Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Hynowski"

Deklaracje środowiskowe III typu dla tynków gipsowych i spoiw Doliny Nidy


  Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. RozporządzenieUEnr305/2011 (CPR)wprowadziłowiele zmian dotyczących oznakowania CE oraz warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zmianie uległy również zapisy wymagań podstawowych (nr 3, 4 i 6).Rozporządzeniewprowadziło nowe, 7 wymaganie dotyczące zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, które ma prowadzić do zminimalizowania oddziaływania budownictwa na środowisko przez stosowanie trwałych, przyjaznych dla środowiska oraz łatwych do recyklingu materiałówbudowlanych [1]. Jednymz dokumentów potwierdzających oraz weryfikujących spełnienie wymagania nr 7 są deklaracje środowiskowe I, II i III typu, których ogólne zasady zawartownormie PN-EN ISO 14020 [2]. Deklaracje środowiskowe III typu (EPD - Environmental ProductDeclaration) dostarczają wszechstronnych informacji ekologicznych na tematwyrobu budowlanego, charakteryzując zużycie zasobów naturalnych, energochłonność procesu wytwarzania oraz oddziaływanie na środowisko. Są istotnym elementem zarządzania środowiskowego orazważnymnarzędziemwdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.Dane zawartewEPDopracowywane są na podstawie oceny cyklu życia wyrobu (LCA - Life Cycle Assessment), która jest analizą zestawiającą i oceniającąwszystkie istotne oraz potencjalne elementy oddziaływania wyrobu oraz technologii jegowytwarzania na środowisko [3]. Zgodnie z PN-EN [...]

Gipsy na 5

Czytaj za darmo! »

Gipsowe materiały wykończeniowe są obecnie bardzo chętnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym, jak i obiektach użyteczności publicznej. Do najbardziej znanych należy zaliczyć jednowarstwowe tynki gipsowe, nanoszone na podłoże sposobem ręcznym lub mechanicznym, kleje gipsowe do montażu płyt gipsowych i gipsowo- kartonowych oraz wszelkiego rodzaju gipsy szpachlowe i gładzie. O ile spo[...]

Gładzie na bazie spoiwa gipsowego DOI:10.15199/33.2016.10.04


  Przez gładź należy rozumieć cienką warstwę wykończeniową nanoszoną na istniejącą wyprawę tynkarską lub okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych, w celu uzyskania bardziej równej i gładkiej powierzchni. Do wykonania gładzi mogą być stosowane różne materiały budowlane na bazie spoiwmineralnych (gipsu, anhydrytu, wapna, białego lub szarego cementu) oraz spoiw polimerowych. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę gładzi na bazie spoiw gipsowych, w kontekście istniejącej nomenklatury normowej oraz praktyki rynkowej.Wyroby gipsowe przeznaczone do stosowania podczas prac wykończeniowych w budownictwie są produkowane i klasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 13279:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1. Definicje i wymagania [1]. Przewiduje ona dwie główne klasyfikacje wyrobów gipsowych: ● tynki gipsowe; ● tynki i zaprawy gipsowe specjalnego przeznaczenia. W każdej z tych grup jest jeszcze dodatkowy podział na 7 podgrup, zgodnie z tabelą 1. Norma [1] nie przewiduje określenia gładź gipsowa, chociaż podczas wdrażania EN 13279-1:2008 do zbioru Polskich Normbyła propozycja, aby takie określenie wprowadzić w odniesieniu do produktów oznaczonych jako C7 [2]. Ostatecznie jednak został ustalony podział zapisany w aktualnej normie [1]. Producenci suchych mieszanek budowlanych przeznaczonych do wykonywania gładzi, wprowadzając produkty do obrotu, najczęściej klasyfikują je zgodnie z PN-EN 13279-1 jako: ● B2 (tynki na bazie gipsu); ● C6(tynkigipsowecienkowarstwowe); ● B1 (tynki gipsowe); χ[...]

Zaprawy budowlane na bazie gipsu i anhydrytu DOI:


  Spoiwa i wyroby gipsowe oraz anhydrytowe należą do bardzo popularnej grupy materiałów wykorzystywanych w budownictwie, przede wszystkim na etapie prac remontowo-wykończeniowych. Wyroby te stosowane są głównie w postaci prefabrykatów (bloczki i płyty gipsowo-kartonowe) oraz zapraw budowlanych, takich jak: tynki, szpachlówki, gładzie, kleje, podkłady podłogowe. Przyjazna, szybka i stosunkowo łatwa aplikacja tych wyrobów oraz korzystne właściwości gipsu, takie jak gładkość uzyskanej powierzchni, korzystny wpływ na wilgotność i mikroklimat pomieszczeń, lekkość, ognioodporność, mały współczynnik przenikania ciepła, to jedne z wielu ich zalet.wytrzymałość) 1) Grupa Atlas *) Adres do korespondencji: egapys@atlas.com.pl Zaprawy budowlane na bazie gipsu i anhydrytu dr inż. Ewa Gapys1)*) dr inż. Mariusz Hynowski1) Artykuł sponsorowany Spoiwa i wyroby gipsowe oraz anhydrytowe należą do bardzo popularnej grupy materiałów wykorzystywanych w budownictwie, [...]

Porównanie mrozoodporności betonu geopolimerowego i napowietrzonego betonu tradycyjnego DOI:10.15199/33.2017.12.14


  Wyprodukowanie 1 t klinkieru portlandzkiego wiąże się z emisją ok. 0,76 t CO2, czyli przeszło 60%całkowitej emisji z przemysłu cementowego [1]. Jednym ze sposobów zmniejszenia emisji CO2 w produkcji cementu jest zastąpienie części klinkieru innymi składnikami. Przykłademmoże być np. cement hutniczy (CEMIII) zawierający 30 - 90%wag. żużlawielkopiecowego.CEMIII charakteryzuje duża zawartość CaO (>40%) i większa niż cementu portlandzkiego odporność na korozyjne działanie siarczanów. Ponadto ma on wolniejszy przyrost wytrzymałości w czasie imniejsze ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g) [3, 5]. Alternatywą dla cementu portlandzkiego są materiały geopolimerowe powstające po aktywacji alkalicznej surowców odpadowych bogatych w glinokrzemiany, takich jak popiół lotny czy żużel wielkopiecowy. Do aktywacji alkalicznej tych materiałów wykorzystuje się roztwór szkła wodnego sodowego lub potasowego o odpowiednimmodulemolowym( MR > 1,45). Powstaje w ten sposób materiał geopolimerowy mający amorficzną strukturę. W zależności od stosunku SiO2/Al2O3 charakteryzują się dużą wytrzymałością wczesną, odpornością na korozję chemiczną, mrozoodpornością oraz wytrzymałością na wysoką temperaturę (do 1200°C). Geopolimery nazywane "zielonym cementem" pozwalają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych 4 - 8 razy w porównaniu z tradycyjnym spoiwem cementowym [2, 15]. Ze względu na szczególne właściwości oraz względy ekologiczne materiały geopolimerowe coraz częściej znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym, metalurgicznym. Wykorzystywane są również w budownictwie jako materiał zastępujący tradycyjny cement [2, 4]. Częstym powodem uszkodzenia konstrukcji betonowej jest oddziaływanie niskich temperatur. Spadek temperatury poniżej 0°C powoduje zamarzanie wody obecnej w porach kapilarnych betonu, doprowadzając niekiedy do znacznych uszkodzeń struktury materiału. Jednym ze sposobów zwiększenia odporności betonu na oddziaływani[...]

 Strona 1