Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz WOŹNICA"

Dopuszczalne poziomy zaburzeń radioelektrycznych w świetle rzeczywistych charakterystyk zaburzeń promieniowanych przez urządzenia

Czytaj za darmo! »

Nadmierny poziom zaburzeń radioelektrycznych jest często głównym problemem producentów urządzeń elektronicznych. Jego rozwiązanie wydaje się możliwe m.in. poprzez poprawę współpracy pomiędzy producentem, laboratorium EMC i instytucjami normalizacyjnymi. Abstract. Exceeding the radio disturbance limits is major problem to electronic device producers. It seems to be necessarily to improve producer[...]

Wstępne pomiary zaburzeń radioelektrycznych w komorze GTEM z zastosowaniem analizatora widma.

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono stanowisko do wstępnych pomiarów zaburzeń radioelektrycznych w komorze GTEM z zastosowaniem analizatora widma, wyniki procedury sprawdzającej poprawność wykonywanych pomiarów oraz omówiono podstawowe problemy techniczne i potencjalne źródła błędów wynikające z zastosowanej konfiguracji aparatury badawczej. Abstract. The paper presents a test set-up for radio-electric emission pre-compliance tests, with a spectrum analyzer and a GTEM cell. The paper presents also results of the verification procedure carried-out to verify reliability of the measurement, together with discussion of basic technical problems, and potential sources of uncertainty in the presented set-up. (Radio-electric emission pre-compliance tests in a GTEM-cell with the use of a spectrum analyz[...]

Emisja zaburzeń elektromagnetycznych przez systemy mikroprocesorowe implementowane w układach programowalnych FPGA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych oraz promieniowanych (pomiar wzorowany na normie IEC 61967), dwóch systemów mikroprocesorowych zaimplementowanych w układzie programowalnym FPGA. Do budowy obu systemów mikroprocesorowych wykorzystano ten sam mikroprocesor, wykonujący ten sam program. Jeden system został całkowicie zaimplementowany z wykorzystaniem zasobów układu programowalnego, natomiast drugi z wykorzystaniem zewnętrznej pamięci programu. Abstract. The paper presents a comparison of conducted and radiated electromagnetic emission (the measurement based on the IEC 61967 standards) generated by two microprocessor systems implemented in a Field Programmable Gate Array (FPGA). The same CPU core executing the same program was used in[...]

Badania międzylaboratoryjne komercyjnego urządzenia medycznego

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje metody oraz wyniki badań kompatybilności elektromagnetycznej rzeczywistego, komercyjnego urządzenia medycznego, przeprowadzonych przez dwa laboratoria, wykorzystujące znacząco różny zestaw aparatury badawczej. Abstract. The paper presents a results and method of the electromagnetic compatibility tests of the commercial medical device. The tests have been made by two different EMC laboratories with using significantly different test set-up. (Interlaboratory studies of the commercial medical device). Słowa kluczowe: KEM urządzeń medycznych, komora GTEM, badania KEM, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: EMC of medical devices, GTEM chamber, EMC tests, electromagnetic compatibility. Wstęp Badania międzylaboratoryjne są niezbędnym instrumentem wspomagającym utrzymywanie wysokich standardów usług w laboratoriach akredytowanych. Badania takie są zazwyczaj przeprowadzane za pomocą specjalnie do tego celu spreparowanego obiektu, stanowiącego zaledwie fantom użytecznego urządzenia. W niniejszym dokumencie opisano wyniki badań porównawczych kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzonych na w pełni funkcjonalnym urządzeniu medycznym będącym końcowym efektem realizowanego przez ITAM projektu. Badany obiekt Urządzenie badane, to zasilany bateryjnie, kieszonkowy rejestrator elektrokardiogramu i temperatury ciała pacjenta1. Rejestrator może także zapisywać parametry środowiskowe tj. temperaturę powietrza i ciśnienie atmosferyczne oraz przyspieszenia, jakim jest poddawany. Specyfika urządzenia umożliwia więc zarejestrowanie przebiegu całego testu lub jego etapu i późniejsze dokładne przeanalizowanie zapisów. Nie ma zatem konieczności uciążliwej obserwacji wskaźników lub wyświetlaczy badanego obiektu, ani zazwyczaj słabo czytelnych i budzących wątpliwości obrazów z kamer przemysłowych. Zakres badań Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN60601-1-2:2007 przeprowadzone zosta[...]

Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne analogowych matryc programowalnych FPAA stosowanych w urządzeniach medycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na zaburzenia elektromagnetyczne detektora zespołów QRS zbudowanego z wykorzystaniem analogowych układów programowalnych FPAA. Zespoły QRS na elektrokardiogramie odpowiadają skurczom komór serca. Głównym celem badań była weryfikacja poprawności pracy układów FPAA w obecności narażeń o poziomach, które zgodnie z odpowiednimi normami, powinny być tolerowane przez urządzenia podtrzymujące życie. Wykazano poprawne działanie układów FPAA w obecności w/w narażeń. Abstract. The paper outlines results obtained from investigation of immunity to electromagnetic disturbances demonstrated by the QRS complex detector designed with use of Field Programmed Analog Arrays (FPAA). QRS complexes on ECG waveforms correspond to contractions of heart ventricles. The research study was intended to verify whether FPAA devices are capable to keep working correctly at presence of disturbances with levels that are specified by relevant standards as tolerable to life-support equipment. The experiments demonstrated reliable operation of FPAA circuits under exposure to such disturbances. (Immunity of Field Programmed Analog Arrays FPAA to electromagnetic disturbances in the case of FPAA application to medical equipment). Słowa kluczowe: analogowe układy programowalne FPAA, detekcja zespołów QRS, odporność na zaburzenia elektromagnetyczne, kompatybilność elektromagnetyczna EMC. Keywords: Field Programmable Analog Array FPAA, QRS complexes detection, electromagnetic disturbances immunity, electromagnetic compatibility EMC. Wstęp Realizacja rozbudowanych układów analogowych w oparciu o elementarne układy średniej skali integracji jest niezwykle kłopotliwa. Rozbudowane układy elektroniczne stwarzają problemy nie tylko na etapie ich konstruowania i uruchamiania, ale również podczas badań kompatybilności elektromagnetycznej. Ciekawą alternatywą do klasycznego podejścia projektowego, jest wykorzystanie analogowych matryc p[...]

Wykorzystanie przesuniętych w fazie sygnałów zegarowych do redukcji zaburzeń elektromagnetycznych w układach FPGA

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę redukcji zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez układ FPGA. Istota metody polega na wykorzystaniu sygnałów zegarowych przesuniętych względem siebie o ¼ okresu oraz elementów rozwiązań charakterystycznych dla architektury typu GALS. Do generacji sygnałów zegarowych, wykorzystano dostępne w układach FPGA firmy XILINX, bloki zarządzania sygnałem zegarowym DCM. Przydatność praktyczna zaproponowanego rozwiązania, została zweryfikowana przez pomiar zaburzeń elektromagnetycznych układu testowego. Abstract. The paper presents an idea of reducing electromagnetic emission with use of globally asynchronous locally synchronous design methodology. The presented idea is dedicated to Xilinx-type FPGAs. A Digital Clock Manager (DCM) is used[...]

