budynkami, usytuowanie budynków, promieniowanie cieplne.Pożar może przenieść się pomiędzy budynkami na skutek bezpośredniego kontaktu płomieni, promieniowania cieplnego działającego na odległość, przez lotne żagwie pochodzące z budynku objętego pożarem lub przez pośrednie skupiska materiałów palnych, takie jak roślinność oraz pojazdy stojące między budynkami. Prawdopodobieństwo lotnych żagwi jest trudne do oszacowania i w dużym stopniu można je ograniczyć, stosując ściany i dachy z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Natomiast zagrożenie związane z promieniowaniem cieplnym jest możliwe do oszacowania, lecz wiąże się z kilkoma istotnymi założeniami i dość złożonymi obliczeniami. Historia wymagań ujętych w Rozporządzeniu owarunkach technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sięga lat 60. i 70. XX wieku, kiedy powstawały istotne krajowe opracowania obejmujące m.in. kwestie związane z odległościąmiędzy budynkami (Lindner i Struś) [2]. Opracowanie [2] wykorzystywało różne źródła literatury światowej,m.in. angielskie, francuskie, włoskie i amerykańskie. Już wówczas wskazywano w nim na dużą złożoność tej problematyki. Wymagania krajowe i zagraniczne Obecne Rozporządzenie o warunkach technicznych [1] w § 271 uza[...]

Najnowsze możliwości modelowania funkcjonowania systemów wentylacyjnych za pomocą technik CFD


  Techniki komputerowe CFD są w ostatnich latach coraz powszechniej wykorzystywane do projektowania różnego rodzaju instalacji w obiektach budowlanych. W artykule zaprezentowano najnowsze osiągnięcia nauki w zastosowaniu modelowania komputerowego instalacji HVAC, które w najbliższym czasie powinny zrewolucjonizować pracę projektantów tych systemów.TECHNIKI komputerowe CFD są w ostatnich latach coraz powszechniej wykorzystywane do projektowania różnego rodzaju instalacji w obiektach budowlanych. Z zakresu wentylacji, dotychczas najpowszechniej wykorzystuje się je w projektowaniu i weryfikowaniu skuteczności działania instalacji oddymiających. W Polsce, najczęściej analizy te wykonuje się za pomocą programu komputerowego FDS utworzonego w 2002 r. przez NIST. Obecnie funkcjonuje jego wersja 5.6, a w przygotowaniu jest wersja 6.0. W programie tym, ze względu na ograniczone możliwości zmniejszania siatki obliczeniowej, dotychczas nie było możliwości modelowania całego układu przebiegu kanałów wentylacyjnych. Najczęściej uwzględniana była jedynie lokalizacja, wielkość i wydajność poszczególnych punktów wentylacyjnych, przy założeniu, że w rzeczywistości system zostanie tak zaprojektowany i wykonany, aby te zakładane wielkości zrealizować. W sierpniu br. w USA odbyła się szczególnie interesująca konferencja techniczna, w całości poświęcona przede wszystkim problematyce modelowania rozwoju pożarów i przebiegu ewakuacji (2011 Fire and Evacuation Modeling Technical Conference), [...]

Moduły obliczeniowe systemu eksperckiej oceny zagrożeń i ryzyka pożarowego w budynkach


