Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA LISIAK"

Konferencja w Pardubicach

Czytaj za darmo! »

W dniach 17-19 października 2006 r. w Pardubicach (Republika Czeska) w Domu Techniki odbyła się 38 Konferencja Czeskich Chemików Włókienników i Kolorystów. Tematyka Konferencji dotyczyła innowacyjnych technologii wykończenia wyrobów włókienniczych oraz nowych sposobów aplikacji barwników i środków pomocniczych. W Konferencji uczestniczyło ok. 120 osób, w tym goście z zagranicy, m.in. z Niemiec, [...]

Problem szkodliwości barwników azowychdiazowania

Czytaj za darmo! »

Barwniki azowe są to związki zawierające w swojej budowie jedną lub kilka grup azowych (NN), łączącą ze sobą aromatyczne związki pierścieniowe. W wyniku redukcji niektórych barwników azowych mogą powstawać niebezpieczne aminy aromatyczne, wykazujące właściwości alergenne, mutagenne lub kancerogenne. W poniższym artykule poruszono problem szkodliwości barwników azowych wykazujących zdolność do uwal[...]

Zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach substancji niebezpiecznych w wyrobach włókienniczych

Czytaj za darmo! »

Ze względu na szybki rozwój gospodarczy świata żyjemy obecnie w znacznie zanieczyszczonym i zdegradowanym środowisku. Współczesny człowiek narażony jest na działanie wielu czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Wszechobecność substancji szkodliwych wymusiła wzrost zainteresowania zarówno ochroną środowiska naturalnego jak i ochroną zdrowia ludzkiego. Wyroby włókiennicze powinny spe[...]

Walidacja metod i niepewność wyników w badaniach zawartości metali ciężkich w wyrobach włókienniczych


  Validation of method and uncertainty of measurement in analysis of heavy metals in textiles Heavy metals in textile production processes can be important sources of environmental pollution and potentially can be very dangerous to the human health. This toxic effects of heavy metals on human contribute to problems with many organs such as disorders in the respiratory tract, dysfunction of heart or disorders in the nervous system and many more wich are presented in this paper. For this reason it is very important to dispose accurate and precise determinations method of heavy metals present in textiles. This paper deals with validation of method of heavy metals determination and estimation of uncertainty of measurement. Wstęp Metale ciężkie ze względu na swoją toksyczność w stosunku do środowiska naturalnego i organizmów żywych, stały się jednym z głównych problemów ekologicznych i są tematem wielu prac naukowo-badawczych. Również przemysł włókienniczy nie pozostał obojętny na tematy ekotoksyczności metali ciężkich. Metale ciężkie mogą występować naturalnie w strukturze włókna lub też mogą zostać wprowadzone wtórnie na wyrób włókienniczy w czasie procesów produkcyjnych [1]. Walidacja metod i niepewność wyników w badaniach zawartości metali ciężkich w wyrobach włókienniczych AGNIESZKA LISIAK-KUCIŃSKA 22 Przegląd - WOS 1/2012 METROLOGIA W przemyśle włókienniczym metale ciężkie mogą być spotykane w procesach barwienia i wykończenia, podczas których wykorzystywane są barwniki metalokompleksowe, kwasowochromowe, kationowe czy kadziowe. Barwniki metalokompleksowe są szeroko stosowane w przemyśle włókienniczym ze względu na dobre odporności wybarwień. W procesach barwienia wełny i poliamidu stosuje się barwniki zawierające związki chromu, chociaż ostatnio prowadzone są próby zastąpienia ich nowymi, zawierającymi mniej toksyczne jony żelaza. Metale takie jak kobalt, chrom, a w rzadkich przypadkach miedź czy nikiel są jedynymi ze skła[...]

