Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR DRELA"

Wybrane zagadnienia ustalania wielkości ubytków naturalnych produktów chemicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ lepkości i temperatury, pojemności opakowań oraz sposobu wylewania cieczy z opakowań na wielkość ubytków manipulacyjnych. Ustalono współzależności w tym zakresie oraz przedstawiono zalecenia umożliwiające prawidłowe określenie wskaźników manipulacyjnych norm ubytków naturalnych. Magazynowanie jest jednym z procesów mających szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej. Ze względu na sezonowość produkcji i nierytmiczność dostaw, a jednocześnie konieczność zapewnienia ciągłości produkcji, praktycznie każde przedsiębiorstwo magazynuje niezbędne materiały, surowce oraz wyroby gotowe. Zarówno w procesie przechowywania, jak i podczas wydawania substancji występują ubytki ilościowe. Wielkość tych ubytków zależy przede wszystkim od właściwości fizykochemicznych magazynowanych materiałów oraz od warunków przechowywania. Bardzo ważne jest zatem właściwe (zgodne z wymogami przechowalniczymi) magazynowanie materiałów, gdyż umożliwia minimalizację ubytków ilościowych. Szczególnego znaczenia nabiera to zagadnienie w wypadku materiałów importowanych ze względu na wysokie ceny wielu produktów oraz ograniczoność środków dewizowych na ich zakup. Uwzględniając konieczność racjonalnego wykorzystania surowców i materiałów, opracowano Rządowy Program Oszczędnościowy, który zobowiązuje poszczególne resorty do [...]

 Strona 1