Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK BĄKOWSKI"

The influence of operating parameters on tribological properties of the wheel-rail couple in laboratory conditions

Czytaj za darmo! »

The paper discusses the factors directly influencing the wear of the wheelrail couple, and first and foremost, of the R260 rail itself. The discussed factors include the load, skid and speed. Tribological tests at an Amsler stand included two types of rail steel, i.e. with or without thermal treatment. This enabled presenting the significant differences in the wear process itself and in the d[...]

Analiza zużycia jednoimiennej pary tribologicznej w skojarzeniu ślizgowym DOI:10.15199/24.2018.2.4


  Wstęp. Zjawisko tarcia jest jednym z najpowszech􀀐 niejszych zjawisk występujących w technice. Zachodzący proces tarcia może wywołać zarówno pożądane skutki (np. w ciernym układzie hamulcowym), jak również skutki nie􀀐 pożądane (np. opory toczenia łożysk stosowanych w pia􀀐 stach kół pojazdów samochodowych) [1]. Proces tarcia jaki zachodzi w układach tribomechanicznych wywołuje zara􀀐 zem straty energetyczne, jak i straty wywołane procesem zużycia (rys. 1). Warstwa wierzchnia ciała stałego różni się budową i właściwościami od materiału w całej objętości ciała sta􀀐 łego. Warstwa ta jest ścisłym uczestnikiem wchodzącym w proces tribologiczny. Tworzy się ona i modyfikuje pod wpływem oddziaływań zewnętrznych podczas obróbki ma􀀐 teriału oraz w samym procesie tarcia. Prawidłowo ukształ􀀐 towana warstwa wierzchnia zapewnia optymalne właści􀀐 wości tribologiczne w czasie procesu eksploatacji. Tarcie ślizgowe zaliczane jest do tarcia suwnego. Wystę􀀐 puje ono na styku dwóch ciał stałych, podczas gdy ciała te przesuwają się względem siebie lub pozostają w bezruchu, zachowując kontakt między powierzchniami. Przy tarciu zewnętrznym (np. ślizgowym) występująca siła powodu􀀐 je przesunięcie jednego z ciał względem drugiego. Tarcie ślizgowe występuje, gdy w miejscu styku ciał przenoszona jest siła nacisku. Towarzyszy temu wiele zjawisk wystę􀀐 pujących na powierzchni tarcia oraz tuż pod nią (rys. 2). W przypadku tarcia suchego, przy którym nie występuje miedzy współpracującymi elementami żaden środek smar􀀐 ny oraz inne ciała obce, intensywność tarcia rośnie wraz ze wzrostem chropowatości powierzchni. Zjawisku temu to􀀐 warzyszy wydzielanie się dużej ilości ciepła, co powoduje obniżenie się wytrzymałości i wzrost zużywania się części maszyny [3]. Rys. 1. Zależność: wejścia-wyjścia w teście [...]

Effect of some properties of hydrocarbon fuels on self-ignition delay Wpływ wybranych właściwości paliw węglowodorowych na opóźnienie ich samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2017.5.30


  Mixts. of rapeseed oil with n-hexane (up to 20% by vol.) were tested in Diesel engine for applicability as motor fuels. Ignition delay angle increased with increasing the drive shaft rotational speed but did not depend on the n-hexane content in the rapeseed oil. Przeprowadzono badania wpływu właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego oraz jego mieszanin z n-heksanem na czas opóźnienia samozapłonu. Wyniki porównano z danymi dla oleju napędowego. Podjęto również próbę weryfikacji tezy, że wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce paliwa zmniejsza się opóźnienie jego samozapłonu. Od prawie półtora wieku powszechne środki transportu są wyposażone w silnik spalinowy zasilany paliwem ciekłym, najczęściej węglowodorowym. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństw i zaostrzaniem norm emisji spalin konieczne staje się udoskonalanie konstrukcji silnika oraz poprawa właściwości stosowanych paliw. Mają one bowiem bezpośredni wpływ na przebieg procesu wtrysku oraz spalania1, 2). Kolejne wymagania związane są z bezpieczeństwem użytkowania instalacji chemicznych, a więc dotyczą obszaru inżynierii bezpieczeństwa procesowego3, 4). Ropa naftowa, jako naturalne paliwo ciekłe, poddawana jest przeróbce, w wyniku której otrzymuje się gaz płynny LPG (liquefied petroleum gas), paliwa silnikowe (benzyny, oleje napędowe, nafta) oraz oleje opałowe. Coraz większy udział w rynku paliw do silników o zapłonie samoczynnym (ZS) mają węglowodorowe paliwa alternatywne nie pochodzące z przeróbki ropy naftowej, takie jak gaz naturalny CNG (compressed natural gas), alkohole (metanol, etanol, butanol), oleje roślinne (rzepakowy, sojowy, słonecznikowy, palmowy, z orzeszków ziemnych) oraz estry metylowe oleju rzepakowego (EMKOR) i palmowego (CPO, CPS). Stosuje się również dodatki do oleju napędowego lub olejów roślinnych, które mają poprawić przebieg procesu spalania i przyczynić się do zmniejszenia liczby składników toksycznych w spalinac[...]

Analysis of explosion hazard on propane-butane liquid gas distribution stations during self tankage of vehicles Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów DOI:10.15199/62.2017.4.29


  Risk anal. of the liq. pressurized gas (LPG) tankage was performed by using particular cases. Some measures for increasing the safety (gas detectors, double level gauges, computer monitoring) were recommended. Przeprowadzono analizę ryzyka oraz przedstawiono wybrane scenariusze awaryjne dla stacji dystrybucji gazu propan-butan (LPG). Uwzględniono nowe przepisy dotyczące samodzielnego napełniania przez kierowców zbiornika samochodowej instalacji gazowej. Zaproponowano rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń do napełniania samochodów gazem propan-butan. Gaz propan-butan jest powszechnie stosowany zarówno w przemyśle, jak i gospodarstwach domowych. Polska zaś jest krajem przodującym w jego użyciu w transporcie przemysłowym i publicznym. W 2015 r. zajmowała ona czwartą pozycję1), a w 2008 r. trzecią2) (rys. 1). Użytkowane w Polsce instalacje do dystrybucji gazu LPG często pochodzą sprzed wielu lat i od dawna nie były modernizowane. Ze względu na właściwości gazu muszą być jednak zachowane rygorystyczne zasady bezpieczeństwa, zarówno przy wydobyciu gazu i jego transporcie, jak również przy produkcji gazu z różnych materiałów, np. z biomasy3). Gaz ten jest cięższy od powietrza i w przypadku awarii łatwo zalega w kanałach i szczelinach, co prowadzi do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Podczas magazynowania i dystrybucji LPG występują zagrożenia, w wyniku których może wystąpić awaria powodująca straty ludzkie, finansowe oraz środowiskowe. System prawny oraz kontrole Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wymuszają na właścicielach stacji LPG zachowanie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. Nie zwalnia to ich jednak z ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy do tankowania samochodów zostali dopuszczeni kierowcy bez przeszkolenia. Samoobsługa podczas tankowania pojazdów podnosi ryzyko wystąpienia awarii, ponieważ zmniejszony został nadzór obsługi stacji nad sytuacjami, w k[...]

 Strona 1