Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Szafranko"

Możliwości zastosowania metod analizy wielokryterialnej przy doborze rozwiązań materiałowo-technologicznych w konstrukcjach budowlanych DOI:10.15199/33.2015.05.17


  Wybór rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych jest jedną z najważniejszych decyzji na etapie projektowania. Różnorodność elementów konstrukcyjnych i możliwości ich realizacji generuje dużą liczbę czynników decydujących o wyborze konkretnego rozwiązania. Podjęcie decyzji może być trudne i niejednokrotnie wymaga wspomagania metodami matematycznymi.Wartykule przedstawiono fragment analizy wielokryterialnej dwóch alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych dźwigara dachowego. Słowa kluczowe: rozwiązania materiałowe, analiza wielokryterialna, metodyka postępowania.Elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych mogą być wykonane z różnych materiałów. Można je dowolnie kształtować, ale muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom. Analiza wyboru rozwiązania elementu konstrukcyjnego zostanie przedstawiona na przykładzie dźwigara dachowego. Opis wariantów rozwiązania Projektując obiekt, z przekryciem opartym na dźwigarach, projektant musi uwzględnić w[...]

Wybrane aspekty analiz wielokryterialnych w ocenie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.46


  Decyzje dotyczące przyszłych obiektówzapadają już na etapie planowania inwestycji budowlanych. Rozpatrywane są różnewariany konstrukcyjne imateriałowe generującewiele czynników. Imjest ichwięcej, tymtrudniej podjąć decyzjęwsposób bezpośredni. Analizując warianty inwestycji,możemy stosować różne metodywspomagania procesu decyzyjnego. Jedną zmożliwości jest zastosowanie analiz wielokryterialnych. Metody różnią się sposobemprzygotowania danych,metodyką analizy i postacią uzyskiwanych wyników. Mogą być również obarczone pewnymi błędami. Wartykule przedstawiono różne problemy związane z analizą prowadzoną metodamiMCE,AHP,MetodąWskaźnikową oraz interpretację otrzymanych wyników. Słowa kluczowe: analizy wielokryterialne, ocena rozwiązańmateriałowych.Na etapie planowania i projektowania inwestycji budowlanych zapada wiele decyzji, w tym rozstrzygane są szczegóły konstrukcyjne, rozwiązania funkcjonalne, technologiczne i materiałowe [8]. Rozpatrując różne wariantymateriałowe i ustalając kryteria ocen, można uwzględnić ich cechy fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe. Nie bez znaczenia jest też technologia realizacji robót. Jedną z cech przy ocenie rozwiązań konstrukcyjnych jest ich trwałość oraz warunki eksploatacji. Ze względu na dużą liczbę czynników, które należy uwzględnić w takich ocenach, przydatne stają się metody analiz wielokryterialnych [1, 3]. Charakterystyka analizowanych metod Decydując o zastosowaniu określonego postępowania, podczas oceny rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na możliwość uwzględnienia ich specyfiki. Ważne są również cechy wybranej metody analizy, takie jak czytelność i jakość uzyskanychwyników, zastosowany aparat matematyczny, łatwość aplikacji metody i weryfikowania uzyskanychwyników.Warta rozważenia jest również procedura przygotowania danych[...]

Analizy wielokryterialne w ocenie sposobów naprawy konstrukcji betonowych metodami ograniczającymi zawilgocenie obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.11.51


  Na trwałość obiektów budowlanych wpływa wiele czynników związanych z warunkami pracy konstrukcji.Wilgoć, spośród wszystkich czynników, jest najczęstszym zjawiskiem powodującym degradację konstrukcji betonowych.Wcelu ochrony obiektów przed wilgocią stosuje się, zgodnie z PN-EN 1504-2:2006, systemy ochrony powierzchniowej. O zastosowaniu konkretnego rozwiązania decyduje wiele czynników. W związku z tym przy wyborze metody warto zastosować metody wspomagania procesu decyzyjnego. Metody analizy wielokryterialnej umożliwiają uwzględnienie wielu czynników i mogą być z powodzeniem stosowane.Wartykule przedstawiono przykład zastosowania metody analizy wielokryterialnej przy wyborze sposobu zabezpieczenia konstrukcji betonowej przed wilgocią. Słowa kluczowe: zabezpieczenie przed wilgocią, metody zabezpieczenia, analiza wielokryterialna.Betonowe elementy konstrukcyjne, podobnie jak wykonane z innych materiałów, ulegają uszkodzeniu najczęściej na skutek wilgoci. Ze względu na skalę problemu wiele norm krajowych i instrukcji ITB zostało poświęconych ochronie konstrukcji budowlanych przed wilgocią. Po dostosowaniu przepisów krajowych do europejskich straciły ważność niektóre wewnętrzne regulacje, a w ich miejsce pojawiły się normy europejskie, np. dotyczące ochrony i napraw konstrukcji betonowych [1]. PN-EN 1504 określa dwie zasady ochrony przed wilgocią: ● zasada1(PI)-ochronaprzedwnikaniem; ● zasada 2 (MC) - ograniczenie zawilgocenia [2]. Wgrupiemetod pozwalających na realizację tych zasad wymieniono o[...]

