Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej DUKATA"

O pewnych problemach weryfikacji i walidacji wyników numerycznego modelowania pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy opracowano model walidacji programu obliczeniowy przeznaczonego do symulacji rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczenia biurowego. Program modelujący rozkład pola elektromagnetycznego w budynku został oparty o dwuwymiarową metodę elementów skończonych. Walidację przeprowadzono porównując rezultaty numeryczne z analitycznymi uzyskanymi dla ośrodka warstwowego, a weryfikację z wynikami uzyskanymi za pomocą oprogramowania typu public domain FreeFem++ ver. 3.14. Abstract. In the work the model of validation of the numerical modeling of the electromagnetic field in the office room has been developed. This program was based on a two-dimensional finite element method. Validation was performed by comparing numerical and analytical results derived from the theory of layered medium. Verification was carried out by comparing the results obtained with the calculated using a public domain software FreeFem++ ver. 3.14 (On some problems of validation of the numerical modeling of electromagnetic fields). Słowa kluczowe: fale elektromagnetyczne, ośrodek warstwowy, metoda elementów skończonych, sformułowanie wariacyjne. Keywords: electromagnetic waves, layered medium, finite element method, variational formulation. Wstęp Spotykane w literaturze naukowej pojęcia weryfikacja i walidacja wydają się intuicyjnie zrozumiałe. W praktyce są one źródłem nieporozumień. Weryfikacja jest procesem sprawdzania poprawności rozwiązania równań, walidacja natomiast określa czy równania matematyczne są odpowiednie do opisywanych zjawisk fizycznych. U podstaw opisu zjawisk elektromagnetycznych (EM) leżą równania Maxwella. Ich poprawność potwierdzono eksperymentalne od zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym do przestrzeni międzygalaktycznych oraz od zjawisk statycznych do dynamicznych w pełnym zakresie częstotliwości. Można je więc traktować jako bazę do walidacji problemów elektromagnetycznych. W pracy [1] przedstawiono model numeryczny roz[...]

Model numeryczny rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczenia biurowego wywołanego zlokalizowanym źródłem harmonicznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opracowanie podstaw teoretycznych oraz wyników numerycznych obliczeń modelujących dwuwymiarowy rozkład pola elektromagnetycznego w pomieszczeniu biurowym. Jako metodę rozwiązania przyjęto metodę elementów skończonych zaimplementowaną do elektromagnetyzmu. Rozwiązanie ukierunkowano na otrzymanie rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz elektrycznie dużego pomieszczenia dla przypadku ataku terrorystycznego z użyciem wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych. Abstract. The paper presents the theoretical basis and the results by means of the original numerical modeling of the electromagnetic field distribution in the building for time-harmonic fields. The developed method adopted the finite element method implementation. The main aim of this attempt was to find the electromagnetic field distribution inside electrically large enclosure - office room for the case of terroristic action with high power pulses. (Numerical model of electromagnetic field in a office-room induced by a localized harmonic source). Słowa kluczowe: fale elektromagnetyczne, metoda elementów skończonych, przybliżenie harmoniczne, sformułowanie wariacyjne, EMC. Keywords: electromagnetic waves, finite element method, time-harmonic fields, variational formulation, EMC Wstęp Od czasów pierwszych prób z bronią jądrową znane jest destrukcyjne działanie impulsu elektromagnetycznego EMP (ang. Electromagnetic Pulse) na obwody elektryczne, które może chwilowo przeciążyć lub nawet zniszczyć. Impuls elektromagnetyczny powstały w wyniku eksplozji nuklearnej działa na znacznym obszarze. We współczesnej nauce dla określenia analogicznych zjawisk przyjął się termin ekstremalnie wysokomocowe impulsy HPEM (ang. High Power ElectroMagnetics). Mogą one oddziaływać destrukcyjnie na sprzęt i elektronikę w urządzeniach elektronicznych takich jak urządzenia łączności, urządzenia i systemy teleinformatyczne, czyniąc je niezdolnymi do pracy. Impulsy HPEM działające na mniejs[...]

