Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karol OLEKSY"

Modelowanie fizyczne procesów hydrodynamicznych w konwertorze tlenowym DOI:


  W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w konwertorze tlenowym podczas procesu świeżenia stali. Do badań wykorzystano wodny model fizyczny konwertora tlenowego, wyposażony w dysze, umożliwiające stosowanie dmuchu kombinowanego. Dysze te umieszczone są w dnie modelu konwertora. Celem badań było określenie wpływu stosowania dmuchu kombinowanego na kinetykę procesu świeżenia. The article presents the results of model research of hydrodynamic phenomena that occurs in basic oxygen furnace during the process of steel refining. The device used for testing was water physical model of basic oxygen furnace, equipped with nozzles, which allowed for combined blowing. These nozzles were located in the bottom of BOF model. The purpose of the research was to determine the impact of the application of combined blowing on the kinetics of the refining process. Słowa kluczowe: konwertor tlenowy, modelowanie fizyczne, stal, krzywe RTD Key words: BOF, physical modelling, steel, RTD curves.1. Wprowadzenie. Modelowanie fizyczne stanowi jedną z metod badania zjawisk hydrodynamicznych za- chodzących w konwertorze tlenowym. Wykorzystanie modeli wodnych konwertora tlenowego pozwala m.in. na optymalizowanie technologii wytapiania stali oraz zwiększenie jakości produkowanej stali przy jedno- czesnym minimalizowaniu kosztów jej wytwarzania. Zastosowanie wyników badań modelowych w praktyce przemysłowej może również wpływać na zmniejsze- nie negatywnego wpływu procesu produkcji stali na środowisko. Uzyskiwane wyniki badań modelowych, w zależności od stosowanej metodyki, mogą mieć różną postać. Podstawowe z nich to krzywe rezydencji RTD, umożliwiające określenie efektywności, a pośrednio przy wielopunktowych pomiarach, również charakte- rystyki przepływów w badanym reaktorze. Inną postać wyników uzyskuje się w badaniach o charakterze wizu- alizacji. Wizualizacja polega na wprowadzeniu do mo- delu fizycznego znaczni[...]

 Strona 1