Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Roman Masek"

Kompozytowe powłoki polimerowe BELZONA stosowane do ochrony przeciwkorozyjnej i do regeneracji wymienników ciepła

Czytaj za darmo! »

W wymiennikach ciepła, w których przynajmniej jednym z mediów uczestniczących w wymianie ciepła jest roztwór wodny, podstawowym zjawiskiem pogarszającym wydajność urządzenia jest korozja i produkty korozji powstające w wyniku jej przebiegu. Większość wymienników jest wykonana z rurek, które są szczelnie zamocowane w dnach sitowych, przy czym elementami wymienników o największej powierzchni[...]

Kompozyty BELZONA - poprawa trwałości maszyn i urządzeń

Czytaj za darmo! »

Postęp techniczny oraz konkurencyjność w sferze produkcyjnej sprawiły, że koniecznym stało się zwiększenie trwałości oraz niezawodności maszyn i urządzeń eksploatowanych w przemyśle. Poprawa trwałości związana jest ze wzrostem wymagań stawianych materiałom w zakresie właściwości mechanicznych, odporności na zmęczenie, oddziaływania cieplnego oraz właściwości fi - zykochemicznych związanyc[...]

Powłoka na trudne warunki

Czytaj za darmo! »

Jest wiele czynników, które decydują o skuteczności powłoki zastosowanej do ochrony przeciwkorozyjnej powierzchni. Jednym z nich jest przyczepność. W strefi e, gdzie materiał powłoki, np. polimerowej, styka się podłożem powstają między atomami oraz cząsteczkami bardzo liczne oddziaływania, które powinny doprowadzić do powstania trwałych wiązań. Idealnie byłoby, gdyby wiązania te miały charakter i energię wiązań chemicznych, ale wiele badań w tej materii doprowadziło do wniosków, iż przyczepność tylko w części powstaje w wyniku reakcji chemicznych. Zasadniczy bowiem wpływ na wartość sił przylegania mają tzw. oddziaływania wtórne pomiędzy cząsteczkami powłoki i podłoża. Energia wiązań powstałych w wyniku takiego oddziaływania jest oczywiście mniejsza od energii wiązań chemicznych,[...]

Powłoka kompozytowa BELZONA

Czytaj za darmo! »

Bezrozpuszczalnikowa powłoka kompozytowa BELZONA® (5811) jest przeznaczona do ochrony przeciwkorozyjnej stali oraz betonu, poddanych oddziaływaniu szczególnie agresywnych chemicznie roztworów wodnych i gazów. Matryca polimerowa powłoki, zawierająca grupy epoksydowe i modyfi kowana polimerami małocząsteczkowymi, spełnia funkcję barierową (spowolnienie dyfuzji i osmozy) i przy niewielkiej grubości warstwy (ok. 0,5 mm) zapewnia wysoką szczelność powłoki. Nawet najbardziej agresywne jony chlorkowe mają utrudnioną możliwość prz[...]

Ochrona i naprawa powierzchni betonowych

Czytaj za darmo! »

Długotrwałe oddziaływanie szkodliwych czynników znajdujących się w środowisku otaczającym beton mogą doprowadzić do zniszczeń struktury betonu (karbonatyzacja, korozja kwasowa, siarczanowa itp.). Skażenie betonu agresywnymi substancjami (np. ścieki przy zmywaniu posadzek, wilgotne środowisko itp.) powoduje także utratę jego właściwości ochronnych w stosunku do stali, a w konsekwencji korozję prętów zbrojeniowych. Postępująca korozja stali zbrojeniowej początkowo jest trudna do stwierdzenia, jednak w miarę upływu czasu produkty korozji stali mogą spowodować odpadanie otuliny betonowej i doprowadzić do katastrofy budowlanej! Co robić, jak zahamować ten proces, jak ochronić obiekt przed zniszczeniem? W celu uzyskania odpowiednich parametrów szczelności betonu skuteczną metodą będzie ochrona jego powierzchni. Jednym ze sposobów jest nałożenie na powierzchnię szczelnej powłoki, odpornej na działanie różnych agresywnych czynników (tab., fot. 1). Ciekawe właściwości posiada powłoka BELZONA® (5811) IMMERSIONE GERADE: warstwa zaledwie 0,5 mm grubości - nałożona w systemie dwuwarstwowym bezpośrednio na powierzchnię betonu[...]

Ochrona i naprawa powierzchni betonowych


  Beton wykorzystywany do budowy obiektów budowlanych powinien byç materiaΠem charakteryzujàcym si´ odpowiednià wytrzymaΠoÊcià mechanicznà oraz wysokà szczelnoÊcià. Jednak dΠugotrwaΠe oddziaΠywanie szkodliwych czynników znajdujàcych si´ w Êrodowisku otaczajàcym beton (karbonatyzacja, korozja kwasowa, siarczanowa itp.) oraz wpΠyw cyklicznego procesu zamarzania/odmarzania, mogà doprowadziç do zniszczeƒ struktury betonu. W wyniku ich oddziaΠywania nast´puje zoboj´tnienie betonu lub ska˝enie go agresywnymi substancjami - np. Êciekami przy zmywaniu posadzek (fot. 1a, b), powodujàc utrat´ jego wΠaÊciwoÊci ochronnych w stosunku do stali, a w konsekwencji korozj´ pr´tów zbrojeniowych. Post´pujàca korozja stali zbrojeniowej poczàtkowo jest trudna do stwierdzenia, jednak w miar´ upΠywu czasu produkty korozji stali mogà spowodowaç odpadanie otuliny betonowej i doprowadziç do katastrofy budowlanej! Co robiç, jak zahamowaç ten proces, jak ochroniç obiekt przed zniszczeniem? W celu uzyskania odpowiednich parametrów szczelnoÊci betonu nale˝y zastosowaç w trakcie sporzàdzania mieszanki betonowej odpowiednià iloÊç cementu. Wymagania iloÊciowe wg PN-88/B-06250 nakazujà u˝ycie 250 - 270 kg cementu na 1m3 mieszanki przy w/c = 0,55, gdy projektowany obiekt nara˝ony jest bezpoÊrednio na dziaΠanie czynników wywoΠujàcych korozj´. Ju˝ ponad 100 kg mniej cementu zu˝ywa si´ do sporzàdzenia tej samej obj´toÊci betonu, gdy jego powierzchnia b´dzie chroniona powΠokà (150 - 180 kg[...]

