Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marta Gabryszewska"

Biogazownie rolnicze. Bariery rozwoju

Czytaj za darmo! »

Podano wiadomości ogólne o biogazie, jego powstawaniu, optymalne warunki jego produkcji oraz jej uwarunkowania. Przedstawiono ogólny schemat biogazowni oraz zaprezentowano bariery dla rozwoju biogazowni w Polsce. Raw materials and processes for manufg. biogas were briefly reviewed. Opportunities and limitations of prodn. of biogas in Poland were outlined. Biogaz jest gazem wytwarzanym przez mikroorganizmy z materii organicznej w wyniku fermentacji metanowej w warunkach beztlenowych. Dyrektywa 2003/30/UE definiuje biogaz jako paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone do jakości naturalnego gazu, do użycia jako biopaliwo, lub gaz drzewny. W zależności od rodzaju materii organicznej (substratów) skład wytwarzane[...]

Wykorzystanie odpadów gumowych w drogownictwie DOI:10.15199/62.2017.12.19


  Rozróżnia się dwie grupy odpadów gumowych. Pierwsza, stanowiąca ok. 70% ogólnej ilości odpadów, to zużyte opony samochodowe, druga to odpady przemysłowe i taśmy przenośnikowe1). Opracowanie dotyczące ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych wykazało, że w latach 2000 i 2005 powstawało ich odpowiednio2) 120 Gg i 150 Gg. Poneta i współpr.3) obliczyli, że w 2009 r. powstało ok. 259 Gg zużytych opon, a w całej Unii Europejskiej 2,5 Tg zużytych opon. W 2015 r. światowa produkcja opon wynosiła ok. 1,4 mld szt., co odpowiada 17 mln t zużytych opon rocznie4). Z powodu dynamicznego rozwoju motoryzacji w Polsce należy spodziewać się większego niż przewidywano wzrostu liczby zużytych opon. Opony zawierają wiele dodatków, takich jak stabilizatory, antyoksydanty, antyozonanty, które są główną przyczyną ich odporności na biodegradację, rozkład fotochemiczny, chemiczne reagenty i wysokie temperatury. Recykling odpadów gumowych można podzielić na recykling materiałowy, zastosowanie całych opon i recykling energetyczny1). Po rozdrobnieniu opon lub taśm przenośnikowych otrzymuje się produkt zawierający gumę, tkaniny i metal. W celu dalszego wykorzystania niezbędne jest oddzielenie frakcji gumowej poprzez przesiewanie i dodatkowe rozdrabnianie. Rozdrabnianie polega na mechanicznym cięciu i rozcieraniu. Odpady gumowe można rozdrabniać w temperaturze pokojowej lub metodą kriogeniczną z zastosowaniem ciekłego azotu. Po procesie granulacji tkaniny i metale ze zużytych opon mogą być usuwane, odpowiednio, za pomocą separatorów pneumatycznych i elektromagnesów. Ze względu na skład granulometryczny cząstek gumowych, rozdrobnioną frakcję dzieli się na kawałki (powyżej 300 mm), strzępy (50-300 mm), chipsy (10-50 mm), ścier (1-40 mm), granulat (1-10 mm), miał (poniżej 1 mm) i pył (poniżej 0,5 mm)3). Zastosowanie rozdrobnionej gumy zależy m.in. od stopnia rozdrobnienia, rodzaju gumy, metody rozdrabniania, kształtu, wielkości powierzchni właściwej, [...]

Właściwości trójkomorowego mikrobiologicznego ogniwa paliwowego


  Badano właściwości mikrobiologicznego ogniwa paliwowego, składającego się z trzech komór: anodowej, katodowej i do dozowania pożywki. Ogniwo było zaszczepiane osadem beztlenowym świeżym i adaptowanym. Rolę katolitu spełniał roztwór zawierający K3Fe(CN)6, KH2PO4 i NaOH. Anolitem (pożywką) były roztwory glukozy. Zbadano charakterystykę elektrochemiczną ogniwa, wykorzystując cykliczną woltamperometrię, chronopotencjometrię i spektroskopowe pomiary impedancji elektrochemicznej (metoda EIS). W ogniwie uzyskano maksymalne wartości napięcia 721 mV i gęstości mocy 71,9·10-2 W/m2. Opór wewnętrzny ogniwa wynosił 3 Ω. Microbial fuel cell (MFC) consisting of 3 (anodic, cathodic and nourishment) chambers was inoculated with anaerobic fresh or adapted sludge and used for studying its properties. The catholyte consisted of K3Fe(CN)6, KH2PO4 and NaOH. The anolythe (nourishment) was a glucose soln. Electrochem. characterization of MFC was carried out by cyclic voltammetry, chronopotentiometry and spectroscopic electrochem. impedance measurements. The MFC accomplished max. values of voltage 721 mV and power d. 71,9·10-2 W/m2. The internal resistance of MFC was 3 Ω. Typowe mikrobiologiczne ogniwa paliwowe składają się z dwóch komór: komory anodowej, w której drobnoustroje utleniają substrat, i komory katodowej, w której zachodzi redukcja utleniacza. W przypadku ciągłego zasilania ogniwa substratem, mogą wystąpić kłopoty związane z wymywaniem drobnoustrojów z komory anodowej. Można tego uniknąć, unieruchamiając drobnoustroje na powierzchni granulowanego złoża. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie membrany półprzepuszczalnej do dostarczania substratu do komory anodowej. W takim przypadku w ogniwie pojawia się dodatkowa komora, do której doprowadzana jest pożywka. Membrana oddzielająca komorę z pożywką od komory anodowej ułatwia prowadzenie procesu ciągłego. Jednocześnie membrana wprowadza do układu dodatkowe opory tran[...]

