Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Józef ocHman"

Niskoemisyjny palnik płaskopłomienny do pieców wysokotemperaturowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową konstrukcję palnika płaskopłomiennego samorekuperacyjnego do pieców grzewczych wysokotemperaturowych, umożliwiającą uzyskanie stężeń tlenków azotu w spalinach w granicach dopuszczalnych. Badania eksperymentalne wykazały, że wykorzystanie gazodynamicznego sposobu obniżania temperatury płomienia GaFT pozwala ograniczyć nox w spalinach poniżej 140 ppm nawet przy podgrzaniu powie[...]

Modelowanie rozkładu temperatury w płomieniach generowanych przez palniki gazowe w przemysłowych piecach grzewczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono pole temperatury w płomieniach gazu ziemnego w piecach grzewczych z zainstalowanymi palnikami płaskopłomiennymi i długopłomiennymi. Porównano rezultaty modelowania rozkładu temperatury z wartościami zmierzonymi w doświadczalnych komorach spalania.Temperature distribution in natural gas flames generated by flat flame and long jet flame burners in reheating furnaces is presented. The [...]

Badania laboratoryjne właściwości technologicznych kwarcytów jako surowca do procesu elektrotermicznego wytopu żelazokrzemu


  Obserwacje przemysłowe procesu technologicznego wytopu żelazokrzemu pokazują, że kwarcyty wykorzystywane w procesie elektroter- micznym spełniające kryterium składu chemicznego, różnią się właściwościami technologicznymi, co wpływa na wskaźniki techniczno- -ekonomiczne procesu. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych kwarcytów w celu określenia ich właściwości technologicznych jako surowca do produkcji żelazokrzemu. Badania porównawcze kwarcytów obejmują badania przemian fazowych przy użyciu wysokotempera- turowego kalorymetru Multi HTC firmy Setaram, oraz badania termograwimetryczne z wykorzystaniem termowagi firmy Setaram. Industrial observations of the electro-thermal ferrosilicon process show that the quartzites used as raw material fulfilling the appropriate criteria of chemical composition differ in technological characteristics which affected technical and economic indices of the process. It has been shown the results of laboratory tests quartzites in order to determine their technological properties for the ferrosilicon process. Comparative studies of quartzites include studies of phase transitions and thermo-gravimetric studies using high-temperature Multi HTC calorimeter and thermo-gravimetric weight of the Setaram Company. Słowa kluczowe: żelazokrzem, kwarcyt, badania laboratoryjne Key words: ferrosilicon, quartzite, laboratory tests Tablica 1. Wyniki analizy przemian fazowych kwarcytów metodą DSC Table 1. Result of analysis of phase t[...]

Bilans energii pieca do produkcji żelazostopów


  Przedstawiono wyniki obliczeń bilansowych pieca do produkcji FeSi wykazując istotne straty energii w spalinach opuszczających przestrzeń roboczą kołpaka. Wskazano, że w przypadku uszczelnienia pieca i doprowadzania powietrza do przestrzeni kołpaka w sposób kontrolowany, zwiększenie temperatury spalin odlotowych stwarza możliwości efektywnego wykorzystania ich energii odpadowej. Stwierdzono, że wy- znaczone bilansowe parametry spalin wylotowych stwarzają możliwości zastosowania w tym piecu skojarzonego turbozespołu gazowego do wytwarzania energii elektrycznej. The results of calculation of the balance of the furnace for the production of FeSi showing a significant loss of energy in the exhaust gases leaving the workspace cap are reported. It is shown that in the case of sealing the furnace and the air supply to the cap in a controlled manner, increasing the temperature of the exhaust gases creates opportunities for efficient use of waste energy. It was found that the determined carrying exhaust gas parameters provide opportunities to use in the oven a combination gas turbine to generate electricity. Słowa kluczowe: piec do produkcji żelazokrzemu, bilans energii, energia odpadowa spalin, turbina gazowa Key words: furnace for the production of ferro-silicon, the balance of energy, energy of waste gas, gas turbine.1. Wstęp. Wzrost świadomości ekologicznej skutkuje dążeniem do takiego organizowania procesów produkcyjnych, aby ich wpływ na środowisko natural- ne był jak najmniejszy. Jednym z istotnych wskaźni- ków, które są analizowane jest energochłonność pro- cesu. Wytwarzanie energii z paliw konwencjonalnych wpływa destrukcyjnie na środowisko naturalne, a jej cena jest istotnym składnikiem kosztów produkcji. Z tych względów nieustannie doskonalone są technolo- gie umożliwiające obniżenie zużycia energii lub jej częściowy odzysk. Sporządzenie i analiza składników bilansu energii procesu technologicznego umożliwia wybór racjonalnej metody o[...]

 Strona 1