Obniżanie palności pianek poliuretanowych


  Na rynku dodatków obniżających palność tworzyw sztucznych zachodzi obecnie stopniowe odwrócenie trendów. Konieczność eliminacji związków halogenowych, wynikająca z wprowadzanych zarówno w Europie, jak i poza nią, nowych ustaw, wymusiła na producentach polimerów poszukiwanie nowych alternatywnych związków przyjaznych środowisku. Jednymi z najbardziej perspektywicznych retardantów palenia są obecnie związki fosforoorganiczne, tworzące na powierzchni płonącego materiału zwęgloną warstwę, ograniczającą w ten sposób dostęp tlenu oraz dymienie. Przedstawiono metody podwyższania odporności na palenie pianek poliuretanowych ze szczególnym uwzględnieniem związków fosforu oraz metod ich otrzymywania. A review, with 49 refs., of methods for increasing the fire retardancy of polyurethane foams with special emphasis on P compds. and methods for their synthesis. Pianki poliuretanowe stanowią bardzo ważny polimer termoutwardzalny o wszechstronnych zastosowaniach. Są one wytwarzane w dużych ilościach jako pianki sztywne i elastyczne. Zapotrzebowanie światowe na pianki poliuretanowe wynosi 5% całkowitego światowego zużycia tworzyw sztucznych. Pianki elastyczne stanowią 48% produkowanych poliuretanów i znajdują zastosowanie w materacach i wyściółce mebli o działaniu amortyzującym. Sztywne pianki (28%) są wykorzystywane w transporcie, budownictwie, podkładkach dywanów, technologiach chłodniczych, przemyśle motoryzacyjnym, opakowaniach i artykułach sportowych1). Kombinacja obfitości wiązań węgiel-wodór, dużej powierzchni właściwej i otwartej budowy komórkowej sprawia, że pianki poliuretanowe są mało odporne na spalanie. W związku z tym palność poliuretanów jest czynnikiem limitującym ich aplikację, co sprawia, że często stosuje się dodatkowe środki ogra- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Agnieszka Lisiak*, Bogusław Tkacz Obniżanie palności pianek poliuretanowych Flame retardancy of polyurethane foams Mgr[...]

Oznaczanie zawartości ołowiu i kadmu w próbkach wyrobów włókienniczych przy wykorzystaniu techniki płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS


  Determination of cadmium and lead in textiles samples by flame atomic absorption spectrometry FAAS In this paper the microwave digestion method for textiles has been established. Flame atomic absorption spectrometry was described for the determination of cadmium and lead in post microwave digestion textile solution. To validate the proposed method detection and quantitation limit, range of calibration, precision and recovery of heavy metals were investigated. Metoda oznaczania zawartości metali ciężkich, otrzymanych w wyniku ekstrakcji roztworem sztucznego potu z wyrobów włókienniczych, jest już od wielu lat stosowana w laboratoriach zajmujących się badaniem tekstyliów. Dokumentem normatywnym podającym graniczne zawartości metali ciężkich ekstrahowalnych z wyrobów włókienniczych jest Öko-Tex Standard 100. Powyższy dokument określa wymagania, jakie muszą spełniać surowce i wyroby włókiennicze, podaje wartości graniczne i dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych w tym także limity zawartości ołowiu i kadmu w próbkach wyrobów tekstylnych po procesie mineralizacji. Mineralizacja próbek wyrobów włókienniczych pozwala na oznaczanie całkowitej zawartości metalu ciężkiego obecnego w badanym włóknie. Öko-Tex Standard 100 wymaga, aby zawartość ołowiu i kadmu w próbce wyrobu włókienniczego po procesie mineralizacji nie przekraczała: - dla ołowiu: 90 mg/kg dla wszystkich czterech kategorii zamieszczonych ww. dokumencie, - dla kadmu: 50 mg/kg dla wyrobów włókienniczych dla niemowląt, a 100 mg/kg dla pozostałych trzech kategorii. W niniejszym artykule przedstawiono sposób postępowania podczas procesu walidacji metody oznaczania zawartości ołowiu i kadmu w próbkach wyrobów włókienniczych, otrzymanych metodą mineralizacji przy wykorzystaniu techniki płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej FAAS. Część doświadczal[...]

Ilościowe oznaczanie niebezpiecznych substancji chemicznych w tekstyliach - pestycydy DOI:10.15199/60.2016.11.3


  Słowa kluczowe: pestycydy chloroorganiczne, chromatografia gazowa - ECD, ekologia tekstyliów Quantitative determination of hazardous chemicals in textiles - pesticides In article extraction process of chlorinated pesticides from cotton textile samples by means of hexane solution was described. Gas chromatography with electron capture detector ECD was used as a method for the determination of 11 chlorinated pesticides. Keywords: organochlorine pesticides, gas chromatography - ECD, ecological textiles 1. Wstęp Wpływ przemysłu włókienniczego na środowisko naturalne (wody, gleby, powietrze atmosferyczne), a w konsekwencji również na zdrowie człowieka, jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost różnorodności i zużycia wyrobów włókienniczych. W krajach Unii Europejskiej na każdego mieszkańca przypada zużycie 19 kg wyrobów włókienniczych na rok. Wzrastająca produkcja i konsumpcja tekstyliów pociąga za sobą wzrost ilości użytych substancji chemicznych [1]. Duża liczba etapów produkcyjnych, niezbędnych do uzyskania produktu o ściśle określonych właściwościach użytkowych, dodatkowo wzmaga zastosowanie już i tak znacznej ilości substancji chemicznych, często sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Użyte w łańcuchu produkcyjnym substancje mogą pozostawać w produkcie finalnym i stanowić zagrożenie dla użytkownika oraz środowiska naturalnego. Substancje chemiczne stosowane w procesie produkcji wyrobów włókienniczych można podzielić na: 1. substancje chemiczne nadające określone właściwości, pozostające na wyrobie gotowym, np. plastyfikatory, środki przeciw[...]

