Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Adam JÓŚKO"

Zastosowanie transformacji falkowej do lokalizacji zespołów QRS w zapisie elektrokardiograficznym.

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę postępowania przy projektowaniu algorytmu przeznaczonego do lokalizacji zespołów QRS w zapisie EKG. Omawiane zagadnienie stanowi podstawowy etap, wspomaganej komputerowo automatycznej analizy zapisów EKG. Dokładność określania pozycji zespołów QRS ma bardzo duże znaczenie gdyż bezpośrednio wpływa na diagnostyczną wartość wyznaczanych, podstawowych parametrów pr[...]

Evaluation of the QRS complex wavelet based detection algorithm

Czytaj za darmo! »

The article concerns the problem of computer aided electrocardiography signals analysis. Automatic analysis of these signals starts with QRS-complex detection which is the principal task. Reliability rate achieved at this stage affects all ECG signal parameters determined at the following steps of automated analysis process. This fact proves that the first stage of ECG signals analysis is of high importance. Detailed discussion of obtained results plays the main role of the article. Streszczenie. Artykuł dotyczy problematyki występującej we wspomaganej komputerowo analizie sygnałów elektrokardiograficznych. Podstawowym zadaniem, które rozpoczyna analizę jest detekcja zespołów QRS. Wiarygodność wyników otrzymanych na tym etapie, bezpośrednio wpływa na jakość parametrów wyznaczanych na etapach kolejnych. W artykule przeprowadzono dyskusję i szczegółowy opis wyników. (Ilościowa ocena algorytmu do lokalizacji zespołów QRS, opartego na przekształceniu falkowym) Keywords: ECG signal automated analysis, QRS complex detection, discrete, dyadic wavelet transform Słowa kluczowe: wspomagana komputerowo analiza zapisów EKG, detekcja zespołów QRS, dyskretna, diadyczna transformacja falkowa Introduction The article contains analysis of the results of the QRS complex detection in ECG signal for the author’s algorithm based on Dyadic Wavelet Transform applied. Computer aided analysis of the electrocardiography signal is of very high importance in the field of medical diagnostics. As the heart is one of the most important organ and its condition seriously affects functionality of the rest of the human body, the availability of the reliable diagnosis and the helpful tools is strongly desired. That is straight reason of the wide popularity of the applications for the computer-aided medical observations. As the heart diseases are one of the main reasons of human mortality, the discussed problem gains its range. In the field of the electrocardiogr[...]

Analiza transformaty falkowej w aspekcie zdolności klasyfikacyjnych odmiennych postaci morfologicznych zespołów QRS

Czytaj za darmo! »

Przekształcenie falkowe stanowi bardzo efektywne narzędzie do analizy sygnałów elektrokardiograficznych. Cecha ta znakomicie kompensuje relatywnie większy nakład obliczeniowy, jeśli by ją porównać z wieloma odmiennymi technikami stosowanymi na tym polu. Dodatkowo, jak pokazują eksperymenty, własności współczynników przekształcenia falkowego mogą stanowić użyteczny zbiór danych wejściowych w zastosowaniu do klasyfikacji zespołów QRS, pod względem postaci morfologicznych. Abstract. Wavelet transform has become a very useful and effective tool for the analysis of electrocardiographic signals. This property redresses remarkably, relatively higher computational effort, as compared to many other approaches used in the field. What is more, performed experiments clearly manifest that the wavelet transform coefficients can be used as a valuable input data set for the QRS complexes classification in terms of their morphology. (Wavelet transform coefficient analysis in terms of the ability for the QRS complex morphologic classification). Słowa kluczowe: wspomagana komputerowo analiza zapisów EKG, detekcja zespołów QRS, dyskretna, diadyczna transformacja falkowa, analiza arytmii Keywords: ECG signal automated analysis, QRS complex detection, discrete, dyadic wavelet transform, arrhythmia analysis Wstęp Kompleksowa analiza zapisów elektrokardiograficznych jest zagadnieniem bardzo obszernym i złożonym, w którym wyróżnia się wiele etapów. Pierwszym z nich jest lokalizacja zespołów QRS. Etap ten jako inicjujący jest bardzo istotny, gdyż od jego wiarygodności zależy dokładność określania podstawowych parametrów pracy serca oraz dokładność kolejnych etapów analizy. Lokalizacja zespołów QRS w zapisie elektrokardiograficznym jest zagadnieniem szeroko komentowanym w literaturze [3]. Obserwacje przebiegów elektrokardiograficznych wskazują, na ich ogromną różnorodność. Odmienność morfologiczna samych zespołów QRS, ale również i różnorodność ich postaci an[...]

