Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil GROCHALSKI"

ANALIZA ŚCIEŻKI NARZĘDZIA W OPERACJI MONTAŻU Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU ROBOT-STUDIO DOI:

Czytaj za darmo! »

Współcześnie od gotowego wyrobu oczekuje się najwyższej jakości, szczególnie w przypadku wyrobów oferowanych przez przemysł motoryzacyjny, elektroniczny i metalowy [8].W celu sprostania wymaganiom rynku coraz powszechniej stosuje się roboty przemysłowe, które stają się w ten sposób jednym z ważniejszych ogniw procesu produkcyjnego, gwarantujących zarówno jego właściwy przebieg, jak i prawidłowe działanie gotowego wyrobu. Zrobotyzowany proces montażu ma bezpośredni i znaczący wpływ na parametry jakościowe wyrobu, tj.: niezawodność (zdolność do pracy bezusterkowej), trwałość (okres zachowania cech użytkowych) i bezpieczeństwo użytkowania [4]. Cechami charakteryzującymi pracę robota przemysłowego (element zrobotyzowanego stanowiska montażowego) jest dokładność (AP) [9] i powtarzalność (RP) [5] pozycjonowania. Do dalszych rozważań przyjęto ich stałe, niezmienne wartości - założenie to umożliwi analizę przebiegu danej operacji montażu pod względem stałych podczas ruchu parametrów pracy robota, np. prędkości, położenia punktów lub sygnałów I/O. Budowa dydaktycznego zrobotyzowanego stanowiska montażowego Głównym elementem dydaktycznego stanowiska zrobotyzowanego jest robot IRB140T fi rmy ABB programowany za pomocą kontrolera IRC5. Obecne stanowisko zrobotyzowane (rys. 1b) zamodelowano w programie RobotStudio 6.03 (rys. 1a) - takie rozwiązanie pozwoliło na programowanie robota, testowanie i symulowanie jego pracy, a po pozytywnej weryfi kacji uruchomienie programu na rzeczywistym obiekcie. Praca w środowisku wirtualnym umożliwia zaprogramowanie poszczególnych pozycji robota, wynikających z przebiegu procesu technologicznego, a w przypadku nieprawidłowego jego działania, np. kolizji, szybką korektę w celu uniknięcia dodatkowych strat i kosztów na stanowisku produkcyjnym. Na przedstawionym sta[...]

 Strona 1