Dobór materiałów konstrukcyjnych do budowy mikrobiologicznego ogniwa paliwowego


  Omówiono zasadę działania mikrobiologicznych ogniw paliwowych. Przedstawiono sposób doboru materiałów do budowy takiego ogniwa. Pokazano metodę wyznaczenia współczynnika permeacji membrany dyfuzyjnej wykorzystywanej do zasilania ogniwa w pożywkę. Microbial fuel cell was constructed by using an anode made of C nonwoven and C rod, and an ion-selective membrane made of polypropylene. The permeation coeff. of the diffusion membrane used was detd. exptl. (0.403 m/s). Ogniwa paliwowe1) są urządzeniami, przetwarzającymi w sposób ciągły energię chemiczną w elektryczną. Okres ich działania jest uwarunkowany dostarczaniem paliwa i utleniacza. Ogniwo paliwowe składa się z anody, na której zachodzą procesy utleniania i katody, na której redukowany jest utleniacz. W odróżnieniu od tradycyjnych metod wytwarzania energii elektrycznej, w których następuje bezpośrednie spalenie paliwa, a wytworzone ciepło przekształcane jest w energię elektryczną, w ogniwach paliwowych utlenianie paliwa i redukcja utleniacza są od siebie rozdzielone. W efekcie można uzyskać znacznie większe sprawności przetwarzania energii zawartej w paliwie na energię elektryczną. Rozróżnia się dwa rodzaje ogniw paliwowych: chemiczne i biologiczne. Chemiczne ogniwa paliwowe przetwarzają energię chemiczną w elektryczną w wyniku reakcji chemicznych. Najczęściej stosowanymi paliwami w ogniwach chemicznych są wodór i metanol. W tego typu ogniwach stosuje się elektrody wykonane z metali szlachetnych, co znacząco zwiększa koszty. Również konieczność pracy w wysokich temperaturach i stosowania korodujących elektrolitów zwiększa kłopoty związane z wykorzystaniem ogniw chemicznych. Biologiczne ogniwa paliwowe przetwarzają energię chemiczną na elektryczną w wyniku przemian biochemicznych. Są łatwiejsze w eksploatacji od ogniw chemicznych, gdyż pracują w temperaturze pokojowej, można w nich stosować obojętne elektrolity i odnawialne surowce. Możliwość wykorzystania różnego typu surow[...]

Modele obliczeniowe do wyznaczania przewidywanych stężeń substancji w wodach powierzchniowych DOI:10.15199/62.2016.3.50


  Środki ochrony roślin muszą spełnić wiele kryteriów oraz przejść skomplikowaną procedurę ewaluacji, aby mogły zostać dopuszczone do obrotu. Ocenie podlega wiele aspektów oddziaływania środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko. Jednym z nich jest los i zachowanie środka ochrony roślin w środowisku. Ten bardzo ważny aspekt oceny ma na celu ustalenie przewidywanych stężeń substancji aktywnej będącej składnikiem danego środka ochrony roślin oraz produktów jej rozpadu, zwanych metabolitami, w poszczególnych elementach środowiska. Za pomocą danych pochodzących z badań laboratoryjnych oraz terenowych i modeli matematycznych obliczane są przewidywane stężenia substancji aktywnej i jej metabolitów w glebie1), wodach podziemnych, wodach powierzchniowych oraz w powietrzu. Omówiono modele zalecane do oceny losu i zachowania środków ochrony roślin w wodach powierzchniowych. Przy ocenie losu i zachowania środków ochrony roślin w środowisku zazwyczaj bierze się pod uwagę tylko wchodzące w ich skład substancje aktywne, a składniki pomocnicze formulacji nie są uwzględniane, jeżeli ich oddziaływanie jest ograniczone do skutków krótkoterminowych (np. tworzenie stabilnej zawiesiny opryskowej), a ich wpływ na procesy długotrwałe (degradacja, przemieszczanie się w środowisku) jest znikomy. Wytyczne do wykonania oceny przewidywanych stężeń w wodach powierzchniowych i osadach zawarte są w rozporządzeniu2) oraz w wytycznych FOCUS3). Istnieje wiele matematycznych modeli obliczeniowych wykorzystywanych do szacowania przewidywanych stężeń środowiskowych substancji aktywnych i metabolitów PEC (predicted environmental concentration) w wodach powierzchniowych PECSW (surface water) i w osadach PECSED (sediment). Grupa FOCUS dostosowała wiele modeli obliczeniowych do wyznaczenia wartości PEC wynikających ze stosowania środków ochrony roślin. Rozporządzenie2) nakazuje szacowanie wartości PECSW i PECSED, ale nie wska[...]

 Strona 1