Odporność wybarwień na tarcie. Omówienie wybranych metod znormalizowanych DOI:10.15199/60.2016.12.5


  The article presents the results of research on the effect of acclimatization of the samples tested on the results of testing the degree of color fastness to dry and wet rubbing. It also presents a brief description of standard methods of test for color fastness to rubbing, according to the standards of ISO and AATCC. Keywords: colour fastness, dry rubbing, wet rubbing Wyroby włókiennicze poddawano procesom barwienia od najdawniejszych czasów, używając początkowo barwników naturalnych pochodzenia roślinnego, np. indygo, kurkuma lub zwierzęcego, np. koszenila. Wraz z rozwojem przemysłu barwiarskiego, zaczęto zastępować barwniki naturalne barwnikami syntetycznymi. Barwniki syntetyczne można sklasyfikować na dwa podstawowe sposoby: - według ich budowy chemicznej, najbardziej rozpowszechniony jest podział wg rodzaju chromoforu występującego w cząsteczce barwnika, lub - według wykazywanych właściwości: na barwniki rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie. Proces barwienia, podczas którego barwnik przechodzi z kąpieli barwiącej na włókno i zostaje z nim trwale związany, składa się z kilku etapów i jest procesem złożonym technologicznie. Z punktu widzenia konsumenta oprócz wartości estetycznych kupowanych wyrobów włókienniczych, bardzo ważne są właściwości użytkowania, takie jak np. odporności wybarwień gotowego wyrobu. Odporność wybarwień zależy od rodzaju barwionego włókna a także od budowy barwnika i sposobu połączenia barwnika z włóknem (chemiczny lub fizyczny). Ten sam barwnik w odniesieniu do różnych włókien może dawać różne odporności wybarwień wyrobów włókienniczych. Odporność wybarwień jest definiowana jako odporność barwy wyrobu włókienniczego na działanie różnych czynników w czasie użytkowania. Istnieje szereg różnych rodzaj[...]

Badanie parametrów użytkowych chińskich wyrobów tekstylnych. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Z wyrobami z Chin mamy do czynienia niemal na każdym kroku. Praktycznie trudno byłoby znaleźć taki artykuł, który nie byłby wyprodukowany w tym kraju. Dotyczy to również szerokiego asortymentu chińskich wyrobów włókienniczych, takich jak np. bielizna osobista czy odzież wierzchnia. Do Polski sprowadza się coraz to więcej wyrobów tekstylnych produkowanych w Chinach. Obecnie chińskie artykuły tekstylne nie są już jedynie domeną straganów. Zaopatrują się w nie także sieci sklepów, w tym niektóre hipermarkety, które stawiają na własne marki odzieżowe, produkowane w Chinach. Niestety, w ocenie dużej liczby klientów, ich jakość użytkowa nie jest najlepsza. Najbardziej narzekają ci klienci, którzy, skuszeni niską ceną, zakupili chińskie wyroby tekstylne i po pierwszym praniu musieli wyrzucić odbarwione lub zniszczone wyroby. W niniejszym artykule dokonano próby oceny wyrobów konfekcyjnych pod kątem jakości użytkowej oraz prawidłowości oznakowania zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa. W tym celu zakupiono i poddan[...]

Badanie parametrów użytkowych chińskich wyrobów tekstylnych. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Prawidłowość oznakowania wyrobów sprawdzono z wymaganiami zamieszczonymi w: - Polskiej Normie PN-EN ISO 3758:2006 "Tekstylia. System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli", - Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. nr 81, poz. 743 z późn. zm.) Zakupione artykuły sprawdzono pod kątem: - całkowitego braku oznaczeń, - niepełnego oznakowania, tj. braku jednego z elementów oznakowania np. nazwy wyrobu, sposobu konserwacji czy składu surowcowego, - sprzecznych informacji o sposobie konserwacji zawartym na etykiecie jednostkowej i wszywce informacyjnej, - nieprawidłowego nazewnictwa włókien wchodzących w skład surowcowy wyrobu, np. bavna, bawetna, cotton, elastane, lycra, pamut cotton, polyester, spandex. Stwierdzone niezgodności dotyczące oznakowania informacjami o składzie surowcowym oraz sposobie konserwacji przedstawiono w tabeli 5. Podsumowanie Analizując otrzymane wyniki oceny w ośmiu wyrobach tekstylnych (majtki damskie kolor czerwony, majtki męskie, bluzki dziecięce, bluzki z kapturem, ściereczka kuchenna i ręcznik) stwierdzono rozbieżności występujące między deklarowanym przez producenta składem surowcowym a składem[...]

 Strona 1  Następna strona »