Redukcja emisji zaburzeń elektromagnetycznych w układach FPGA z wykorzystaniem struktur typu GALS

Czytaj za darmo! »

Ze względu na szybkość przełączania i synchroniczną pracę, współczesne układy cyfrowe są znaczącym źródłem zaburzeń elektromagnetycznych - zarówno promieniowanych, jak również przewodzonych, o bardzo szerokim spektrum i znacznej energii. Zaburzenia te określane są jako szum jednoczesnego przełączania (ang. simultaneous switching noise) [1]. Powoduje to duże problemy konstrukcyjne na poziomie projektu obwodu drukowanego oraz integralności całego systemu. Bardzo często konwencjonalne metody ograniczania zakłóceń elektromagnetycznych, takie jak: staranny projekt wielowarstwowego obwodu drukowanego, odsprzęganie, filtrowanie oraz ekranowanie, mają niewystarczającą skuteczność. Konieczne jest zatem opracowanie alternatywnych metod redukcji zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez systemy cyfrowe. Jednym z kierunków poszukiwań może być rezygnacja z paradygmatu synchronicznej pracy tych systemów, co prowadzi do bardziej równomiernego rozłożenia prądu zasilającego w czasie, a w efekcie do redukcji emisji zaburzeń elektromagnetycznych przez system. Niewątpliwie najpopularniejszą ze stosowanych praktycznie metod redukcji emisji elektromagnetycznej jest użycie sygnału zegarowego z rozproszonym widmem (ang. spread spectrum clock). Metoda polega na wprowadzeniu do sygnału zegarowego niewielkiego jitteru [2], co wymaga jednak specjalizowanych i bardziej złożonych układów generacyjnych. Inne metody opisywane w literaturze bazują na wykorzystaniu układów o architekturze globalnie asynchronicznej-lokalnie synchronicznej GALS (ang. Globally Asynchronous Locally Synchronous) [3] lub układów pracujących całkowicie asynchronicznie [4, 5]. Istnieją również metody bazujące na celowym wprowadzaniu opóźnienia w sygnał zegarowy (ang. skew) [6]. Niestety metody te, ze względu na złożoność i trudności technologiczne, nie wyszły jeszcze poza stadium badań laboratoryjnych. Rekonfigurowalne układy logiczne, a w szczególności matryce FPGA (ang. F[...]

Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń medycznych w kontekście zmian w normie IEC 60601-1-2:2014 DOI:10.15199/48.2015.11.19

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono w syntetycznej formie zakres zmian wprowadzonych w normie IEC 60601-1-2:2014 w stosunku do jej poprzedniego wydania. Omówiono również wynikające z tych zmian konsekwencje dla projektantów sprzętu elektromedycznego, jak również laboratoriów badawczych. Artykuł zakończono prezentacją wyników badań odporności wybranego typowego urządzenia elektromedycznego na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej zgodnie z wymaganiami nowej edycji normy IEC 60601-1-2. Abstract. The paper presents briefly amendments which have been made to the IEC 60601-1-2:2014 standard as compared to its the previous revision. The paper outlines also the consequences that result from these amendments and affect designers of medical equipment and research laboratories. The study ends up with presentation of results from investigations carried out in line with the new revision of the IEC 60601-1-2:2014 standard and intended to detect which degree of immunity to radio frequency electromagnetic fields is achieved by typical electric medical devices. (The issues of electromagnetic compatibility of medical equipment in the contents of amendments to the IEC 60601-1-2:2014 standard). Słowa kluczowe: aparatura medyczna, kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), normy. Keywords: medical equipment, electromagnetic compatibility (EMC), standards. Wstęp Zgodnie z obowiązującym w krajach Unii Europejskiej prawem, wszystkie urządzenia medyczne wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania zasadnicze dyrektywy 93/42/EEC [1]. W ocenie zgodności urządzeń medycznych pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej wykorzystuje się obecnie zharmonizowaną z dyrektywą trzecią edycję normy PN-EN 60601-1-2:2007 [2]. W połowie roku 2014 została opublikowana ostateczna wersja, nowej, czwartej edycji normy IEC 60601-1-2:2014 [3]. Przewiduje się, że od roku 2017 wszystkie wprowadzane do obrotu urządzenia medyczne będą musiały spełniać wymogi najnowszej edycji nor[...]

