Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Adam ŚWITOŃSKI Tomasz BŁACHOWICZ"

A computer-based imaging system for multispectral inspection of skin cancer

Czytaj za darmo! »

Multi-band imaging computer-based system, self-designed and self-constructed, based on a liquid-crystal filter with spectral transmittance driven in 400 nm - 740 nm wavelengths range is presented. Performed tests of images dimensionality reduction, which base on different types of principal component analysis, indicated onto flexibility and usefulness of the described approach for skin cancer diagnosis. Streszczenie. W artykule opisano samodzielnie zaprojektowany i wykonany, wspomagany komputerowo, oparty na transmisyjnym filtrze ciekłokrystalicznym pracującym w zakresie długości fal od 400 nm do 740 nm, układ do obrazowania wielospektralnego. Przeprowadzone testy redukcji wymiarowości obrazu, w oparciu o różne rodzaje analizy jego składowych głównych, wskazały na użyteczność zastosowanego podejścia w diagnostyce raka skóry. (Komputerowy system wielospektralnej analizy danych obrazowych raka skóry). Keywords: multispectral imaging, principal component analysis, spectral signature, skin cancer. Słowa kluczowe: obrazowanie wielospektralne, analiza składowych głównych obrazu, sygnatura spektralna, rak skóry. Introduction Both in science and industry, different imaging procedures try to enhance or even correct human-eye redgreen- blue (RGB) principal-components sensingcapabilities by the use of multi-photon microscopy[1 ], nightvision magnifiers [2] and/or imaging spectrometers [3]. One of the most important areas within this range of activity, is dedicated to multispectral imaging in a chosen spectral range, for example, in X-ray analysis [4], or in Fourier- Transform Infra-Red (FT-IR) spectroscopy. [5] Within the visible range (VIS), multispectral imaging employs setups with mechanically selectable spectral windows [6], or electrically driven liquid-crystals (LCD) filters [7], and/or uses acousto-optic filtering [8,9]. VIS imaging applies different widths and combinations of spectral windows followed by computer-based image processing[...]

Supervised and unsupervised segmentation of multispectral retina images

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano metodę segmentacji wielospektralnych obrazów dna oka ukierunkowaną na diagnostykę schorzeń jaskry i retinopatii cukrzycowej. Akwizycja wielospektralna prowadzona jest w 21 oknach widma z zakresu 400nm do 740nm na bazie elektronicznie sterowalnego filtra ciekłokrystalicznego i wysokiej czułości monochromatycznej kamery CCD. Przedstawiono uzyskane wyniki segmentacji w podejściu nadzorowanym i nienadzorowanym (Nadzorowana i nienadzorowana segmentacja wielospektralnych obrazów dna oka). Abstract. The segmentation method of multispectral human eye images suitable in ophthalmic diagnosis of structural retinal features characteristic for glaucoma and diabetic retinopathy diseases is presented. A multispectral imaging was realized in 21 spectral windows, between 400nm and 740nm, on a base of liquid crystal tunable filter and a high sensitivity monochrome camera. Results of supervised and unsupervised segmentation procedures of retina images, adopted from a color fundus device, are presented. Słowa kluczowe: obrazowanie wielospektralne, nadzorowane i nienadzorowane uczenie maszynowe, diagnostyka chorób dna oka. segmentacja obrazów wielokanałowych Keywords: multispectral imaging, supervised and unsupervised machine learning, retina diagnosis, segmentation of multichannel images Introduction Information captured in multispectral regime overcomes many limitations of electromagnetic radiance intensities stored directly in a conventional set of red, green and blue (RGB) detectors. RGB standard tries to follows human retina photoreceptors capabilities, however in practice, it is not able to restore exactly a rich set of colors perceptible by a human brain. Nowadays, multispectral imaging is widely used in laboratory works as well as in applied studies - let's mention examples from medicine [1], geology [2], agriculture [3], or art [4]. Since multispectral image information overpasses human sensing capabilities, then it requir[...]

Ophthalmic diagnosis based on multispectral imaging

Czytaj za darmo! »

We have proposed and deployed prototyped multispectral capturing device for the ophthalmic diagnosis. The main component of the device are slit lamp, liquid crystal tunable filter and high sensitive monochrome camera. The applied hardware allows to obtain 21 spectral channels in the visible light range. The device has been calibrated based on the captured images of the colorchecker colors with known RGB and spectral values.. The proposed device is focused on the diagnoses of cancer, PEX, galucoma and diabetic retinopathy,. Steszczenie. W ramach pracy zaproponowano urządzenie obrazowania wielospektralnego na potrzeby diagnostyki okulistycznej. Główne komponenty urządzenia to lampa szczelinowa, elektrycznie przełączalny filtr ciekłokrystaliczny oraz wysokiej czułości kamera monochromatyczna. Wybrane rozwiązania sprzętowe.. pozwalają na uzyskanie 21 kanałów spektralnym w zakresie światła widzialnego. Urządzenie zostało skalibrowane na podstawie zdjęć próbnika kolorów. Przewiduje się zastosowania opracowanego urządzenia w diagnostyce zmian nowotworowych, zespołu PEX, jaskry i retinopatii cukrzycowej. (Diagnostyka okulistyczna na bazie wielospektralnego obrazowania gałki ocznej). Keywords: mutlispectral imaging, ophthalmic diagnosis, retina, anatomical structures of the eye Słowa kluczowe: obrazowanie wielospektralne, diagnostyka okulistyczna, dno oka, struktury gałki ocznej Multispectral imaging Multispectral image contains spectral data of its every pixel and is represented by the function I(x,y,λ). It has the structure of three dimensional image cube, where two dimensions are responsible for spatial and the third one is of the spectral domain. In fact, the image gives information of the intensities I of the radiance with the specified wavelengths λ which are measured in different image points (x,y). The accuracy of the spectrum estimation depends on the number of image channels - wavelengths in which intensity is captured. A mu[...]

 Strona 1