Wyniki 1-10 spośród 44 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR WERESZCZYŃSKI"

Nowe funkcje programu Audytor OZC 4.6 Pro

Czytaj za darmo! »

Po pierwszych doświadczeniach z wykonywaniem świadectw energetycznych, została udostępniona kolejna wersja programu Audytor OZC. Wprowadzono w nim szereg nowych funkcji, zwiększając elastyczność wykonywanych obliczeń oraz zapewniając spełnienie wymagań aktualnych przepisów. Co nowego w 4.6 Pro 1. Dodano możliwość definiowania kilku systemów instalacji ogrzewania i ciepłej wody w grupach pomieszczeń oraz systemów instalacji elektrycznej w budynku. 2. Dodano możliwość generowania Raportu charakterystyki energetycznej budynku do dołączenia do projektu. 3. Umożliwiono szczegółową analizę całego toku obliczeń świadectw energetycznych za pomocą Raportu z obliczeń świadectw energetycznych. 4. Dodano moduł weryfikacji wymagań dotyczących współczynników przenikania ciepła pr[...]

Program Audytor OZC Wspomagane komputerowo sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków wyposażonych w instalację chłodzenia

Czytaj za darmo! »

Program Audytor OZC począwszy od wersji 4.7Pro umożliwia wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej również dla budynków wyposażonych w instalację chłodzenia. W ramach świadectwa charakterystyki energetycznej należy określić zapotrzebowanie na energię m.in. do chłodzenia budynku. Należy jednak zauważyć, że w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej… [2] chłodzenie potraktowane jest w sposób bardzo niekonsekwentny. Z jednej strony, § 2 Rozporządzenia zawiera definicję instalacji chłodzenia: § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (…) 13) instalacji chłodzenia - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia obsługujące więcej niż jedno pomieszczenie, dzięki któ[...]

Kurs programu Audytor OZC

Czytaj za darmo! »

Rozpoczynamy drukowanie kursu programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z obsługą programu. Przykłady obliczeń będą opatrywane komentarzem. Podkreślane będą zwłaszcza różnice w stosunku do starej metodyki określania strat ciepła pomieszczeń wg normy PN-B-03406:1994 oraz znaczenie parametrów obliczeń. Kurs powinien zainteresować projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W pierwszej części przedstawiono przykład obliczania współczynnika przenikania ciepła ściany wewnętrznej. Szerzej program ten został omówiony w "Ciepłownictwie, Ogrzewnictwie, Wentylacji" w numerze 11/2008, str. 28-31 [1]. Przykład 1 Oblicz współczynnik przenikania ciepła U dla ściany wewnętrznej przedstawionej na rysunku 1 oraz w tabeli. Warunki średnio wilgotne. Rozwiązanie Krok 1 - Dane ogólne W programie Audytor OZC współczynniki przenikania ciepła oblicza się w oknie Przegrody. Jednak aby móc otworzyć to okno, program wymaga wybrania strefy klimatycznej w oknie Dane ogólne. W tym celu klikamy przycis[...]

Kurs programu Audytor OZC

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z obsługą programu. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [2]. Kurs powinien zainteresować projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W drugiej części przedstawiono przykład obliczania współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej oraz doboru grubości izolacji. Szerzej pro[...]

Kurs programu Audytor OZC (3)

Czytaj za darmo! »

KONT YNUU JEM Y kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [2]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W trzeciej części przedstawiono przykłady obliczania współczynnika przenikania ciepła ścian, zawierających warstwy powietrzne. Zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 [3] warstwę powietrza, stanowiącą część przegrody budowlanej, należy zakwalifikować do jednej z trzech kategorii: - niewentylowana warstwa powietrzna, - słabo wentylowana warstwa powietrzna, - dobrze wentylowana warstwa powietrzna. Niewentylowana warstwa powietrzna Według normy PN-EN ISO 6946 warstwę powietrzną uważa się za niewentylowaną, jeśli powierzchnia otworów jest niewiększa niż: ■ 500 mm2 na m długości - dla warstw pionowych, ■ 500 mm2 na m2 powierzchni - dla warstw poziomych. Opór cieplny niewentylowanej warstwy powietrznej przyjmuje się zgodnie z tab. 1. W tym miejscu warto zauważyć, że właściwości izolacyjne warstwy powietrza są ograniczone. Jej opór cieplny, niezależnie od grubości, jest mniejszy niż opór warstwy styropianu o grubości 1 cm. ■ > 500 mm2 i ≤ 1500 mm2 na m2 powierzchni - dla warstw poziomych. Nowa metoda Norma PN-EN ISO 6946 w najnowszej wersji [3] podaje przybliżony sposób uwzględniania wpływu słabo wentylowanej warstwy powietrznej na opór przegrody budowlanej. Opór cieplny oblicza się w[...]