Specyfika rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczeń i obudów komputerowych od wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

In the work the electromagnetic field distributions inside the electrically large and small enclosures have been investigated. The main aim of the investigation was the electric field distributions inside these enclosures for short pulses with about 4,5 ns duration and main frequency of 390 MHz. Such pulses can be generated by electromagnetic weapon and have extreme high power value in peak. The short pulse duration evokes field distribution inside enclosures different from continuous wave. In the work the field distribution inside the office room and computer enclosure have been investigated for the case of incident pulsed field. Generators with such pulses can be used as terroristic weapon. (Electromagnetic field distribution in the office room and computer enclosure evoked by electromagnetic high power pulses) Streszczenie. W pracy przedstawiono badania rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz elektrycznie dużych i małych obudów. Badania skuteczności ekranowania oraz rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz tych obudów są ważną gałęzią badań w zagadnieniach kompatybilności elektromagnetycznej. W pracy badania ukierunkowano na określenie rozkładu pola elektromagnetycznego dla przypadku bardzo krótkiego impulsu, tj. ok. 4,5 ns i częstotliwości głównej 390 MHz. Takie impulsy są generowane w urządzeniach wykorzystywanych jako broń elektromagnetyczna i charakteryzują się ekstremalnie wysokimi wartościami mocy w impulsie. Krótki czas trwania impulsów sprawia, że warunki padania i odbicia kształtują odmienny rozkład pola wewnątrz badanych obiektów, odmienny aniżeli dla przypadku fali ciągłej. W pracy przedstawiono badania rozkładów pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczenia biurowego oraz obudowy komputera od impulsów broni elektromagnetycznej, która może być wykorzystana jako narzędzie ataku terrorystycznego. Keywords: Shielding effectiveness, electromagnetic weapon, electromagnetic compatibility Słowa kluczowe: Skuteczność ekranowa[...]

Niepewność oceny skuteczności systemu bezpieczeństwa obiektu DOI:10.12915/pe.2014.02.47

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono parametr pozwalający na ilościową ocenę skuteczności systemu bezpieczeństwa - współczynnik skuteczności, wyrażający prawdopodobieństwo neutralizacji zagrożeń przestępczych dla danego obiektu. Zaprezentowano algorytm szacowania miary niepewności współczynnika skuteczności - złożoną niepewność standardową oraz przedział rozszerzenia rozkładu współczynnika skuteczności dla przyjętego prawdopodobieństwa rozszerzenia - bazujący na metodzie Monte Carlo. Abstract. The paper presents a parameter for quantitative assessment of the effectiveness of the security system - the effectiveness coefficient expressing the probability of decreasing reduction of criminal threats to the object. An algorithm for estimation of the uncertainty of the effectiveness coefficient (a complex standard uncertainty and the expansion range of the effectiveness coefficient distribution for the assumed probability expansion) based on the Monte Carlo method is presented. (Uncertainty of assessing the effectiveness of object security system). Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa, skuteczność, niepewność, metoda Monte Carlo. Keywords: security system, effectiveness, uncertainty, Monte Carlo method. doi:10.12915/pe.2014.02.47 Wprowadzenie Do ochrony obiektu, szczególnie strategicznego lub infrastruktury krytycznej, wykorzystuje się całą gamę wyrafinowanych elektronicznych środków ochronnych, takich jak np. systemy ochrony perymetrycznej, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy telewizji dozorowej, systemy kontroli dostępu. Stosuje się również inne systemy ochrony technicznej: budowlane, elektromechaniczne oraz ochronę fizyczną. Optymalny dobór poszczególnych środków i ich właściwa integracja mające na celu zapewnienie określonego stanu bezpieczeństwa obiektu, formułuje system bezpieczeństwa. System, który musi zapewnić skuteczną ochronę, uwzględniającą wciąż rosnące możliwości i umiejętności grup, nie tylko przestępczych ale i terrorystycznych. [...]

 Strona 1