Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Sokołowski"

Cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5R

Czytaj za darmo! »

Cement CEM II/A-LL 42,5R jest wytwarzany przez wspólne zmielenie klinkieru portlandzkiego, kamienia wapiennego (LL) i regulatora czasu wiązania. Skład cementu CEM II/A-LL 42,5R odpowiada wymaganiom normy PN-EN 197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku. Kamień wapienny (wapień), stosowany jako dodatek mineralny do cementu CEM II/A-LL42,5R, [...]

TioCem - ekologiczny cement dla budownictwa

Czytaj za darmo! »

Problematyka ochrony środowiska, a także zapewnienie trwałości i estetyki obiektom budowlanym towarzyszą poszukiwaniom nowoczesnych materiałów i technologii. Cement TioCem produkowany w grupie HeidelbergCement wg wysoko zaawansowanej technologii spełnia takie oczekiwania. Zastosowanie tego produktu umożliwia redukcję szkodliwych związków obecnych w powietrzu, a także usuwanie zanieczys[...]

Cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5N-LH

Czytaj za darmo! »

Cement CEM V/A (S-V) 32,5N-LH jest uzyskiwany przez wspólny przemiał klinkieru portlandzkiego, dodatków mineralnych, tj. granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego, oraz regulatora czasu wiązania. Skład cementu CEM V/A (S-V) 32,5N-LH odpowiada wymaganiom normy PN-EN 197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku. Wprow[...]

II Sympozjum Naukowo-Techniczne "Beton w infrastrukturze wsi i miast"

Czytaj za darmo! »

Beton stosowany przy realizacji obiektów infrastruktury wsi i miast zazwyczaj poddawany jest dużym obciążeniom mechanicznym oraz działaniu zmiennej temperatury, środków odladzających oraz agresji chemicznej o różnym stopniu natężenia. W związku z tym musi charakteryzować się bardzo dobrą jakością i trwałością oraz starannym projektowaniem, wykonywaniem, wbudowywaniem i pielęgnacją. Tematyc[...]

IX Sympozjum Naukowo-Techniczne "Reologia w technologii betonu"

Czytaj za darmo! »

Cykl sympozjów naukowo- -technicznych "Reologia w technologii betonu", organizowanych przez Górażdże Cement S.A. i Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wpisał się na stałe w kalendarium spotkań poświęconych problematyce normalizacji, właściwości oraz zastosowania cementu i betonu. W tegorocznym, dziewiątym już sympozjum, które odbyło się 12 czerwca 2007 r. w nowoczes[...]

Cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5R w prefabrykacji

Czytaj za darmo! »

Dobierając składniki mieszanki betonowej stosowanej w produkcji elementów prefabrykowanych, należy mieć na względzie możliwości technologiczne zakładu produkcyjnego oraz projektowane parametry użytkowe i walory estetyczne wytwarzanych elementów. Producenci prefabrykatów szczególną wagę przywiązują do szybkiego przyrostu wczesnej wytrzymałości betonu. Spowodowane to jest cyklem produkcyjnym[...]

Nowy cement w ofercie Górażdże Cement S.A. - cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (S-V) 32,5R

Czytaj za darmo! »

Górażdże Cement S.A. wprowadza do swojej oferty handlowej cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (S-V) klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Głównym składnikiem cementu jest klinkier portlandzki, granulowany żużel wielkopiecowy (S), popiół lotny krzemionkowy (V) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Cement CEM II/B-M (S-V) 32,5R spełnia wymagania norm: - PN -EN197-1 Ce ment. Część 1: Skład, wy ma ga nia i kry - te ria zgod no ści dla ce men tów po wszech ne go użyt ku; - PN -EN 197-2 Ce ment. Część 2: Oce na zgod no ści. Wła ści wo ści ce men tu CEM II/B -M (S -V) 32,5R Do dat ki mi ne ral ne, takie jak po piół lot ny krze mion ko wy (V) i mie lo ny gra nu lo wa ny żu żel wiel ko pie co wy (S) sta no wią peł no war to ścio we[...]

Cement wieloskładnikowy CEM V/A(S-V) 32,5R-LH – efektywne spoiwo dla budownictwa ekologicznego

Czytaj za darmo! »

Wwykonywaniu obiektów budownictwa ekologicznego (np. oczyszczalnie ścieków), gdzie bardzo istotnym parametrem betonu jest jego odporność na oddziaływanie agresji chemicznej, powszechnie wykorzystywane są cementy z dodatkiemgranulowanego żużlawielkopiecowego (np. cementy hutniczeCEMIII) oraz popiołu lotnego (np. cementy portlandzkie popiołowe CEM II/B-V). Zwykle oferowane są one jako cementy o wysokiej odporności na siarczany (HSR), spełniające wymagania normy PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Wymagania, właściwości i kryteria zgodności. Cementy wieloskładnikowe CEM V zawierające dodatki granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego są również spoiwami, które z powodzeniemmożnawykorzystać w budowie oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, budynkówinwentarskich i innych obiektów narażonych na wpływy czynnikówkorozyjnych.Aby to zobrazować, w artykule przedstawiono właściwości cementu wieloskładnikowego CEM V/A (S-V) 32,5R-LH. Skład i właściwości cementu W tabeli 1 podano skład cementu wieloskładni[...]

Cementy z dodatkiem kamienia wapiennego

Czytaj za darmo! »

Dodatki mineralne to pełnowartościowe składniki cementów powszechnego użytku spełniających wymagania normy PN-EN 197-1. Są one głównymi składnikami cementów CEM II ÷ CEM V. Najczęściej stosowanymi dodatkami są popioły lotne krzemionkowe (V) i granulowany żużelwielkopiecowy (S).Trudnościwich pozyskiwaniu powodują, że producenci cementu coraz częściej zaczynają stosować kamień wapienny (wapień L, LL). Jest to niedoceniony składnik cementu dostępny praktycznie u każdego producenta cementu.Kamieńwapiennymoże być głównym składnikiem cementów portlandzkich wapiennych CEM II/A, B-LL (L) i cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A, B-M oraz stanowić dodatek drugorzędny praktycznie wszystkich rodzajów cementów powszechnego użytku. W artykule przeanalizowano właściwości cemen[...]

 Strona 1