Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna PIOTROWSKA"

Środowiskowa analiza wybranych możliwości zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych DOI:10.15199/62.2018.10.4


  Działalność wytwórcza już na etapie produkcji generuje znaczące zużycie surowców i energii. Surowce przetwarzane są na produkty, które z kolei po etapie użytkowania, zgodnie z teorią cyklu życia produktów, stają się odpadami poużytkowymi1). Procesom tym na każdym etapie towarzyszą różnego rodzaju emisje, często bardzo szkodliwych związków chemicznych. Znaczący udział w bilansie światowego przemysłu, zarówno na etapie wytwarzania, jak i eksploatowania stanowi motoryzacja2). W najbliższej przyszłości stan ten nie ulegnie radykalnym zmianom, ponieważ samochody nie mogą funkcjonować bez opon. Każdego roku w Polsce gromadzonych jest ponad 150 tys. t zużytych opon. Światowa produkcja opon przekracza obecnie 2 mld szt., a produkcja kauczuków 30 mln t3). Istnieje konieczność recyklingu zużytych opon samochodowych. Ponowne przetworzenie gumy wymaga wielu czasochłonnych, pracochłonnych i kosztownych operacji. Uzyskany recyklat zazwyczaj charakteryzuje się gorszymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi i nie jest konkurencyjny w porównaniu z oryginalnymi materiałami gumowymi4, 5). Odpady gumowe stanowią niezwykle poważny problem ekonomiczny i ekologiczny, który liczy sobie tyle lat, ile nowoczesny przemysł gumowy. W związku z pogarszającym się stanem środowiska i kurczącym się wolumenem jego zasobów, zauważono potrzebę określenia poziomu oddziaływania na otoczenie czterech wybranych metod zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych: rozdrabniania w temperaturze otoczenia, rozdrabniania kriogenicznego (w niskiej temperaturze), spalania w cementowni i pirolizy6, 7). Zgodnie z normą8) pierwszy etap badania LCA (life cycle assessment) stanowi definicja celu i zakresu opracowania, w tym również jednostki funkcjonalnej. Celem opracowania było dokonanie analizy porównawczej poziomu oddziaływania na środowisko czterech wybranych metod zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych. Opony aut osobowych są wytwarzane z syntetycznego (24,17%)[...]

Dependence of mechanical and tribotechnical properties of multilayered TiN/ZrN coatings on deposition DOI:10.15199/48.2015.12.60

Czytaj za darmo! »

C-PVD method (vacuum arc deposition of a cathodes) was used for deposition of multilayered coatings, based on TiN/ZrN systems, with different thickness of bilayers. Total thickness of the coatings was 11 - 19 μm, thickness of bilayers varied from 39 to 305 nm for different samples depending on deposition conditions. Microstructure of the coatings, mechanical and tribotechnical properties, and wear resistance were explored. Influence of the bilayer thickness on such properties of the coatings, as hardness, elasticity modulus, wear resistance and wear ratio were explored. Streszczenie. Metoda C-PVD (napylanie próżniowo-łukowe katod) została użyta do osadzania wielowarstwowych powłok, na bazie układów TiN/ZrN o zmiennej grubości pojedynczych warstw. Całkowita grubość powłoki wynosiła 11 - 19 μm, przy czym grubość pojedynczych warstw wahała się od 39 do 305 nm dla różnych próbek zależnie od warunków osadzania. Zbadano mikrostrukturę powłok, właściwości mechaniczne i trybologiczne oraz odporność na zużycie. (Zależność właściwości mechanicznych i trybologicznych wielowarstwowych powłok TiN/ZrN od warunków osadzania). Keywords: C-PVD method, multilayered, TiN/ZrN, bilayer, hardness, wear. Słowa kluczowe: metoda C-PVD, wielowarstwowy, TiN/ZrN, dwuwarstwowy, twardość, zużycie. Introduction One of the possible ways to improve properties of the coatings based on nitrides and carbides of refractory metals is creation of the multilayered multifunctional coatings [1,2]. They can be widely used to increase lifetime of the highspeed cutting tools operating under the influence of high temperatures, as well as to increase the reliability of different friction pairs. A review of scientific sources [3-16], and our own experience in this area [17-19] showed, that multilayered coatings, which consist of alternating 20-30 nm layers of hard refractory metals nitrides, are rather perspective in modern materials science. Such coatings are characteri[...]

The delay line with a surface acoustic wave for an oscillator of electric signals in some sensors DOI:10.15199/48.2018.03.38

Czytaj za darmo! »

As selective elements of oscillators of harmonic vibration besides the band-pass filters are also used delay lines (DL) and resonators as a perspective a coustic-electric components based on surface acoustic waves (SAW). From the stability point of view we can classify these oscillators among the ones with volume acoustic waves and LC oscillators. In the article, the DL with SAW for single - mode oscillators. The oscillator with delay line The basic principle of function of oscillator with delay line is represented on the next figure (Fig. 1). The delay line (4) with SAW plugged in the feedback of amplifier (2) is a basic element. Circuits (1, 3) serve to match impedance of the abovementioned to the impedance of the electronic circuitry. Fig.1. Bloc diagram of oscillator. Because the previous signal from the input to the output of DL is delayed, examined oscillators are ones with delayed feedback. The theory of these oscillators is well known in the literature [1]. Different situation is in the case of DL with SAW, where DL themselves have narrow transmission band and their parameters differ fundamentally in this range. Physical distinctiveness of functioning of listed components which are related with phenomena of excitation, extension and reflection of SAW cause that in addition to delay, the DL´s have specific frequency dependencies of input and output admittances. Their replacement with the lumped elements RLC circuit or broad - band DL with outer selective LC is mentioned only very general. The oscillator with mismatched delay line The used delay line with SAW as a selective element of oscillator can be symmetrical or non-symmetrical. Symmetrical DL is characterized by the same input and output IDT while non-symmetrical DL has the input IDT with small number of electrodes (broadband) and output IDT with big number of electrodes (narrowband). In the contribution we will only deal with the symmetrical DL. For simpl[...]

 Strona 1