Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Karwowski"

Diagnostyka sieci trakcyjnej i monitoring odbieraków prądu DOI:10.15199/74.2015.7.4


  Górna sieć trakcyjna jest obecnie najefektywniejszym sposobem zasilania kolejowych pojazdów elektrycznych o mocach 5-10 MW i prędkościach do 250 km/h w systemie prądu stałego i nawet większych mocach dla prędkości powyżej 300 km/h w systemie prądu przemiennego [9, 12, 13]. Brak możliwości technicznych zapewnienia redundancji zasilania pojazdów powoduje, że osiągnięcie wysokiej niezawodności funkcjonowania sieci jezdnej jest niezbędnym warunkiem jej eksploatacji. Dlatego przywiązuje się duże znaczenie do rozwiązań konstrukcyjnych sieci i odbieraków oraz systemów diagnostycznych zarówno pojazdów, jak i infrastruktury trakcji elektrycznej [9]. Niewłaściwie zaprojektowany lub nieprecyzyjnie wyregulowany układ sieć jezdna - odbierak prądu, w niekorzystnych warunkach lokalnych może prowadzić do uszkodzeń sieci lub odbieraka. Zarządy kolejowe analizują m.in. skutki występowania awarii sieci jezdnej i odbieraków prądu względem wszystkich usterek i awarii tego systemu transportowego. Liczba usterek sieci trakcyjnej jest niewielka, ale te sporadycznie występujące awarie wprowadzają znaczące opóźnienia w ruchu pociągów [9, 14]. Wskazywane znaczne koszty awarii sieci i odbieraków [14] obejmują również pociągi dużej prędkości (TGV, Pendolino) i nowoczesną infrastrukturę. Podobne warunki eksploatacyjne będą występowały na polskiej sieci kolejowej, biorąc pod uwagę rewitalizacje linii i zakup nowoczesnych pojazdów [12, 13]. W związku z tym konieczne jest utrzymanie górnej sieci trakcyjnej w stanie ciągłej sprawności, co można zapewnić dzięki okresowej diagnostyce, np. tej w systemie DST [4] i regularne monitorowanie interakcji sieci i odbieraków prądu poruszających się pojazdów, np. jak w systemie MOP [7, 11]. Intensywnie rozwijane są komputerowe narzędzia symulacyjne, zwłaszcza do analizy interakcji sieci jezdnej i odbieraków prądu [6, 15, 16]. Walidacja wyników symulacji, uzyskanych z wykorzystaniem określonego modelu dynamicznego i meto[...]

Stanowisko do badania sterowania trakcją pojazdu z niezależnym elektrycznym napędem kół

Czytaj za darmo! »

W nowoczesnych samochodach stosowane są układy zwiększające poziom bezpieczeństwa czynnego. W pojeździe z elektrycznym niezależnym napędem kół ich funkcje mogą być realizowane poprzez odpowiednie oprogramowanie. Do wstępnej weryfikacji algorytmów sterowania trakcją zbudowano stacjonarne stanowisko laboratoryjne, wykorzystujące sterowniki z mikrokontrolerami DSP oraz silniki synchroniczne z magn[...]

Metoda doboru parametrów regulatorów położenia i prędkości serwonapędów w układach CNC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę doboru parametrów regulatorów położenia i prędkości, kaskadowego układu regulacji serwonapędów posuwu maszyn numerycznych z interpolatorem generującym zadaną trajektorię z prostokątnym profilowaniem przyspieszenia. Opracowany algorytm doboru parametrów regulatorów uwzględnia m.in. kształt przebiegu sygnału uchybu układu regulacji położenia i rozdzielczość przetwornika do pomiaru położenia kątowego wału silnika. Wartości funkcji celu algorytmu wyznaczane są dla sygnału zadanego położenia narastającego parabolicznie. Abstract. The paper presents a tuning method for selecting position and velocity controllers parameters of a cascade control system of servo-drives driving feed drive systems in computer numerical control machines where interpolator generates the trajectory with a rectangular acceleration profiling. The proposed method take into account the waveform shape of the position error signal and the resolution of the transducer to measure the angular position of the motor shaft. The objective function values for the algorithm are determined for the position reference signal increasing parabolically. (A method of tuning position and velocity servo-drive controller in CNC systems). Słowa kluczowe: sterowanie numeryczne maszyn, sterowanie kształtowe, serwonapęd, układ regulacji. Keywords: computer numerical control machines, contouring control, servo-drive, control system. Wstęp W wielu procesach wytwarzania przemieszczenie narzędzia względem obrabianego przedmiotu wymaga jednoczesnego współdziałania dwóch lub więcej osi (układów posuwu) maszyny. Na rysunku 1 przedstawiono trajektorię ruchu wzdłuż linii prostej z punktu P1 do punktu P2. W układach sterowania numerycznego maszyn (ang. Computer Numerical Control - CNC) wyróżnia się dwa rodzaje sterowania: sterowanie punktowe (ang. point-to-point) i kształtowe (ang. continuous path lub contouring control) [1, 2]. Rys. 1. Trajektoria ruchu narzędzia wzdłuż [...]