Metody analizy wielokryterialnej w wariantowaniu projektów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.12.19


  Przy planowaniu obiektów budowlanych rozważane są różne rozwiązania. Poza kształtem i wielkością obiektu podejmowane są decyzje o wyborze technologii i rozwiązań materiałowych. Różnorodność elementów konstrukcyjnych i możliwości ich realizacji generują dużą liczbę czynnikówdecydujących o wyborze konkretnego rozwiązania. Podjęcie decyzji w sposób bezpośredni może być trudne, a skomplikowana sytuacja decyzyjna wymaga niejednokrotnie wspomagania metodami matematycznymi. W artkule przedstawiono fragmenty analizy wybranych elementów konstrukcyjnych. Słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, wariant projektu budowlanego, metoda AHP.Elementy konstrukcyjne mogą być wykonane z różnych materiałów i być dowolnie kształtowane, ale mają spełniać obowiązujące przepisy prawa budowlanego, techniczno-budowlane, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm, aprobat technicznych, decyzje administracyjne. Podjęcie decyzji o wyborze rozwiązania może być trudne, przy czym ostateczna nie zawsze jest najlepsza z możliwych. Pomocne są m.in. analizy wielokryterialne, które pozwalają uwzględnić wiele czynników. Wartykule przedstawiono analizę wyboru rozwiązania elementu konstrukcyjnego na przykładzie dźwigara dachowego [1, 9]. Charakterystyka metody AHP W literaturze przedstawiono wiele różnych metod analiz wielokryterialnych. O zastosowaniu jednej z nich decydują m.in.: czytelność, jakość i łatwość weryfikowania uzyskanych wyników oraz zastosowany aparat matematyczny. Ważne jest też przygotowanie danych do analizy. Obiekty[...]

Określanie czynników oceny inwestycji budowlanej w ramach procedury LCA DOI:10.15199/33.2017.10.22


  Budownictwo jest jedną z najbardziej oddziałujących na środowisko dziedzin gospodarki. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że zużywa ok. 42%energii produkowanej w całej Unii Europejskiej i emituje 35%gazów cieplarnianych. Konsumpcja produktów budowlanych stanowi ponad 50% całkowitej produkcji w Europie. Światowy przemysł betonu zużywa rocznie 20 mld t kruszyw, 1,5 mld t cementu i 800 mld t wody [4, 5]. Poza zużyciem surowców naturalnych na etapie ich produkcji, obiekty budowlane generują wiele obciążeń dla środowiska w trakcie eksploatacji. Ważne jest również to, co dzieje się z budynkiemwycofywanymz eksploatacji. Obiekt budowlany powinien być rozpatrywany przez pryzmat całego cyklu życia: od wytworzenia materiałów, przez budowę, eksploatację do jego rozbiórki i utylizacji odpadów. Eksperci wyróżniają dwie 1) UniwersytetWarmińsko-MazurskiwOlsztynie, WydziałGeodezji, Inżynierii Przestrzennej iBudownictwa; elasz@uwm.edu.pl AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE W INŻYNIERII LĄDOWEJ PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2017 (nr 542) 65 podstawowe zasady zmniejszania obciążenia środowiska: przejście przez fazy cyklu życia obiektu tak, aby zminimalizować ilość pobieranych zasobów, oraz minimalizacja pobieranych zasobówi emisji zanieczyszczań w każdej fazie cyklu życia obiektu [3, 7]. W związku z ochroną środowiska pojawiają się nowe koncepcje proekologicznych zachowań. Jednym z rozwiązań są zielone technologie ("green technology"), które oznaczają skuteczne zarządzanie energią i suro[...]

