Wyniki 1-10 spośród 133 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Dzwolak"

Nowe narzędzia wspomagania programów bezpieczeństwa żywności

Czytaj za darmo! »

W1963 r. FAO i WHO ustanowiły Komisję Kodeksu Żywnościowego (CAC) i odtąd są prowadzone intensywne prace nad systemowymi rozwiązaniami poprawy bezpieczeństwa żywności w skali międzynarodowej. Tradycyjne podejście do bezpieczeństwa żywności, zakładające ustalenie wymagań mikrobiologicznych dla surowców lub wyrobów gotowych, ze względu na ograniczenia częstotliwości i zakresu pobierania próbe[...]

Ręka rękę myje

Czytaj za darmo! »

Jednym z najważniejszych elementów każdego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, bazującego na zasadach HACCP oraz dobrych praktykach (GMP/GHP), jest higiena pracowników, a zwłaszcza higiena rąk. Zakład żywienia zbiorowego jest miejscem, gdzie pracownicy wyjątkowo często dotykają dłońmi żywności lub powierzchni kontaktujących się z żywnością. Zaniedbania w zakresie higieny rąk mogą w[...]

Pełna kontrola

Czytaj za darmo! »

Produkcja żywności jest nierozerwalnie związana z czynnikami, które powodują zanieczyszczenia środków spożywczych, a w określonych warunkach mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie lub życie konsumentów. Czynniki takie określa się mianem zagrożeń bezpieczeństwa żywności lub zagrożeń zdrowotnych; w zależności od ich natury, dzieli się je na trzy podstawowe kategorie: biologiczne, chemiczne oraz[...]

Dobre praktyki

Czytaj za darmo! »

Niezależnie od sposobu wytwarzania i obrotu żywnością, każdy producent ma obowiązek dostarczania konsumentom żywności bezpiecznej, czyli niepowodującej negatywnego wpływu na zdrowie i życie. Zasada ta obowiązuje także zakłady żywienia zbiorowego, w których potrawy i napoje muszą być produkowane oraz serwowane w sposób higieniczny oraz zapewniający właściwe cechy jakościowe, m.in. organoleptycz[...]

IFS v. 5 nowe oblicze Międzynarodowego Standardu Żywności

Czytaj za darmo! »

Wymagania IFS dotyczące systemu jakości stanowią połączenie elementów ISO 9001 z zasadami HACCP oraz dobrymi praktykami (GAP, GMP/GHP itp.) i nie zawierają żadnych nietypowych obszarów systemu.International Food Standard (IFS)1, stanowiący zbiór wymagań w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności dla produktów spożywczych sprzedawanych pod marką własną w sieciach handlu detalicznego oraz[...]

Elastyczne zasady

Czytaj za darmo! »

Obowiązek wprowadzenia zasad HACCP w krajach Unii Europejskiej wynika z artykułu 5 rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L139, 30.4.2004). W Polsce obowiązkowe stosowanie zasad HACCP w zakładach produkcji i obrotu żywnością zostało zapoczątkowane w 2001 r., na mocy artykułu 30 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywien[...]

Norma dobrowolna

Czytaj za darmo! »

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 r., nakładająca na zakłady gastronomiczne obowiązek wprowadzania zasad HACCP, nie podaje szczegółowych wymagań dla systemu, który ma gwarantować bezpieczeństwo żywności. Wobec takiego stanu rzeczy, zakłady gastronomiczne mogą korzystać z dowolnego dokumentu źródłowego, opisującego wymogi, które wynikają z zasad HACCP.Większość zakładów na cał[...]

Podstawy skutecznego mycia rąk

Czytaj za darmo! »

Mimo systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, powszechnie wprowadzanych w produkcji i obrocie żywnością, niewłaściwa higiena rąk jest przyczyną 20-59% zatruć pokarmowych [12, 14]. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO każdego roku z powodu zatruć pokarmowych umiera 2-3 mln osób [22]. Ocenia się, że liczba tych zgonów mogłaby być mniejsza co najmniej o 1/3, gdyby ludzie częściej i d[...]

Transformacja

Czytaj za darmo! »

Od opublikowania we wrześniu 2005 r. normy ISO 22000 jedną z kwestii najbardziej nurtujących producentów żywności - w tym także restauratorów - pozostaje powiązanie nowej normy z systemem HACCP. Wbrew powszechnie panującej opinii, przekształcenie systemu bazującego na zasadach HACCP w system zgodny z wymaganiami normy ISO 22000 wcale nie musi oznaczać drogi przez mękę. Wszystko za[...]

Im prościej, tym lepiej

Czytaj za darmo! »

Dokumentacja systemu HACCP zawsze kojarzyła się ze znaczną biurokratyzacją działań, co wciąż jest powodem braku zaangażowania kierownictwa wielu zakładów sektora spożywczego w budowanie i utrzymanie systemu.Przez 15 lat obowiązywania zasad HACCP w Unii Europejskiej, treść tych zasad i wytycznych do ich stosowania, sformułowanych przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, niewiele się zmi[...]

 Strona 1  Następna strona »