Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Monika Zienkiewicz"

Badania wpływu jakości surowców na zawartość zanieczyszczeń w surowym ekstrakcyjnym kwasie fosforowym


  Określono stopień przechodzenia zanieczyszczeń (żelazo, glin, magnez, kadm, nikiel, chrom) z surowców do ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w warunkach przemysłowych. Równaniami regresji opisano wpływ ładunku masowego zanieczyszczeń w substratach na ich zawartość w surowym ekstrakcyjnym kwasie fosforowym. Transfer of Fe, Al, Mg, Cd, Ni and Cr from raw materials (phosphates, H2SO4 from TiO2 prodn., secondary deposits) to H3PO4 product and phosphogypsum by-product was studied in industrial dihydrate wet prodn. process. Phosphates from Marocco, Togo, Jordan, Syria and Tunesia were used in the prodn. plant during the study. In all cases, the Al2O3, Fe2O3, MgO, Cd, Cr and Ni contents in the H3PO4 product increased with increasing the global load with the impurities in the raw materials. The relationships were described with polynonial equations. The concns. of impurities in H3PO4 were substantially higher than in the phosphogypsum. Źródłem fosforu w procesach otrzymywania związków fosforu są minerały o strukturze apatytowej i dużej trwałości. Należą do nich apatyty (minerały magmowe) i fosforyty (minerały osadowe)1-3). Surowce te, w zależności od pochodzenia i miejsca wydobycia charakteryzują się zróżnicowaną zawartością składników głównych (P, Ca) oraz innych stanowiących grupę zanieczyszczeń. Fosforyty zawierają oprócz Ca i P także fluor, krzemionkę, węglany, związki bitumiczne i humusowe, oraz wiele zanieczyszczeń kationowych i anionowych2), występujących w ilościach od kilku % mas. do kilku ppm. Apatyty zawierają więcej fosforu, pierwiastków ziem rzadkich, tytanu, strontu, a mniej chlorków, siarczanów oraz kadmu i uranu (ok. 0,8 ppm Cd i ok. 10 ppm U). Fosforyty zawierają 10-100 ppm U i 5-60 ppm Cd2). W tabeli 1 podano przykładowo wymaganą minimalną zawartość fosforanów i dopuszczalną niektórych zanieczyszczeń w wybranych surowcach fosforowych. Tabela 1. Minimalna zawartość fosforanów i dopuszczalna zawartość niektórych zan[...]

Badania procesu kondensacji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego DOI:10.15199/62.2019.6.20


  Kwas fosforowy(V) stanowi bardzo ważny surowiec dla przemysłu chemicznego i może być otrzymywany metodami ekstrakcyjnymi oraz termicznymi. Ze względów ekonomicznych w przemyśle nawozowym wykorzystywana jest metoda ekstrakcyjna (mokra) polegająca na rozkładzie rudy fosforanowej (apatytów lub fosforytów) kwasem siarkowym(VI)1, 2) lub azotowym(V) w procesie Odda2). W Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA do produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego wykorzystywane są surowce fosforowe pochodzenia osadowego oraz kwas siarkowy(VI) produkowany na terenie Zakładu lub kwas siarkowy(VI) z przerobu siarczkowych rud miedzi, tzw. metalurgiczny. W zależności od zastosowanej rudy fosforanowej, otrzymywane ekstrakcyjne kwasy fosforowe mogą się między sobą różnić zawartością zanieczyszczeń oraz wpływać na właściwości produktów wytworzonych na ich bazie1-3). W praktyce przemysłowej do określania stopnia czystości surowca w odniesieniu do zawartości zanieczyszczeń używa się indeksu MER (minor element ratio) będącego sumą zawartości tlenków głównych zanieczyszczeń w odniesieniu do zawartości P2O5 1): MER = (MgO + Al2O3 + Fe2O3)/P2O5 ·100% (1) Ekstrakcyjny kwas fosforowy jest surowcem do produkcji nawozów mineralnych1, 2) oraz może być wykorzystywany do otrzymywania kwasu polifosforowego(V), którego sole znalazły zastosowanie m.in. w przemyśle nawozowym jako dodatek w nawozach płynnych4). Polikondensacja kwasu fosforowego(V) polega na jego termicznej dehydratacji, w wyniku której tworzą się połączenia łańcuchowe i pierścieniowe5). Efekt kondensacji kwasu zależy od temperatury, czasu trwania procesu oraz rodzaju kwasu wyjściowego1). Otrzymane kwasy polifosforowe(V) oraz ich sole cechują się elastycznością wiązania, ułatwiającą powstanie pierścieni oraz związków kompleksowych6). Podstawowym parametrem opisującym właściwości związków polifosforowych jest stopień polikondensacji kwasu fosforowego( V) w polifosforowy(V), określany jako stosu[...]

 Strona 1