Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof M. Brzeziński"

Testowanie w cyklu życia systemu: nieregularności metastandaryzacji

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem naszych rozważań są systemy stosowane w dziedzinie ICT (Information and Communications Technology), której istotą jest konwergencja informatyki (computer science), telekomunikacji i mediów. Nowoczesne systemy telekomunikacyjne już zawierają w sobie efekty tej konwergencji, a ponadto, jako twory sztuczne, powstawały w sposób, który łączy w sobie odmienne wizje rozwoju systemów (ich cyklu życia - system life cycle), wypracowane i stosowane przez odrębne środowiska informatyki (w efekcie badań prowadzonych przez odnogę tej dziedziny - software engineering) i telekomunikacji. Dla pomyślnego rozwoju rozważanej klasy systemów niezbędna jest harmonizacja tych wizji. Do tego z kolei potrzeba, by każde z podejść składowych było z osobna wewnętrznie spójne, a jego przesłanki [...]

Weryfikacja i testowanie

Czytaj za darmo! »

W telekomunikacji przyjęto, by odnosić pojęcia V&V: weryfikacji i walidacji, wraz z jedną z ich technik - testowaniem, w pierwszym rzędzie do zachowania logicznego systemu, którego jednostki składowe porozumiewają się za pomocą protokołu. Należy jednak zauważyć tendencję do stopniowego obejmowania zakresem V&V także własności pozafunkcjonalnych (wydajnościowych), co można traktować zarówno jako przejaw konwergencji metodycznej, jak i utrzymującego się "polimorfizmu badawczego" (własności występują jako obiekt badań różnych dziedzin). Taki właśnie - z wyraźnie zaznaczonym "jądrem" i jego kolejnymi rozszerzeniami oraz nacecho[...]

Kolory projektowania DOI:10.15199/59.2015.2-3.14


  Przy projektowaniu systemów sztucznych, zwłaszcza w dziedzinie ICT (Information and Communications Technology) stosuje się "kolorowe" terminy: black-box, grey-box i white-box, dla zwięzłości zastępowane dalej odpowiednio przez symbole: B, G i W. Oznaczane tymi terminami pojęcia są zazwyczaj uważane za okrzepłe i niewymagające kolejnych analiz, które mogłyby najwyżej wywołać irytację. W niniejszym artykule zostanie wykazane, że taka opinia nie odpowiada stanowi faktycznemu, co ze względu na wagę omawianych pojęć zasługuje na dostrzeżenie i stosowną reakcję. W prowadzonych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku dyskusjach nad fundamentalnymi pojęciami i zasadami projektowania (abstrakcją, autonomią, modularnością) posługiwano się metaforą kapsuły ze ściankami (stąd enkapsulacja). Termin i pojęcie: black-box były wprawdzie w użyciu od lat czterdziestych ubiegłego wieku (m. in. w cybernetyce), lecz w sensie nieco odmiennym od tu rozważanego. Ich wprowadzenie do dziedziny ICT następowało stopniowo. W 1969 r. Dijkstra pisał o mechanizmie uważanym za black-box, przy czym nieuznawanie mechanizmu za black-box miałoby być równoznaczne z uwzględnianiem jego struktury. Od roku 1983 black-box występuje w kolejnych edycjach środowiskowego standardu terminologicznego [1,2]. W obecnej praktyce użycie "kolorów" w dziedzinie ICT ogranicza się głównie do charakteryzowania stosunku podmiotu do przedmiotu pewnych działań (is regarded as…) bądź określania podtypu takich działań (jak w black-box testing). Jest znamienne, że kompendium środowiska inżynierii oprogramowania SWEBOK [3] wspomina właśnie o black/white-box testing, lecz nie używa "kolorów" w żadnym innym sensie, a przecież deklarowany zakres przedmiotowy tego kompendium obejmuje "całe" projektowanie. Jak jednak zostanie wykazane, nawet w ograniczonym kontekście testowania "kolory" wcale nie są dobrze (spójnie, skutecznie) określone. W celu konstruktywnego rozważenia tych proble[...]

ZAUFANIE, NIEPEWNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ UWIKŁANE ASPEKTY TESTOWANIA SYSTEMÓW ICT DOI:10.15199/59.2015.8-9.106


  Poz˙a˛dana˛ cecha˛ systemów teleinformatycznych jest wiarygodnos´c´ (dependability). Buduje sie˛ ja˛ mie˛- dzy innymi w drodze testowania, wie˛c systemy testuja˛ce tym bardziej powinny byc´ wiarygodne. Rozwaz˙a sie˛ tu jedna˛ klase˛ zjawisk, które taka˛ wiarygodnos´c´ moga˛ zburzyc´: niewiernos ´c´ obserwacji, dotykaja˛ca˛szczególnie testowania biernego. Pokazano w warstwie koncepcji, modelu, algorytmu i realizacji, jak mo˙zna wyposa˙zy´c tester w zdolno´s´c radzenia sobie z taka˛ niewiernos´cia˛. Uwypuklono interakcje mie˛dzy zachowaniem logicznym testera a ró˙znymi aspektami ilo´sciowymi (performance) i pokazano, z˙e moz˙liwos´c´ ich rozła˛cznego traktowania jest iluzoryczna. 1. WSTE˛P Terminem ‘bezpieczen´stwo’ okres´la sie˛ waz˙na˛ i po- z˙a˛dana˛ ceche˛ systemów ICT, która obok swego intuicyjnego sensu ogólnego ma wiele bardziej szczegółowych definicji. Na przykład, w systemie poj˛eciowym ´srodowiska badaczy dependability (cechy systemów wiarygodnych, czyli takich, "w których mo˙zna w sposób uzasadniony pokładac´ zaufanie" [1]) wyste˛puja˛: safety (brak katastrofalnych skutków działania systemu) i security (w popularnym skrócie - bezpiecze´nstwo informacji), nieszcz ˛e´sliwie przekładane na ten sam termin polski. Natomiast w fundamentalnych pracach nad zachowaniem systemów safety to brak zachowania niepoprawnego: “x (zabronione) nie zajdzie nigdy". Ta klasa własno´sci bezpiecze ´nstwa jest uzupełniana przez własno´sci ˙zywotno- s´ci (liveness): “y (poz˙a˛dane) kiedys´ w kon´cu zajdzie". Sprawdzanie, czy system ma odpowiednie własno´sci bezpiecze ´nstwa i ˙zywotno´sci jest jednym z podstawowych elementów korektywnego podej´scia do projektowania. Ró˙zne okoliczno´sci, mechanizmy i cele takiego sprawdzania składaja˛ sie˛ ła˛cznie na metodyke˛ weryfikacji i walidacji (V&V) [2], w której szczególny status uzyskała formalizacja, wspieraja˛ca poz˙a˛dana˛ automatyzacje˛. Odpowiednio, istotna˛cze˛s´cia[...]

 Strona 1