Logistyka w przygotowaniu i planowaniu remontów obiektów zabytkowych na podstawie danych z pomiarów metodą TLS DOI:10.15199/33.2017.05.06


  Przygotowanie inwestycji jest jednymz najważniejszych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego.Wtrakcie etapu przygotowawczego zapada szereg decyzji logistycznych, od których zależy ostateczny kształt obiektu budowlanego. Logistyczne przygotowanie robót remontowych wymaga uzyskania dokumentacji technicznej istniejących obiektów. Niejednokrotnie, zwłaszcza w przypadku obiektów starszych, nie ma możliwości uzyskania projektu budowlanego wykonanego wiele lat temu. Konieczne jest odtworzenie brakujących dokumentów i wykonanie skomplikowanych pomiarów.Wcelu przyspieszenia i ułatwienia postępowaniamożna zastosować nowoczesnemetody pomiarowe. Jedną z nich jest metoda TLS - naziemny skaning laserowy. Słowa kluczowe: logistyczne planowanie inwestycji, przygotowanie inwestycji remontowych, pomiary inwentaryzacyjne, skaning laserowy TLS.Na terenie naszego kraju zarejestrowano przeszło 62 tys. zabytków różnej kategorii, z czego przeszło 5,3 tys. znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Są wśród nich m.in. obiekty sakralne, obronne, zamki, dwory, pałace, gospodarcze, mieszkalne i przemysłowe. Zarówno pod względem własności, sposobu użytkowania, jak i potrzeb remontowych ich stan jest zróżnicowany. Jak wynika z "Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych" (stan na 31.12.2004 r.) wśród zabytków na Warmii i Mazurach znajduje sięm.in. 97 zespołówpałacowych (głównie pałace wiejskie), 165 dworów wiejskich i podmiejskich, 517 folwarków (oficyny mieszkalne i gospodarcze w zespołach pałacowych), budynki inwentarskie (w zespołach), budynki produkcyjne (w zespołach), budynki mieszkalno-użytkowe pracowników folwarcznych (domki ogrodnika, leśniczego, doktora itp.), pojedyncze obiekty pozostałe po zespołach folwarcznych, spichlerze, magazyny[...]

Wybrane rozwiązanie materiałowe pionowych izolacji wodochronnych DOI:10.15199/33.2017.10.20


  Hydroizolacja ścian podziemia zazwyczaj jest zakryta i ustalenie miejsca jej zniszczenia jest trudne oraz czasochłonne, a także wiąże się z dużym kosztem naprawy ewentualnych uszkodzeń. W wyniku wadliwego wykonania hydroizolacji ścian piwnic [2] często dochodzi do zawilgocenia ścian podziemia. Izolacje wodochronne w istniejących budynkach Izolacja pionowa podziemnej części budynku powinna znajdować się na styku gruntu ze ścianą. Często występuje problemz dostępemdomiejsc, gdzie hydroizolacja powinna być wykonana lub naprawiona. Sytuacje takie zdarzają się, gdy: ● budynki przylegają do siebie; ● do budynku przylegają tarasy, schody itp.; ● nie można zająć pasa wokół budynku; ● budynek jest częściowo podpiwniczony. W przypadku gdy niemożliwe jest wykonanie izolacji od strony zewnętrznej budynku, należy zastosować izolację wewnętrzną w postaci wannowej. Warto podkreślić, że przed podjęciem prac związanych z wykonaniem hydroizolacji od strony zewnętrznej w istniejącym budynku muszą być sprawdzone warunki wodno-gruntowe oraz dokonana ocena stanu technicznego przegrody. Ponadto należy: ■ u[...]

Dokumentacja techniczna budynku jako podstawa wydania pozwolenia na budowę DOI:10.15199/33.2018.10.14


  Wzależności od tego, na jakim etapie procesu inwestycyjnego się znajdujemy, dokumentacja może przyjąć formę dokumentacji technicznej budynku, budowy oraz dokumentacji powykonawczej. W artykule skupiono się na dokumentacji technicznej budynku, ponieważ projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami [8], do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m.in. cztery egzemplarze projektu budowlanego razem z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymiwymaganymi dokumentami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).Wymagana bywa również specjalistyczna opinia, ale tylkowprzypadku, gdy wykonanie lub użytkowanie może wywołać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne) lub gdy projekt budowlany zawiera innowacyjne rozwiązania techniczne [3, 4, 7, 8]. Oprócz tego, w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz innych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych itp., wymagane jest postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organemadministracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązańwzakresie, o którymmowawart. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy [8]. Do wniosku dołączyć należy również umowę urbanistyczną, jeśli wymaga tego miejscowy plan rewitalizacji. Dodatkowa dokumentacja jest wymagana w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej [1, 2, 7, 8]. Wymienione dokumenty składa się najczęściej w starostwie lub urzędziemiasta na prawach powiatu.Właściwy organma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W pierwszej kolejności sprawdzana jest kompletnośćwniosku, a następnie poprawność i kompletność projektu. W przypadku wykrycia błędówwewniosku i/lubwprojekcie, inwestormoże zostaćwezwany do usunięcia niepraw[...]

 Strona 1