QRS complex morphologies identification by the Lipschitz exponents of Wavelet Transform DOI:10.12915/pe.2014.08.037

Czytaj za darmo! »

Transformacje falkowe są narzędziem, za pomocą którego można otrzymać dokładny opis analizowanego sygnału. Zapis elektrokardiograficzny (EKG) nie jest tu wyjątkiem. Narzędziem pomocniczym są wykładniki Lischitza, dzięki którym z kolei można wyznaczyć miarę lokalnej regularności/kształtu sygnału. W artykule przedstawione zostały wyniki analizy możliwości wykorzystania wykładników Lipschitza do rozróżniania podstawowych morfologii zespołów QRS. (Identyfikacja morfologii zespołów QRS za pomocą wykładników Lipschitza w transformacie falkowej) Abstract. Wavelet transform is the effective tool for detailed description of the analysed signal. The electrocardiography (ECG) signal is not the exception in this term. Lipschitz exponents represent an additional tool that can be used to define the measure of the local signal shape/regularity. There are results of the wavelet transform Lipschitz exponents analysis presented in the paper. The main goal was to find their usability in the task of different QRS complex types discrimination. Słowa kluczowe: Transformacja falkowa, Wykładniki Lipschitza, Analiza zapisów EKG, Analiza morfologiczna zespołów QRS. Keywords: Wavelet transform, Lipschitz exponents, ECG signal analysis, Morphological analysis of QRS complex. doi:10.12915/pe.2014.08.37 Introduction Automated ECG analysis modules are very popular even mandatory components in the contemporary ECG recorders [1,2,3,5,8]. Nowadays one would rather say that DSP module is the natural component of the ECG medical device. The DSP module performs several functions starting from often adaptive noise rejection, ending with complete ECG signal automated analysis. The latter stage is of the crucial importance because the final computer aided diagnosis depends on the DSP stage reliability. The paper does not cover the entire area of the ECG signal automated analysis. It is concentrated on the QRS detection and also its description as these stages play essent[...]

Electrocardiographic signals Wavelet Transform - identification and classification properties DOI:10.15199/48.2016.11.13

Czytaj za darmo! »

Praca niniejsza dotyczy badań przeprowadzonych w zakresie analizy sygnałów elektrokardiograficznych (EKG). Można by odnieść wrażenie, że natura WT prowadzi do redundantnego charakteru otrzymywanych wyników, okupionych relatywnie większą złożonością obliczeniową. Jednakże właśnie specyfika przekształceń falkowych pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych wyników analiz zapisów EKG, co więcej nie tylko w zakresie zdolności lokalizacji, ale i identyfikacji. W pracy Autor przedstawia wyniki analizy falkowej sygnałów EKG, wraz z propozycją nieskomplikowanej metody do podstawowej klasyfikacji zespołów QRS (Transformacje falkowe sygnałów elektrokardiograficznych - własności identyfikacyjne i klasyfikacyjne). Abstract. The paper concerns the research on wavelet transform and its power capabilities in the field of electrocardiographic (ECG) signals. One can experience that the nature of Wavelet Transform (WT) and especially Continuous Wavelet transform (CWT) leads directly to the redundancy in the outcome set. What is more it is additionally occupied by the relatively increased computation complexity. Generally it cannot be regarded as disadvantage. This said outcome redundancy and what is more important, wavelet specific form of the results, makes the WT suitable tool not only in the field of ECG signal identification but additionally in the classification purposes. In the paper Author presents the research outcomes of WT ECG signal analysis with a concept of a simple method for general classification of QRS complexes. Słowa kluczowe: (dyskretna) transformacja falkowa, analiza zapisów elektrokardiograficznych (EKG), lokalizacja zespołów QRS, klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Keywords: Dyadic Wavelet Transform (DWT), electrocardiographic (ECG) signal analysis, QRS complex identification, arrhythmia classification. Introduction The results presented here in the paper summarise the Author’s research on QRS complex identification and additionally[...]