  Artykuł zawiera opis modułów i algorytmów obliczeniowych systemu eksperckiego oceny zagrożeń i ryzyka pożarowego w budynkach pod nazwą Platforma IMZBOP. Część obliczeniowa tej platformy oparta jest na wzajemnie połączonych modułach odpowiedzialnych za wprowadzanie danych i obliczenia dotyczące poszczególnych aspektów analizy z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wykonywanej dla budynku. Analiza taka obejmuje rozwój pożaru w zdefiniowanych pomieszczeniach budynku, detekcję pożaru i alarmowanie, uruchamianie urządzeń przeciwpożarowych (wentylacja, tryskacze), ewakuację ludzi, interwencję straży pożarnej oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Słowa kluczowe: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, narzędzia analityczne, analiza ryzyka, rozwój pożaru, ewakuacja, bezpieczeństwo pożarowe budynków.Centralnymmodułemczęści obliczeniowej platformy jest moduł rozwoju pożaru bazujący na modelu strefowym. Idea programu polega na obliczaniu zmian strumieni masy i ciepła oraz entalpii w kolumnie konwekcyjnej i poszczególnych strefach modelu w małych krokach czasowych (1 s).Wpodobny sposób obliczane są zmiany w innychmodułach, np. ewakuacji i temperatury stali. W platformie IMZBOP możliwe są dwie konfiguracje pomieszczeń: pomieszczenie pojedyncze oraz zespół dwóch pomieszczeń połączonych otworem. Takie konfiguracje obejmują większość sytuacji spotykanych w praktyce inżynierskiej.Wkonfiguracji pojedynczego pomieszczenia użytkownik ma możliwość zdefiniowania wysokości i powierzchni pomieszczenia. W konfiguracji dwóch pomieszczeń użytkownik może zdefiniować dodatkowo wysokość i powierzchnię drugiego pomieszczenia oraz wysokość i szerokość otworu łączącego pomieszczenia. W przypadku materiału przegród użytkownik ma do wyboru przegrody adiabatyczne, betonowe i gipsowe. Celem umieszczenia materiału przegród budowlanych w modelu jest zwrócenie uwagi użytkowników na wpływ materiału na wymianę ciepła i jego wpływ na wyniki, szczególnie dotyczące[...]

Interaktywna modułowa platforma oceny zagrożenia pożarowego budynków


  Wartykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności interaktywnej modułowej platformy oceny zagrożenia pożarowego budynków i omówiono kilka wybranych podopcji opcji "Wiedza prawna i techniczna", dwie podopcje "Poradnik" i "Baza danych" opcji "Wiedza inżynierska" oraz opcje "Definicje", "Innemateriały", "Raporty" i "Forum". Każdą z nich zilustrowano widokiem przykładowego okna lub okien. Słowa kluczowe: pożar, budynek, bezpieczeństwo pożarowe budynków, przepisy, normy.Na ostatniej Konferencji "Fire Safety" w 2012 r. została zaprezentowana ogólna koncepcjamodułowej platformy oceny zagrożenia pożarowego budynków, która ma być narzędziem wspomagającym ich projektowanie [1, 2, 3, 4]. Stanowiła ona etap wstępny projektu rozwojowego finansowanego przez NCBiR, który rozpoczął się na początku 2012 r. Jego zakończenie jest przewidziane na koniec 2014 r. Na obecnym etapie zaawansowania prac platforma jest dostępna w internecie pod adresem http://sgsp-podrecznik.x-code.pl/. Głównymcelemomawianej pracy jest przedstawienie działania głównych opcji i podopcji platformy poparte konkretnymi przykładami. Omówione zostaną działające obecnie funkcje z wyjątkiem tych związanych z częścią obliczeniową (podopcja "Obliczenia" w opcji "Wiedza inżynierska"), która zostanie zaprezentowana w oddzielnej pracy. W skład głównego menu wchodzą następujące opcje: "Wiedza prawna i techniczna"; "Wiedza inżynierska"; "Definicje"; "Inne materiały"; "Raporty" i "Forum". Opcja "Wiedza prawna i techniczna" obejmuje następujące podopcje: 1) "Przepisy europejskie" - przeznaczona do przeglądania i drukowania aktualnych aktów prawnych uchwalonych przez Parlament Europejski dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków; 2) "Ustawy" - przeznaczona do przeglądania i drukowania ustaw uchwalonych przez Sejm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków; 3) "Rozporządzenia" - przeznaczona do przeglądania i drukowania jednolitych tekstów rozporządzeń uchwal[...]

 Strona 1