Monitoring odbieraków prądu w warunkach eksploatacyjnych na linii kolejowej

Czytaj za darmo! »

Prawidłowa współpraca odbieraków prądu pojazdów z siecią jezdną trakcji elektrycznej jest warunkiem niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania transportu szynowego. Stany rozregulowania lub nawet uszkodzenia odbieraków prądu mogą występować pomiędzy okresowymi przeglądami taboru. W celu ich szybkiego wykrycia opracowano stanowisko monitoringu stanu technicznego odbieraków w warunkach eksploatacyjnych. Działanie układu opiera się na analizie przebiegu uniesienia przewodów jezdnych pod wpływem oddziaływania odbieraków na sieć jezdną, podczas przejazdu pociągów przez punkt pomiarowy na linii kolejowej, co umożliwia wykrycie odbieraków o niewłaściwej sile nacisku. Abstract. The proper cooperation of current collectors and the overhead catenary contact wire is a prerequisite for reliable and safe operation of the railway transport. Cases of maladjustment or even damage of the current collectors occur between periodic inspections of the rolling stock. In order to quickly detect such anomalies the test stand was developed for monitoring of the technical state of the current collectors in the operating conditions. The operation of the system is based on the analysis of contact wire uplift caused by the pressure of the current collector when trains run through the measuring point located on the railway line in the aim to detect the collectors with incorrect force value. (Monitoring of current collectors under operating conditions on the railway line). Słowa kluczowe: trakcyjny odbierak prądu, monitoring stanu technicznego, pomiary bezstykowe. Keywords: Traction Current Collector, Monitoring of Technical Condition, Contactless Measurement. Wstęp Bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność transportu kolejowego stanowią najważniejsze kryteria, decydujące o jego dalszym rozwoju. Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na ocenę tych parametrów, jest funkcjonowanie systemu odbioru prądu z sieci trakcyjnej przez poruszające się pojazdy. Prawidł[...]

Modelowanie współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną DOI:10.15199/48.2015.11.58

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono aspekty oceny współpracy odbieraka prądu z górną siecią trakcyjną na podstawie porównania modeli matematycznych. Zaprezentowano modele odbieraków prądu i sieci jezdnej wskazując na ich użyteczność do oceny siły stykowej i uniesienia przewodów jezdnych. Wykonano szereg symulacji stanów dynamicznych interakcji górnej sieci trakcyjnej i odbieraka prądu dla różnych parametrów. W szczególności zwrócono uwagę na wpływ tarcia suchego i lepkiego pantografu na przebieg siły stykowej i uniesienia sieci jezdnej. Abstract. The paper describes aspects of the pantograph-catenary interaction based on mathematical models comparison. The pantograph and overhead contact line (OCL) models which indicate their usefulness for the evaluation of contact force and uplift of wires were presented. A series of simulations of the dynamic interaction of OCL and pantograph for various parameters were performed. The influence of dry and viscous friction of pantograph components on waveform of contact force and uplift of OCL was described. Modeling of the pantograph-catenary interaction. Słowa kluczowe: trakcja elektryczna, odbierak prądu, sieć jezdna, siła stykowa. Keywords: electric traction, pantograph, overhead contact line, contact force. Wstęp Górna sieć trakcyjna jest najefektywniejszym sposobem zasilania kolejowych pojazdów elektrycznych. Wzrost prędkości pojazdów zwiększa pobór mocy oraz wymaga zapewnienia prawidłowej współpracy odbieraków prądu pojazdów z siecią jezdną [1-5]. Sieć jezdna wraz z pantografem pojazdu elektrycznego stanowi mechaniczny układ drgający, decydujący o przebiegu siły stykowej odbieraka. Przebieg tej siły znacząco wpływa na jakość odbioru prądu z sieci jezdnej. Na rysunku 1 przedstawiono szkic trakcji elektrycznej z wyróżnionym układem odbierak prądu - sieć jezdna. Rys.1. Układ odbierak prądu - sieć jezdna; zaznaczono oddziaływanie odbieraka siłą F i uniesienie przewodu jezdnego h W ostatnim ćwierćw[...]

Modelowanie i symulacja dynamiki ruchu trakcyjnego odbieraka prądu DOI:10.15199/48.2016.10.55

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono dwa modele matematyczne kolejowych odbieraków prądu. Model podstawowy opracowano na podstawie analizy konstrukcji odbieraka ze stopniami swobody w ruchu obrotowym i postępowym. Drugi tzw. model zastępczy ma obydwa stopnie swobody w ruchu postępowym. Przedstawiono prosty sposób wyznaczenia wartości parametrów modelu zastępczego na podstawie wyników symulacji modelu odbieraka podstawowego. Model zastępczy, o wiarygodnych parametrach, może być używany do analizy interakcji odbieraka z siecią trakcyjną. Abstract. The paper presents two mathematical models of the railway current collectors. The first basic model has degrees of freedom in rotary and in translatory motion. The second equivalent model has both degrees of freedom in translatory motion. The paper shows the way in which coefficient values of the equivalent model are defined on the basic model collector simulation. Application of the equivalent model is justifiable to analyze the interaction between pantograph and contact line. Modeling and simulation of dynamics the traction current collector. Słowa kluczowe: elektryczne pojazdy szynowe, pantograf, masa zastępcza, modelowanie numeryczne. Keywords: railway electric traction, pantograph, equivalent mass, numerical modeling. Wstęp Elektryczne pojazdy szynowe najczęściej są zasilane z górnej sieci trakcyjnej, za pośrednictwem odbieraka prądu zamontowanego na dachu pojazdu. Właściwości dynamiczne odbieraka prądu i sieci jezdnej są bardzo istotne dla zapewnienia ich prawidłowej współpracy - zarówno mechanicznej jak i elektrycznej [1, 2]. Sporadycznie występujące awarie wprowadzają znaczące opóźnienia w ruchu pociągów i są bardzo kosztowne [3]. Wzrost prędkości elektrycznych pojazdów szynowych i zwiększony pobór mocy powoduje [4], że zastosowanie nowoczesnych urządzeń monitoringu i diagnostyki technicznej staje się niezbędne do utrzymania ciągłej sprawności technicznej systemu trakcji elektrycznej [5-7]. W U[...]

 Strona 1