Cyfrowe izolatory magnetyczne a kompatybilność elektromagnetyczna - studium przypadku DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom ograniczenia emisji zaburzeń promieniowanych w dwuwarstwowych obwodach drukowanych układów zawierających cyfrowe izolatory magnetyczne firmy Analog Devices. Zbadano skuteczność wybranych metod ograniczania emisji. Pokazano wyniki pomiarów pola elektrycznego wykonanych w komorze GTEM. Abstract. The issues of reducing radiated emissions in the double-layer printed circuit board with digital magnetic isolators from Analog Devices are discussed in this article. The effectiveness of the chosen radiation mitigation techniques are examined. Results from measurement of the electric field carried in the GTEM chamber are presented. (Digital magnetic isolator and electromagnetic compatibility - a case study). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, emisja promieniowana, separacja galwaniczna. Keywords: electromagnetic compatibility (EMC), radiated emission, galvanic separation. Wstęp W wielu konstrukcjach elektronicznych zachodzi konieczność separacji galwanicznej dwóch lub więcej bloków urządzenia. Separacja galwaniczna może dotyczyć sygnałów analogowych, sygnałów cyfrowych, jak i obwodów zasilania. Zwykle ma to na celu minimalizację przenikania zakłóceń pomiędzy różnymi częściami urządzenia [1] lub zapewnienie spełnienia ostrych wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego. W szczególności potrzeba taka występuje w aparaturze elektromedycznej gdzie konieczne jest separowanie galwaniczne części aplikacyjnej typu F (tzw. pływająca część aplikacyjna) od reszty urządzenia. Separacja ta powinna spełniać surowe wymagania normy PN-EN 60601-1:2011 [2] i zapewniać napięcie przebicia co najmniej 4 kVRMS przy próbie napięciowej trwającej jedną minutę. Realizacji separacji galwanicznej nastręczała od lat wielu problemów konstruktorom urządzeń elektronicznych. Powszechnie do realizacji separacji sygnałów cyfrowych wykorzystuje się transoptory o odpowiednim dla danego zastosowania napięciu przebicia.[...]

Badanie odporności aparatury medycznej na zaburzenia elektromagnetyczne pochodzące od współczesnych systemów radiokomunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badania oddziaływania zaburzeń elektromagnetycznych na urządzenie medyczne składające się z dwukanałowego toru EKG oraz toru reograficznego. Badania odporności przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 60601-1-2:2007 oraz dla sygnałów zaburzających pochodzących od urządzeń sieci telefonii komórkowej, jak i sieci WLAN. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat konieczności badania odporności sprzętu medycznego na zaburzenia promieniowane pochodzące od urządzeń współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. Abstract. The paper presents the results of the impact of electromagnetic disturbances on the medical device consisting of a two-channel ECG and bioimpedance channel. The study was conducted in accordance with PN-EN 60601-1-2:2007 and using signals from cellular telephony and WLAN networks. The paper is a contribution to the discussion about the need to examine the immunity of medical devices to disturbances radiated from nowadays radio systems equipment. (The impact of electromagnetic disturbances on the medical device) Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia medyczne, odporność na zaburzenia promieniowane. Keywords: electromagnetic compatibility, medical devices, radiated emission immunity. Wstęp Znakomita większość współcześnie stosowanych diagnostycznych urządzeń medycznych wymaga przetwarzania bardzo słabych sygnałów elektrycznych. Konsekwencją tego jest potencjalnie duża wrażliwość urządzeń medycznych na zaburzenia elektromagnetyczne. Jest to o tyle niebezpieczne, że od urządzeń tych, z racji pełnionych funkcji, wymagany jest bardzo wysoki poziom niezawodności. Zgodnie z obowiązującym w krajach Unii Europejskiej prawem, wszystkie urządzenia medyczne wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania zasadnicze dyrektywy 93/42/EEC [1]. Według zharmonizowanej z dyrektywą normy PN-EN 60601-1-2:2007 [2] dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej elektrycznej aparatury medycznej[...]

 Strona 1  Następna strona »