Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN MARKOWSKI"

Niepożądane zanieczyszczenia w ziarnie zbóż i produktach ubocznych na cele paszowe

Czytaj za darmo! »

Substancje niepożądane w paszach, w tym w ziarnie zbóż i produktach ich przetwarzania na cele paszowe, zgodnie z defi nicją podaną w Dyrektywie 2002/32/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r., oznaczają wszelkie substancje lub produkty, z wyjątkiem patogennych mikroorganizmów, obecne w paszy lub na jej powierzchni, których obecność stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt, ludzi i dla środowiska lub które mogą wpływać negatywnie na produkcję zwierzęcą. Ryzyko dla człowieka związane jest z tzw. efektem przenoszenia (carry over) niektórych niepożądanych substancji do produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia. Ważne jest aby określić jakie są dopuszczalne zawartości szkodliwych substancji przy których nie występują jeszcze negatywne efekty. Dopuszczalne zawartości uwzględniają naturalnie występujące poziomy niepożądanych substancji w paszy i są z reguły niższe od zawartości powodujących widoczne, negatywne skutki w postaci obniżenia kondycji zdrowotnej zwierząt i wyników produkcyjnych lub powodujących zanieczyszczanie produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia. Wykaz ważniejszych substancji niepożądanych w ziarnie zbóż, produktach ubocznych przetwarzania zbóż i w mieszankach paszowych podano w tab. 1. i ocena zagrożeń w odniesieniu do fl uoru, azotynów, arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i zanieczyszczeń botanicznych[...]

Ocena jakości i bezpieczeństwa otrąb zbożowych na cele paszowe DOI:


  Celem pracy było przedstawienie wyników badań otrąb pszennych i żytnich na cele paszowe wytworzonych w latach 2006-2015. Zakres badań obejmował podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne i niepożądane zanieczyszczenia, w tym metale ciężkie, zanieczyszczenia botaniczne, mikotoksyny i pozostałości środków ochrony roślin. Badaniom poddano ogółem 177 próbek otrąb pszennych i 28 próbek otrąb żytnich. Wyniki badań podstawowych składników pokarmowych były zbliżone do danych w tabelach składu chemicznego pasz, z wyjątkiem drobnych otrąb pszennych o jasnym kolorze pozyskiwanych w produkcji makaronów. Metale ciężkie, ołów, kadm i rtęć, występowały w śladowych ilościach, wielokrotnie niższych od zawartości maksymalnych. Również zawartości mikotoksyn i pozostałości środków ochrony roślin były niższe od dopuszczalnych. Wyniki badań porównano z wymaganiami w zakresie dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych deklarowanych na etykiecie. Słowa kluczowe: otręby, pasza, badanie, skład chemiczny, substancje niepożądane.Otręby pszenne i żytnie są materiałami paszowymi, chętnie stosowanymi w żywieniu zwierząt, wymienionymi w Katalogu Materiałów Paszowych UE [21]. Krajowa produkcja otrąb zbożowych w 2015 r. wyniosła 1350 tys. ton a zużycie na cele paszowe 980 tys. ton, co stanowiło 73% produkcji [25]. W 2015 r. otręby zbożowe stanowiły 6,0% całkowitego krajowego zużycia materiałów zbożowych na cele paszowe. Przepisy "prawa paszowego" zobowiązują producentów do wytwarzania pasz o właściwej jakości, dostosowanych do potrzeb żywieniowych zwierząt, bez ryzyka wprowadzanie niepożądanych pozostałości wpływających na zdrowie zwierząt i bezpieczeństwo produktów zwierzęcego pochodzenia. Aktualne przepisy "prawa paszowego" nakładają na producentów materiałów paszowych, w tym otrąb zbożowych w obrocie rynkowym, obowiązek spełnienia wymagań w zakresie etykietowania, w tym zamieszczania obowiązkowej deklaracji składników, dla których określono[...]

 Strona 1