Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"ANNA PIETRUSIAK"

Zastosowanie powłok kompozytowych na bazie kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) i poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) w ochronie stali X20Cr13 przed korozją

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) i poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych niezawierających i zawierających jony chlorkowe. Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy, poli(3,4-etylenodioksytiofen), powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna Application of composite fi lms containing 4-aminobenzoic acid (4-ABA) and poly(3,4-ethylenodioxythiophene) for protection of X20Cr13 steel against corrosion This work summarizes the results of corrosion studies describing protective properties of fi lms prepared on stainless steel based [...]

Zależność właściwości ochronnych powłok hybrydowych PEDOT/ABA wytworzonych na stali nierdzewnej od czasu ich elektroosadzania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania dotyczące wpływu czasu osadzania na właściwości ochronne powłok PEDOT/ABA. Powłoki osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 oraz węgla szklistego przy zastosowaniu różnych czasów procesu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonym roztworze siarczanowym o pH = 2 przy użyciu techniki potencjodynamicznej. Wykonano testy przyczepności powłok do podłoża oraz analizowano ich morfologię. Słowa kluczowe: polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen), kwas 4-aminobenzoesowy, powłoki antykorozyjne, korozja, stal nierdzewna Relationship between protective properties of PEDOT/ABA composite coatings obtained on stainless steel and time of their electrodeposition The effect of the deposition time of PEDOT/ABA coatings on their protective properties is discussed. The respective coatings were deposited by cyclic voltammetry method on the X20Cr13 stainless steel and glassy carbon substrates using various electrodeposition periods of time. Protective properties of coatings were evaluated in the acidifi ed sulphate solution with pH = 2 using potentiodynamic polarisation technique. The adhesion of the fi lms and their morphology have also been tested. Keywords: conducting polymers, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), 4-aminobenzoic acid, anticorrosion coatings, corrosion, stainless steel ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Od czasu, gdy DeBerry [1] zaproponował wykorzystanie polianiliny w ochronie przed korozją ogólną stali nierdzewnej, powłoki ochronne na bazie polimerów przewodzących cieszą się coraz większą popularnością. Przyczyną zainteresowania są cenne właściwości fi zyczne oraz możliwość modyfi kowania składu i struktury powłok polimerowych [2-4]. Obecnie, obok polianiliny, dla ochrony przed korozją rozważane jest zastosowanie powłok polipirolu i po[...]

Wpływ stężenia składników w procesie elektroosadzania na właściwości ochronne powłok PEDOT/PyBA

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-benzopirolowego (PyBA) o różnym stężeniu składników osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe. Słowa kluczowe: polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen), kwas 4-benzopirolowy, eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego, powłoki antykorozyjne, stal nierdzewna The infl uence of components concentration in the electrodeposition process on the protective properties of PEDOT/PyBA This work summarizes the results under corrosion studies describing protective properties of composite coatings prepared on stainless steel. The coatings consisted of poly(3,4-ethylenodioxythiophene) (PEDOT) with 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid (PyBA) were electrodeposited using cyclic voltammetry. Protective properties of the composite fi lms were evaluated in the acidifi ed sulphate solutions containing chloride ions. Keywords: conducting polymers, poly(3,4-ethylenodioxythiophene), polyoxyethylene lauryl ether, silicotungstic acid, 4-(pyrrole-1- yl) benzoic acid, anticorrosion coating, stainless steel 1. Wprowadzenie Pierwsza publikacja o możliwości zastosowania powłok PEDOT w ochronie przed korozją metali i stopów pochodzi z 2000 r. [1]. Od tamtej pory ukazało się zaledwie kilka artykułów naukowych, w których autorzy zajmują się tym problemem [2-5]. Z prac tych wynika m.in., że istotnym ograniczeniem w stosowaniu powłok PEDOT jest ich niezadowalająca przyczepność do podłoża metalowego (stalowego), a co za tym idzie - - ograniczone zdolności ochronne. Wywołuje to konieczność poszukiwania metod poprawy adhezji polimeru do podłoża. Kolejną przeszkodą w powszechnym stosowaniu PEDOT jest słaba rozpuszczalność jego monomeru w wodzie (zaledwie 2,1 gdm-3·20°C), co limi[...]

