Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert WYSOCKI"

Sterowanie wielomodułowego, transformatorowego przekształtnika dc/dc o dwukierunkowym przepływie energii

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono układ sterowania przekształtnika o cechach podwójnego mostka aktywnego DAB charakteryzującego się dwukierunkowym przepływem energii. W mikroprocesorowej realizacji sterownika pojedynczego przekształtnika uwzględniono funkcję modulowania wypełnienia fali napięciowej w celu uzyskania możliwości optymalizacji energetycznej układu. Z uwagi na wysokie napięcie jednego ze sprzęganych źródeł napięcia stałego w przekształtniku przewidziano budowę modułową z szeregowym łączeniem wyjść kilku przekształtników modułowych, przy czym układ sterowania powinien zapewniać wyrównywanie napięć na kondensatorach wyjściowych tworzących dzielnik wielopoziomowy. Abstract. The control of a converter with bi-directional energy flow direction facility, i.e. DAB, is presented. The solution of a microcontroller for a single DAB takes into consideration the function of bridge half-wave width modulation in order to minimize energy loss. Because of the high voltage on one side of the converter, a modular construction of the DAB - interface is planned with a series connection of several outputs. The control of the whole system allows for equalization of voltages on capacitors which form a voltage divider on the high-voltage side. (Control of Multi-modular Bidirectional DAB Converter) Słowa kluczowe: sprzęgi do magazynów energii, podwójny mostek aktywny, wyrównywanie napięć, mikroprocesorowy sterownik DAB’a Keywords: dual active bridge, modular interface, voltage equalization, microprocessor DAB controller Wstęp Przeobrażanie sie systemów energetycznych związane z rozproszoną generacją i coraz szerszym korzystaniem z odnawialnych źródeł w powiązaniu z magazynami energii prowadzi do intensyfikacji prac nad sprzęgami przekształtnikowymi pozwalającymi na kontrolowany przepływ energii w dwóch kierunkach. Zwykle sprzęganie to dokonywane jest pomiędzy obwodami napięcia stałego, przy czym w przypadku znacznie różniących się wartości napięć jako sp[...]

Zasilacze napięcia stałego do badania sprzęgów o dwukierunkowym przepływie energii


  W nowoczesnych systemach i subsystemach energetycznych, wzrasta rola przekształtników służących do sprzęgania obwodów napięcia stałego z możliwością dwukierunkowego przepływu energii. Przykładami są tu sprzęgi do magazynów energii elektrycznej, a także układy do transmisji energii liniami prądu stałego. Wynikające stąd, zwiększone w ostatnich latach, zainteresowanie tego rodzaju przekształtnikami wiąże sie z wzrastającą liczba prac badawczych, w których obiektem eksperymentów laboratoryjnych są układy w rodzaju podwójnego mostka aktywnego - "DAB". Schemat takiego przekształtnika, który sprzęga dwa źródła zdolne dostarczać bądź przyjmować energię w sposób ciągły przedstawiono na rys. 1. Cechą charakterystyczną rozwiązania jest znaczna różnica w wartościach napięć obu sprzęgniętych źródeł, co jest możliwe z uwagi na dobraną odpowiednio do stosunku tych napięć przekładnię transformatora w pośrednim obwodzie napięcia przemiennego wysokiej częstotliwości (10..100 kHz). Dla potrzeb prowadzonych w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej badań sprzęgów o dwukierunkowym przepływie energii [1-3] podjęto pomocnicze prace badawczo-konstrukcyjne mające zapewnić odpowiednie warunki zasilania przy testach. W realizowanym projekcie podjęto budowę i badania wielomodułowego przekształtnika o mocy pojedynczego modułu 1…3 kW i współpracującego z źródłami o napięciach ca. 300 V oraz 50 V nastawianych w sposób płynny praktycznie od zera. Stosownie do tych wymagań i bieżących potrzeb zaproponowano kilka rozwiązań układów zasilających w oparciu o stojące do dyspozycji zasilacze firmowe i podzespoły przekształtnikowe własnej konstrukcji. Najbardziej zaawansowane technicznie stanowisko zasilania badanych prototypowych dwukierunkowych sprzęgów przedstawione jest na rys. 2. Skorzystano w tym przypadku z firmowego, trójfazowego prostownika sieciowego PWM zapewniającego z swej istoty możliwość[...]

 Strona 1