Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Foit"

Efekty energetyczne i egzergetyczne niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków

Czytaj za darmo! »

Wielkości użyte w tej analizie określono za pomogą programu komputerowego Multiwal [5]. Program ten służy do określenia optymalnej postaci ochrony cieplnej, źródła ciepła i instalacji dla budynku mieszkalnego. Podstawowym kryterium wyróżnienia rozwiązania najkorzystniejszego są przeciętne, roczne zdyskontowane koszty całkowite kc nakładów na uzyskanie wewnątrz ogrzewanych (i wentylowanych) [...]

Określanie podstawowych wielkości dotyczących indywidualnego źródła ciepła z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej

Czytaj za darmo! »

Omówiono problemy doboru mocy kotłów i pojemności zasobników ciepłej wody użytkowej w źródłach ciepła pracujących z priorytetem przygotowania c.w.u. Zaproponowano sposób określania tych elementów dla konwencjonalnych indywidualnych źródeł ciepła nie zawierających buforów ciepła do celów grzewczych.WSPÓŁCZESNE kotły grzewcze wykorzystywane są do jednoczesnego zaopatrzenia w ciepło instalacji c.o. i przygotowania c.w.u. (rys. 1). Umożliwia to konstrukcja tych kotłów, przystosowanych do szybkich zmian wydajności cieplnej i temperatury czynnika grzejnego opuszczającego kocioł. Efektywna energetycznie praca kotłów związana jest często z priorytetowym podgrzewaniem c.w.u., przy czym można wyróżnić tutaj priorytet pełny lub częściowy. Priorytet pełny oznacza odcięcie dostawy ciepła z kotłów do instalacji c.o. i zasilanie w tym czasie w ciepło układu przygotowania c.w.u. Zazwyczaj wiąże się z tym zmiana aktualnej wydajności cieplnej kotłów i temperatury odpływającego z nich czynnika grzejnego. Taki sposób współpracy kotła z instalacjami odbiorczymi ciepła ma szczególne znaczenie w przypadku kotłów kondensacyjnych współpracujących z niskotemperaturowymi instalacjami c.o. Przyjęcie takiego sposobu wymaga odpowiedniego zwymiarowania elementów źródła ciepła i układu przygotowania c.w.u. oraz zorganizowania współpracy źródła ciepła z zasilanymi instalacjami. Przedstawione dalej rozważania dotyczą konwencjonalnych, indywidualnych źródeł ciepła zasilających w ciepło głównie budynki mieszkalne. Zapotrzebowanie na ciepło instalacji c.o., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, technologicznych i przygotowania c.w.u. Zapotrzebowanie na ciepło instalacji c.o. określane jest przez wyznaczenie projektowanego obciążenia cieplnego Q& Nc.o., zgodnie z PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego. Obliczone w ten sposób zapotrzebowanie na ciepło w przypadku wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej[...]

Wielokryterialne modelowanie wyznaczania optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię z jednoczesnym określeniem optymalnej izolacji cieplnej istniejącego obiektu przeznaczonego do modernizacji

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono nową metodę wyznaczania optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię z jednoczesnym określeniem optymalnej izolacji cieplnej istniejącego obiektu przeznaczonego do modernizacji. Dla obiektu w postaci budynku mieszkalnego przedstawiono przyjęte założenia oraz zbudowany wielokryterialny model zagadnienia decyzyjnego wyboru zarówno sposobu zaopatrzenia w energię jak i ochrony cieplnej. Abstract. The paper deals with a new method of solving decision problem consisting of simultaneous selection of optimal method for energy supply together with optimal thermal insulation option for an existing building assigned for renovation. First, formulation of the decision problem is discussed. Then more details of modeling assumptions are presented. The paper ends[...]

Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru Część I


  W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1. W części 2 przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwości rocznego zapotrzebowania na ciepło ze względu na wybrane czynniki. Ocenę wstępną dokładności metody zawarto w części 3.METODY obliczeniowe okre.lenia charakterystyki cieplnej istniej.cego budynku s. niedok.adne ze wzgl.du na znaczn. liczb. wielko.ci, ktorych stan rzeczywisty nie.atwo okre.li.. Jedn. z takich wielko.ci jest wspo.czynnik przenikania ciep.a przegrod budowlanych. Ustalenie rzeczywistej warto.ci wspo.czynnika przenikania ciep.a przegrod budowlanych istniej.cych budynkow, z uwzgl.dnieniem mostkow cieplnych jest zazwyczaj bardzo trudne lub wr.cz niemo.liwe. W artykule przedstawiono propozycj. metody prowadz.cej do okre.lenia .redniej warto.ci wspo.czynnika U przegrod, tworz.cych zewn.trzn. pow.ok. budynku i nast.pnie wyznaczenia charakterystyki cieplnej budynku. Metoda ta wykorzystuje, m.inn. dwukrotny krotki pomiar zu.ycia ciep.a w rozwa.anym budynku. Proponowana metoda mo.e s.u.y. weryfikacji lub porownaniu wynikow uzyskiwanych dotychczas stosowan. metod. obliczeniow. okre.lenia charakterystyki cieplnej budynku. Wielko.ci. charakteryzuj.c. stan wymaga. cieplnych budynku jest roczne, miarodajne zapotrzebowanie na energi. pierwotn. do wytworzenia ciep.a, niezb.dnego do uzyskania wymaganego stanu warunkow cieplnych oraz dotycz.cych jako.ci powietrza w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach budynku, a tak.e potrzebnej ilo.ci ciep.ej wody u.ytkowej (c.w.u.). Tak rozumiana charakterystyka cieplna jest cz..ci. charakterystyki energetycznej budynku, zwi.zanej z rocznym zu.yciem energii, niezb.dnej do zaspokojenia ro.nych potrzeb, wynikaj.cych z normalnego u.ytkowania budynku. Rozpatruj.c klasyczne przypadki ogrzewania budynku, czyli wykorzystania do ogrzewania ciep.a pochodz.cego z miejscowego, indywidualnego lu[...]

Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego Część II pomiaru


  W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 1/2011). W części 2 przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwości rocznego zapotrzebowania na ciepło ze względu na wybrane czynniki. Ocenę wstępną dokładności metody zawarto w części 3 ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 5/2011).OBLICZENI OWE wyznaczenie wskaźników charakterystyki cieplnej istniejącego budynku obarczone jest niedokładnością spowodowaną znaczną liczbą wielkości, których stan rzeczywisty niełatwo określić. Jedną z takich wielkości jest współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. Ustalenie rzeczywistej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych z uwzględnieniem mostków cieplnych, jest zazwyczaj bardzo trudne lub wręcz niemożliwe dla istniejących budynków. W części 1 artykułu przedstawiono propozycję metody prowadzącej do określenia średniej wartości współczynnika U przegród, tworzących zewnętrzną powłokę budynku i dalej, wyznaczenia charakterystyki cieplnej budynku. Metoda ta wykorzystuje, między innymi dwukrotny krótki pomiar zużycia ciepła w rozważanym budynku. W niniejszym artykule analizowano wrażliwość zapotrzebowania na ciepło budynku, jako podstawy do określenia wskaźników charakterystyki energetycznej budynku, ze względu na wybrane czynniki. Przedstawiono wpływ dokładności wyznaczania wybranych wielkości określających na roczne zapotrzebowanie na ciepło. Wielkościami poddanymi analizie były: ● współczynnik przenikania ciepła U powłoki zewnętrznej budynku, OGRZEWNICTWO ● strumień powietrza wentylacyjnego napływający do budynku V v, ● bytowe zyski ciepła Q Z w (ludzie, ciepła woda, oświetlenie, gotowanie, urządzenia elektryczne), ● zyski ciepła od promieniowania słonecznego Q Z s. Ogólne założenia odnoszące się do wyznaczania rocznego zapotrzebow[...]

Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru Część III


  W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 1/2011). W części 2 ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 4/2011) przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwości rocznego zapotrzebowania na ciepło ze względu na wybrane czynniki. Ocenę wstępną dokładności metody zawarto w części 3. Keywords: heat demand, some factors Abstract The paper presents a method of determining heat characteristics of the existing building through double brief measurement - Part 1 (“District Heating, Heating, Ventilation" 1/2011). Part 2 ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 4/2011) presents the results of sensitivity analysis of the annual heat demand due to some factors. Preliminary assessment of the accuracy of the method is contained in Part 3. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved OGRZEWNICTWO WYZNACZANIE wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych z uwzględnieniem mostków cieplnych na podstawie dostępnych metod, niejednokrotnie obarczone jest znacznym błędem. W części 1 artykułu ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 1/2011) przedstawiono, m.in. propozycję metody określania średniej wartości współczynnika U przegród tworzących zewnętrzną powłokę budynku w oparciu o dwukrotnie przeprowadzony krótki pomiar zużycia ciepła. Metoda ta stanowić może alternatywę do obliczeniowego ustalania współczynnika U. W niniejszym artykule przedstawiono natomiast ocenę dokładności wyznaczania A·U dla zewnętrznej powłoki budynku proponowaną metodą. Błąd określania A·U wpływa na dokładność wyznaczanej charakterystyki cieplnej budynku. Założenia dotyczące analizy dokładności wyznaczania wartości A·U zewnętrznej powłoki budynku proponowaną metodą Głównym celem analizy było określenie wpływu błędu szacowania wybranych wielkości na wyznaczaną, zg[...]

Problemy związane ze wskazaniem pomieszczenia reprezentatywnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku


  W artykule omówiono problem określania zespołu pomieszczeń reprezentatywnych budynku na potrzeby diagnostyki cieplnej (w tym wyznaczania charakterystyki cieplnej budynku). Jako parametr charakteryzujący pomieszczenie przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu, ze zwróceniem uwagi również na temperaturę operatywną w strefie przebywania ludzi. Dotychczas przeprowadzenie diagnostyki cieplnej budynku wiązało się z koniecznością wykonania pomiarów temperatury we wszystkich jego pomieszczeniach, co było możliwe jedynie w budynkach testowych, ale nie na dużą skalę. W praktycznych zastosowaniach konieczne jest, aby pomiary były jak najmniej pracochłonne i tanie, a także były nieuciążliwe dla mieszkańców budynków. Wyznaczenie zespołu pomieszczeń reprezentatywnych ma na celu ograniczenie tych działań do przeprowadzenia pomiarów w kilku wybranych pomieszczeniach.Z[...]

Monitorowanie układów solarnych małej mocy DOI:10.15199/9.2015.3.3


  W Polsce istnieje już dość znaczna liczba instalacji solarnych małej mocy. Ważną sprawą związaną z wykorzystywaniem tych instalacji jest wiedza dotycząca ich funkcjonowania i uzyskiwanych efektów w stosunku do zakładanych. W artykule przedstawiono główne cechy małych instalacji solarnych włączonych do układu przygotowania c.w.u. oraz system monitoringu tych instalacji w celu ustalenia rzeczywistych efektów pracy i działań umożliwiających doskonalenie ich pracy.1. Wprowadzenie - definicja układu solarnego malej mocy W niniejszym artykule przyjęto, że układ solarny małej mocy to instalacja służąca do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku jednorodzinnego. Ciepło pozyskane z instalacji solarnej pokrywa zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) gospodarstw domowych szczególnie w budownictwie mieszkaniowym rozproszonym. Małe instalacje solarne to w przeważającej części instalacje dwu- lub trzykolektorowe. W instalacjach tych powierzchnia absorpcji pojedynczego kolektora wynosi ok. 2,5 m2, a jego moc przy strumieniu promieniowania słonecznego w płaszczyźnie kolektora G = IKS = 1000 W/m2 i różnica średniej temperatury tm czynnika solarnego podgrzewanego w kolektorze i temperatury powietrza zewnętrznego tm - te wynosi ok. 2 000 W. Instalacje solarne malej mocy wyposażone są przeważnie w zbiorniki (zasobniki c.w.u.) o pojemności od 300 do 400 litrów. Wielkości nominalne instalacji: liczba kolektorów i ich pole powierzchni oraz pojemność zbiornika wzrastają wraz z zapotrzebowaniem na c.w.u. i są funkcją liczby osób mieszkających w budynku. W przypadku budynków jednorodzinnych rzadko jednak liczba kolektorów przekracza 4 do 6, a pojemność zbiornika 500 litrów. W Polsce istnieje już dość znaczna liczba instalacji solarnych małej mocy. Ważną sprawą związaną z wykorzystywaniem tych instalacji jest wiedza dotycząca ich funkcjonowania i uzyskiwanych efektów w stosunku do zakładanych. W celu wyz[...]

 Strona 1  Następna strona »