Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Rafał GRODZKI"

Nowy algorytm bezpośredniej regulacji momentu i strumienia maszyny indukcyjnej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję nowego, predykcyjnego algorytmu sterowania trójfazowym przekształtnikiem DC/AC zasilającym silnik indukcyjny. Algorytm bazuje na pryncypiach metody DTC (Direct Torque Control). Dzięki zastosowaniu modulacji wektorowej możliwe jest całkowite zredukowanie uchybów momentu i strumienia w pojedynczym okresie próbkowania procesora, zmniejszenie tętnień momentu elektromagnetycznego i zapewnienie stałej częstotliwości przełączeń. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In this article a new predictive control method of DC/AC inverter fed induction motor is presented. The new method is based on the Direct Torque Control algorithm and the torque and flux error vector minimization criteria. The proposed method ensures the torque and flux error vector minimization, reduction of the torque ripples, and constant switching frequency. The analysis correctness is acknowledged by the simulation investigation results. (A new Direct Torque Control algorithm of induction motor). Słowa kluczowe: sterowanie DTC, optymalizacja metody DTC, silnik indukcyjny. Keywords: DTC, optimization of DTC, Induction Motor. Wstęp Metoda bezpośredniej regulacji momentu i strumienia (DTC) zaproponowana przez Takahashi i Noguchi w roku 1986 [1] nadal cieszy się popularnością w zastosowaniach przemysłowych. Dzieje się tak dzięki jej zasadniczym zaletom, do których należą prostota realizacji algorytmu sterowania oraz znakomite (charakterystyczne wszystkim metodom nieliniowym) właściwości dynamiczne. W ostatnich latach metoda DTC jest nieustannie rozwijana i modyfikowana [2],[3],[10] głównie pod kątem poprawienia właściwości statycznych pracy układu napędowego (ograniczenie tętnień momentu elektromagnetycznego) [5],[7],[8] oraz eliminacji problemów związanych z pracą przy niskich prędkościach obrotowych (heksagonalna trajektoria wektora strumienia i wynikający z tego odkształco[...]

Predykcyjny algorytm sterowania przekształtnikiem zasilającym silnik synchroniczny z magnesami trwałymi DOI:10.12915/pe.2014.06.09

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi typu FOC z predykcyjnym regulatorem prądu. Regulator bazuje na kryterium minimalizacji uchybu regulacji składowych prądu silnika, zapewnia wysoką dokładność w stanach statycznych, małe tętnienia momentu, stałą częstotliwość przełączeń, przy dynamice kształtowania momentu porównywalne z najszybszymi metodami nieliniowymi. Zaprezentowano założenia nowej metody oraz wyniki badań laboratoryjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In this article a new Field Oriented Control method of PMSM with predictive current controller is presented. The method is based on current error vector minimization criteria. The proposed method (called FOC-P) ensure the high performance in static states, reduction of the torque ripples, and constant switching frequency without deterioration of the dynamic properties of non linear methods. The correctness of the analysis and main assumptions as well as the expected final results have been verified in laboratory investigation. (A new predictive control for a DC/AC converter-fed Permanent Magnet Synchronous Machine). Słowa kluczowe: sterowanie predykcyjne, predykcyjny regulator prądu, silnik typu PMSM. Keywords: predictive control, predictive current controller, PMSM. doi:10.12915/pe.2014.06.09 Wstęp Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi znajdują w ostatnich latach coraz większe zastosowanie w środowisku przemysłowym. Opracowanie nowych technologii produkcji magnesów trwałych sprawiło, że silniki typu PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) przewyższają pod względem swoich właściwości maszyny prądu stałego czy silniki indukcyjne. Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości silników PMSM niezbędne jest odpowiednie sterowanie zapewniające wysoką dynamikę kształtowania momentu oraz stosunkowo niskie tętnienia momentu w ustalonym stanie pracy. Pierwszy warunek spełnia sterowanie z bezpośrednią regulacją [...]

Predykcyjny algorytm DTC-3V z minimalizacją tętnień momentu i stałą częstotliwością przełączeń DOI:10.15199/48.2016.04.23

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sterowanie predykcyjne silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, nazwane DTC-3V. Nowy regulator predykcyjny bazuje na kryterium minimalizacji uchybu regulacji momentu i strumienia. Sterowanie zostało zoptymalizowane zarówno w stanach statycznych, zapewniając wysoką dokładność regulacji, małe tętnienia momentu oraz stałą częstotliwość przełączeń, jak i dynamicznych, zapewniając dynamikę kształtowania momentu porównywalną z najszybszymi metodami nieliniowymi. Zaprezentowano założenia nowej metody oraz wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In this article a new DTC-3V control method of PMSM with new predictive controller is presented. The method is based on torque and flux error vector minimization criteria. The proposed method was optimized for both static and dynamic states. In static states it ensures high performance, reduction of the torque ripples and constant switching frequency. In dynamic states DTC-3V method provides the fastest torque response, similar to non linear methods. The correctness of the analysis and main assumptions as well as the expected final results have been verified in simulation and laboratory investigation. (A new predictive DTC-3V algorithm with torque ripple minimization and constant switching frequency). Słowa kluczowe: sterowanie predykcyjne, predykcyjny regulator momentu, silnik typu PMSM. Keywords: predictive control, predictive torque controller, PMSM. Wstęp W artykule poruszono zagadnienie predykcyjnego sterowania przekształtnikiem trójfazowym DC/AC zasilającym silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM - Permanent Magnet Synchronous Motor). Silniki synchroniczne, w porównaniu z powszechnie stosowanymi w przemyśle silnikami klatkowymi mają szereg zalet, do których należą m.in. małe mechaniczne stałe czasowe, duża przeciążalność, duży zakres regulacji prędkości (równomierność ruchu także przy bardzo[...]

Sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi przy użyciu nowej metody DTC-3A

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nową, zmodyfikowaną metodę typu DTC sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, nazwaną DTC-3A, opartą na nowym podziale pola uchybu regulacji momentu i strumienia. Zaprezentowano założenia nowej metody, sposób wyznaczenia nowego podziału pola uchybu oraz zasadę działania sterowania wg metody DTC-3A. Przedstawiono także wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In This article a new, modified DTC control method of PMSM, called DTC-3A, is presented. In this method a new, optimal error area is proposed. The main assumption of DTC-3A method and the way of construction of the new error area is presented. The analysis correctness is acknowledged by the simulation investigation results. (Direct torque and[...]

Sterowanie trójfazowym filtrem aktywnym przy wykorzystaniu predykcyjnej metody regulacji prądu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania predykcyjnego algorytmu regulacji prądu w trójfazowym przekształtniku AC/DC, pracującym jako trójgałęziowy filtr aktywny. Algorytm bazuje na pryncypiach metody DPC (Direct Power Control). Zastosowanie w nieliniowym algorytmie modulacji wektorowej umożliwia minimalizację uchybu wektora prądu w pojedynczym okresie próbkowania procesora, zmniejszenie tętnień prądu sieciowego, zapewnienia stałą częstotliwość przełączeń przy bardzo dobrych właściwościach dynamicznych układu, co umożliwia w prosty sposób wyeliminowanie harmonicznych związanych z przełączaniem tranzystorów przy użyciu rezonansowego filtru LC. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In This article a new, predictive control method of Active Power Filter are presented. The method is based on the Direct Power Control algorithm and the current error vector minimization criteria. This non-linear method with vector modulation ensures constant switching frequency and grid current error vector minimization without deterioration of very good dynamic properties. Constant switching frequency provides a simple way to eliminate (using LC passive filter) the current higher harmonics associated with switching transistors. The analysis correctness is acknowledged by the simulation investigation results. (Control of the Active Power Filter using the predictive current control algorithm). Słowa kluczowe: Filtr aktywny, sterowanie predykcyjne. Keywords: Active Power Filter, predictive control algorithms. Wstęp Coraz większy udział odbiorników energoelektronicznych w systemie energetycznym doprowadził do znacznego odkształcenia przebiegów napięcia i prądu sieci zasilającej. Zastosowanie rezonansowych filtrów LC poprawia współczynnik THD przebiegu prądu sieci, ale nie pozwala otrzymać przebiegów zbliżonych do sinusoidy. Skuteczność ich między innymi zależy od dokładności dostrojenia sze[...]

Predykcyjne algorytmy sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję nowego, predykcyjnego algorytmu sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC. Algorytm bazuje na pryncypiach metody DPC (Direct Power Control). Dzięki zastosowaniu dodatkowej modulacji wektorowej możliwe jest całkowite zredukowanie uchybu wektora prądu w pojedynczym okresie próbkowania procesora, zmniejszenie tętnień prądu sieciowego i zapewnienie stałej częstotliwości przełączeń. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In This article a new, predictive control methods of the AC/DC inverter are presented. Both methods are based on the Direct Power Control algorithm and the current error vector minimization criteria. The main assumption of the predictive DPC-2V- and DPC-2V- algorithms are presented. The analysis correctness is acknowledged by the simulation investigation results. (Predictive control algorithms of the AC/DC converter). Słowa kluczowe: sterowanie predykcyjne typu DPC. Keywords: Direct Power Control, predictive control algorithms. Wstęp Szybki rozwój techniki cyfrowej oraz spadek cen nowoczesnych i szybkich procesorów sygnałowych (DSP) niewątpliwie przyczynił się w ostatnich latach do rozwoju zaawansowanych metod sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi. Dotyczy to zwłaszcza metod predykcyjnych [1], [9], z konieczności wymagających zwiększonych nakładów obliczeniowych. W artykule skupiono się na nieliniowych metodach sterowania wykorzystujących predykcję położenia wektora uchybu prądu sieciowego. Zalety nieliniowych metod bezpośredniej regulacji momentu (DTC) [2] wykorzystywanych do sterowania przekształtnikami napędowymi stały się pokusą do próby wykorzystania zmodyfikowanych wersji tych algorytmów również w sterowaniu przekształtnikami sieciowymi. Odpowiednik metod DTC służącym do sterowania przekształtnikami AC/DC stanowią algorytmy DPC (bezpośredniego sterowania mocą), rozwijane zarówno [...]

 Strona 1