Phase noise in dual channel simultaneous sampling voltmeter measurement methods

Czytaj za darmo! »

Zasadniczym problemem jaki występuje w metodach pomiarowych wykorzystujących dwukanałowe woltomierze próbkujące jest minimalizacja wpływu szumu fazowego (ang, jitter) związana z rozrzutem i zmiennością krótko- i długookresową wartości parametrów czasowych przetworników analogowo-cyfrowych obu kanałów, W niniejszej pracy autorzy przedstawiają wyniki wstępnej analizy omawianego zagadnienia, rozpatrywanego na przykładzie przyrządu wirtualnego zawierającego dwukanałowy woltomierz próbkujący Keithley 194A. (Szum fazowy w metodach pomiarowych opartych na równoczesnym próbkowaniu dwukanałowym) Abstract The essential problem of the measurement methods using dual channel sampling voltmeters is how to minimize the phase angle uncertainty due to the difference in delay-time of the two A/D conve[...]

Measurement setup with dual channel simultaneous sampling A/D converter - uncertainty of jitter estimation

Czytaj za darmo! »

Dual channel sampling measurement methods for calculating such parameters as power, phase angle or impedance are highly affected by the jitter of the A/D converter. Thus it is necessary to determine this parameter in the validation procedure of a particular measurement method using chosen set of analog to digital converters or data acquisition card. The article discuses analysis results and practical findings based on research carried out. Streszczenie. W dwukanałowych pomiarach próbkujących duży wpływ na niepewność wyznaczenia wielkości takich jak moc, kąt fazowy, czy impedancja, może wywierać szum fazowy (jitter) układu próbkowania. Wyznaczenie jego wartości jest zatem niezbędnym krokiem przy walidacji danej metody pomiarowej z zastosowaniem wybranego zestawu (karty) przetworników analogowo-cyfrowych. Referat przedstawia wyniki analizy i praktyczne wnioski z przeprowadzonych badań. (Niepewność oszacowania szumu fazowego w dwukanałowym układzie pomiarowym z przetwornikami A/C) Keywords: dual channel analog-digital conversion, jitter, phase noise. Słowa kluczowe: dwukanałowe przetwarzanie analogowo-cyfrowe, jitter, szum fazowy. Introduction A large impact on the uncertainty of power, phase angle, impedance in the two-channel sampling measurements can have a jitter [1-10]. Determination of its value is therefore an essential step in the validation of the measurement methods using the selected high-resolution, analog-digital I/O board. The articles present the methods to determine jitter but there is small focus on uncertainty of the estimated value of the jitter, e.g. [2-4]. Although jitter is the result of mathematical operations on the samples obtained with the error many times greater than the estimated jitter. The jitter, or aperture uncertainty, in digitizers, is a random variation in the instant of sampling. An uncertainty on the instant of sampling, denoted mainly as timing jitter (or simply jitter), or as aperture uncertaint[...]

Jitter investigation in dual channel simultaneous sampling measurement methods

Czytaj za darmo! »

Dual channel simultaneous sampling measurement methods of power, phase angle or impedance are highly affected by the jitter of the A/D converter. Thus it is necessary to determine the jitter in the validation procedure of a particular measurement method. The article concerns the Authors’ research continuation, this time based on extended measurement setup for detailed jitter analysis, with two independent signal sources and A/D converter circuits. Streszczenie. W dwukanałowych pomiarach próbkujących duży wpływ na wynik pomiaru mocy, kąta fazowego, czy impedancji, może wywierać szum fazowy (jitter) przetwornika A/C. Oszacowanie wartości tego szumu jest niezbędnym krokiem przy walidacji wybranej metody pomiarowej. W artykule przedstawiono wyniki kontynuowanych przez Autorów badań, w których tym razem, w celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dwa niezależne źródła sygnałów i dwa układy przetworników A/C (Analiza szumu fazowego w dwukanałowych układach pomiarowych). Keywords: dual channel analog-digital conversion, jitter, phase noise. Słowa kluczowe: dwukanałowe przetwarzanie analogowo-cyfrowe, jitter, szum fazowy. Introduction Dual channel sampling measurement methods for evaluating such parameters as power, phase angle or impedance are highly affected by the jitter of the A/D converters. Thus it is necessary to determine the jitter in the validation procedure of a particular measurement method using chosen set of A/D converters or data acquisition card (DAQ). The methods of the jitter measurement and the authors’ view on the jitter taxonomy are closely connected with the results based on continued research carried out in the past years [3,4]. The considered[...]