Kompozyty polimerowe BELZONA w przemyśle


  Post´p techniczny oraz konkurencyjnoÊç sprawiΠy, ˝e koniecznym staΠo si´ zwi´kszenie trwaΠoÊci, niezawodnoÊci maszyn i urzàdzeƒ eksploatowanych w przemyÊle. Poprawa trwaΠoÊci zwiàzana jest ze wzrostem wymagaƒ stawianych materia- Πom w zakresie wΠaÊciwoÊci mechanicznych, odpornoÊci na zm´czenie, oddzia- Πywania cieplnego oraz wΠaÊciwoÊci fizyko- chemicznych zwiàzanych z korozyjnym atakiem Êrodowiska. TrwaΠoÊç materiaΠu w du˝ej mierze zale˝y od stanu jego powierzchni (ÊciÊlej - warstwy wierzchniej). Fizyczny i chemiczny stan warstwy wierzchniej mo˝e si´ bardzo ró˝niç od wΠaÊciwoÊci materiaΠu rodzimego, co sprawia, ˝e szereg u˝ytkowych funkcji cz´Êci maszyn jest okreÊlony tylko stanem ich powierzchni. W celu zwi´kszenia trwaΠoÊci eksploatacyjnej, a tak˝e aby umo˝liwiç regeneracj´ cz´Êci maszyn i urzàdzeƒ, wytwarza si´ na ich powierzchniach specjalne warstwy o z góry zaΠo˝onych powtarzalnych wΠaÊciwoÊciach. Do technik modyfikacji powierzchni zalicza si´ tak˝e technologie regeneracji powierzchni kompozytami polimerowymi BELZONA®. NakΠada[...]

Ochrona powierzchni przed ścieraniem

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Erozja każdego materiału, rozumiana jako ubytek masy lub jego objętości, jest skutkiem oddziaływania sił dynamicznych w strefi e warstwy wierzchniej. Decydujący wpływ na odporność materiału na ścieranie (erozję mechaniczną) ma właśnie rodzaj oraz stan tej warstwy. Ścieranie materiału sprowadza się zatem do procesu niszczenia (zużycia) omawianej warstwy w wyniku mechanicznego i korozyjnego oddziaływania cząstek ciał stałych lub cieczy o dużej energii kinetycznej. Takie warunki obciążenia powierzchni występują najczęściej na łukach pyłoprzewodów, łopatkach wentylatorów, cyklonach, wirnikach pomp oraz przenośnikach ślimakowych. W artykule przedstawiono grupę materiałów kompozytowych chroniących powierzchnie metali przed niszczącym działaniem różnych mediów abrazyjnych. 2. Wytrzymałość erozyjna w środowiskach abrazyjnych mokrych - próba wytrzymałości na ścieranie metodą SJE [...]

Belzona 5131 EG Cladding - doskonała ochrona instalacji wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Często stosowaną praktyką w ochronie przeciwkorozyjnej zewnętrznych powierzchni instalacji wodociągowych jest nakładanie różnych powłok antykorozyjnych. Choć środowisko w jakich są one eksponowane nie jest szczególnie korozyjne (powietrze - sporadycznie agresywne chemicznie), to dużym zaskoczeniem jest pojawianie się po kilku latach eksploatacji znacznych zniszczeń powłoki spowodowanych głównie korozją podpowłokową (fot. 1, 2). Przyczyną takiego stanu jest niewłaściwy dobór powłoki ochronnej, ponieważ projektując zabezpieczenie zakłada się, że obiekty i instalacje wodne pracują w otoczeniu gazowym (powietrze). Z uwagi jednak na fakt, że temperatura wody wynosi kilka lub kilkanaście stopni Celsjusza, a więc często znacznie mniej niż temperatura otoczenia, w którym znajdują się instalacje, to istnieją sprzyjając[...]

Powłoka kompozytowa BELZONA (5811)


  Bezrozpuszczalnikowa powłoka kompozytowa BELZONA (5811) jest przeznaczona do ochrony przeciwkorozyjnej stali oraz betonu, poddanych oddziaływaniu szczególnie agresywnych chemicznie roztworów wodnych i gazów. Matryca polimerowa powłoki, zawierająca grupy epoksydowe i modyfi kowana polimerami małocząsteczkowymi, spełnia funkcję barierową (spowolnienie dyfuzji i osmozy) i przy niewielkiej grubości warstwy (ok. 0,5 mm) zapewnia wysoką szczelność powłoki. Nawet najbardziej agresywne jony chlorkowe mają utru[...]

 Strona 1  Następna strona »