Kurs programu Audytor OZC (4)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [2]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W czwartej części przedstawiono przykład obliczania współczynnika przenikania ciepła oraz tworzenia rozkładu temperatury i ciśnienia cząstkowego pary wodnej w przypadku dachu. W przypadku dachów (stropodachów) bardzo istotna jest ochrona przed kondensacją pary wodnej. Ochrona ta polega najczęściej na zastosowaniu izolacji paroszczelnej od strony pomieszczenia oraz membrany paroprzepuszczalnej od strony szczeliny wentylacyjnej, znajdującej się pod zewnętrzną warstwą dachu. Dzięki temu utrudnione jest przedostawanie się pary wodnej do warstwy termoizolacji, natomiast para, która jednak tam się dostani[...]

Kurs programu Audytor OZC (5)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [3]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W piątej części przedstawiono przykład sprawdzenia ryzyka występowania kondensacji, która umożliwiałaby rozwój grzybów pleśniowych, na wewnętrznej powierzchni przegrody budowlanej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja par[...]

Kurs programu Audytor OZC (6)

Czytaj za darmo! »

Kontynuujemy kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [3]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W szóstej części przedstawiono przykład sprawdzenia ryzyka występowania kondensacji wewnątrz przegrody budowlanej. Wprowadzenie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], we wnętrzu zewnętrznej przegrody nieprzezroczystej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej (§ 321.2). To znaczy, dopuszczalna jest kondesacja pary wodnej w okresie zimowym pod warunkiem, że kondensat odparuje w okresie wiosenno-letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji (Załącznik nr 2, punkt 2.2.5). Analizę cieplnowilgotności[...]

Kurs programu Audytor OZC (7)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [1]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W siódmej części przedstawiono przykład obliczenia równoważnego współczynnika przenikania ciepła w przypadku podłogi na gruncie. Przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831: 2006, równoważne współczynniki przenikania ciepła dla przegród przyległych do gruntu mogą być obliczane: - w sposób szczegółowy (podany w normie EN ISO 13370), - lub w sposób uproszczony (podany w normie PN-EN 12831). Sposób uproszczony polega na wykorzystywaniu tabel lub wykresów, które zostały opracowane na podstawie równań, podanych w normie EN ISO 13370. Metoda uproszczona może być przydatna w obliczeniach ręcznych (zwłaszcza orientacyjnych). Natomiast w obliczeniach komputerowych bardziej przydatna wydaje się metoda szczegółowa, z uwagi na możliwość uwzględnienia większej ilości zmiennych (np. rodzaju gruntu lub zastosowania izolacji krawędziowej). Dlatego w programie Audytor OZC zaimplementowano metodę szczegółową. Wymiar charakterystyczny podłogi Kluczowym pojęciem, przy określaniu równoważnego współczynni[...]

Kurs programu Audytor OZC (8)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [1]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W ósmej części przedstawiono przykład, dotyczący podłogi w piwnicy. PRZYKŁAD 14 Oblicz równoważny współczynnik przenikania ciepła U dla podłogi o konstrukcji takiej samej jak w poprzednim przykładzie, lecz zagłębionej poniżej poziomu terenu 1,5 m (rys. 1÷3 oraz tabela 1). Izolacja krawędziowa: brak. Grubość ściany przylegającej do podłogi: 52 cm. Warunki średnio wilgotne. Rodzaj gruntu: piasek. Różnica wysokości między górną krawędzią podłogi a poziomem zwierciadła wody gruntowej: 10 m. Uwaga Zgodnie z normą PN-EN ISO 13370: 2001 zagłębienie podłogi w piwnicy było mierzone do dolnej powierzchni podłogi, natomiast wg normy PN-EN ISO 13370: 2008 [2] zagłębienie to mierzy się tylko do górnej powierzchni (rys. 1). Rozwiąz[...]

 Strona 1  Następna strona »