Research tools for evaluation, development and optimisation of the QRS detection algorithm

Czytaj za darmo! »

The article presents the Author’s approach to testing and evaluation of the QRS detection algorithm. The main goal is to make those two tasks easy, both for engineers and physicians. The specialized environment for the QRS detection quality analysis, in an convenient and effective way, was developed. The paper describes problems in the field that were solved, presents the Author's application which was created and shows how it fulfils the normative documents and physician requirements. Streszczenie. W artykule przestawiono przykładowe podejście do testów i oceny jakościowej algorytmów detekcji zespołów QRS. Głównym celem pracy jest znaczne uproszczenie powyższych etapów składowych. Powstała w wyniku aplikacja umożliwia wygodny i efektywny sposób przeprowadzania testów normatywnych. Artykuł opisuje problemy związane z implementacją uwzględniającą wymagania restrykcyjnych norm bezpieczeństwa wymaganych przez środowisko medyczne. (Narzędzia do realizacji badań w zakresie oceny działania, rozwijania i optymalizacji działania algorytmu detekcji zespołów QRS) Keywords: ECG signal automated analysis, QRS complex detection, QRS detection testing and evaluation stage, EN 60601-2-51 Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Detekcja zespołów QRS, Testy jakościowe detektorów, EN 60601-2-51 Introduction The approach to a brand new modular application for testing evaluation of the QRS detector is presented in the paper. No software engineering process or methodology can guarantee reliable work of any software. Especially medical embedded systems have to be in especial secure. Thanks to presented software user is able to prepare written QRS detector code to move it to the next level of usability. The environment concerns QRS and cardiac pacemaker (PM) detector modules, initially implemented in Matlab environment [1]. Application is equipped with additional testing signal generators tailored exactly to allow to meet the normative req[...]

Introduction to wavelet based adaptive techniques in QRS complex analysis procedures DOI:10.12915/pe.2014.06.047

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione jest wprowadzenie do zagadnienia automatycznej i adaptacyjnej detekcji oraz analizy zespołów QRS w zapisach elektrokardiograficznych. W przeprowadzonych badaniach stosowano algorytmy, w których wykorzystano transformacje falkowe. Głównym celem opisanych badań jest opracowanie wiarygodnej procedury detekcji i opisu zespołów QRS prawidłowych oraz anormalnych. Wśród tych drugich skupiono się na zespołach pochodzenia komorowego. (Podstawy adaptacyjnych technik falkowych w zastosowaniu do detekcji i analizy zespołów QRS) Abstract. The article discusses the problem of the automatic QRS complex detection in the electrocardiography signals. Among other approaches the wavelet based algorithms are the ones of the most promising outcomes. Authors propose introduction of elements of adaptive techniques to the original scheme. The main aim is to achieve reliable detection and analysis procedure for different morphologies of QRS complexes both normal and dysfunctional cases, with the main focus on ventricular arrhythmias. Słowa kluczowe: Przekształcenie falkowe, detekcja zespołów QRS, Elektrokardiografia, Przetwarzanie sygnałów. Keywords: Wavelet Transform, QRS Detection, Electrocardiography, Signal Processing. doi:10.12915/pe.2014.06.47 Introduction Automatic QRS complex detection task is the well known problem in the computer aided electrocardiography signal analysis. There are many different solutions of the problem discussed in the literature. The wavelet transform is one of the mathematical apparatus that produce still very promising results of a high accuracy. It is valuable property because of an object character (human being) and the importance of diagnostics carried out by physicians. It is a very important requirement to have an accurate diagnosis describing condition of a patient. Background Continuous Wavelet Transform (CWT) can be described by formula (1). (1) ( ) 1 ( ) ( ) ( , ) ( ), ( ) , , , , dt f [...]

 Strona 1  Następna strona »