Zastosowanie powłok PEDOT/ABA/PMo12 w ochronie przed korozją stali nierdzewnej X20Cr13

Czytaj za darmo! »

Materiały metaliczne modyfikowane powierzchniowo polimerami przewodzącymi znajdują coraz szersze zastosowanie, m.in. jako materiały do budowy akumulatorów, baterii, matryc dla katalizatorów czy superkondensatorów oraz w ochronie antykorozyjnej metali nieżelaznych i stali. Powłoki polimerowe zapewniają skuteczną ochronę metalu w kwaśnych środowiskach korozyjnych, utrzymując potencjał stacjonarny chronionego metalu w zakresie pasywnym, jednakże nie chronią przed rozwojem korozji wżerowej [1÷3]. Jak wynika z danych literaturowych [4÷6], jest możliwe uzyskanie antykorozyjnych powłok kompozytowych zapewniających ochronę przed atakiem agresywnych jonów, zawierających wielocentrowe związki nieorganiczne (heteropolikwasy). Wprowadzenie do struktury polimeru (np. poliprolu lub politiofenu) heteropolianionu powoduje stabilizację dodatnio naładowanego łańcucha, a powstały układ skutecznie odpycha jony ujemne. W poprzednich pracach autorów [7÷10] zaproponowano wykorzystanie kompozytowych powłok na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA) do ochrony przed korozją stali nierdzewnej. Powłoki PEDOT/ABA osadzano z roztworów wodnych technikami elektrochemicznymi. W celu zwiększenia efektywności procesu elektroosadzania powłok zastosowano roztwory micelarne zawierające anionowy związek powierzchniowo-czynny. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie ABA w kompozycji z polimerem przewodzącym powoduje poprawę przyczepności powłoki do podłoża stalowego. Uzyskane powłoki zapewniają stali ochronę w zakwaszonych roztworach siarczanowych, natomiast nie chronią przed rozwojem korozji wżerowej. W pracy podjęto próbę otrzymania kompozytowych powłok PEDOT/ ABA modyfikowanych heteropolianionami kwasu fosforomolibdenowego (PMo12). Powłoki PEDOT/ABA/PMo12 osadzano na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 z wodnych roztworów micelarnych metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne uzyskanych powłok ba[...]

Własności ochronne modyfi kowanych powłok kompozytowych typu PEDOT/ABA/PMo12 na stali nierdzewnej


  W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) i kwasu 4-aminobenzoesowego domieszkowanych heteropolianionami kwasu fosforomolibdenowego do ochrony stali nierdzewnej X20Cr13 przed korozją. Powłoki otrzymano metodą woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających dodecylosiarczan sodu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe. Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy, polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen), powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna Protective properties of modifi ed PEDOT/ABA/PMo12 composite coatings on stainless steel In the presence work the usefulness of composite coatings of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and 4-aminobenzoic acid doped with phosphomolybdic acid heteropolyanions for protection of X20Cr13 stainless steel against corrosion is discussed. The coatings have been obtained by the cyclic woltamperometry method from aqueous micellar solutions containing sodium dodecysulphate. Protective properties of composite coatings were evaluated in the acidifi ed sulphate solutions containing chloride ions. Keywords: 4-aminobenzoic acid, conducting polymers, poly(3,4-ethylenodioxythiophene), anticorrosion coating, corrosion protection, stainless steel ochrona przed korozja 11/2012 s. 470-472 1. Wprowadzenie We wcześniejszych pracach [1-4] wykazano, że możliwe jest otrzymywanie powłok na bazie polimeru przewodzącego poli(3,4etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzo- esowego (ABA) na podłożu stali nierdzewnej. Powłoki otrzymywano metodami elektrochemicznymi z roztworów wodnych. Zastosowanie ABA powoduje poprawę przyczepności powłoki PEDOT/ABA do podłoża stalowego w stosunku do niedomieszkowanej powłoki PEDOT. Osadzone na stali X20Cr13 powłoki PEDOT/ABA stabilizują potencjał korozyjny w zakresie pasywnym, jednakże, w wyniku powolnego utleniani[...]

Ocena przydatności kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) do wytwarzania powłok ochronnych na stali nierdzewnej

Czytaj za darmo! »

W pracy porównano właściwości ochronne powłok z kwasu 4-aminobenzoesowego domieszkowanego K2SO4 w zakwaszanych środowiskach siarczanowych niezawierających i zawierających 0,5 moldm-3 jonów Cl-. Warstwy uzyskiwano metodą woltamperometrii cyklicznej, a zabezpieczanym podłożem elektrodowym była stal nierdzewna 2H13. Wykazano, że badane powłoki skutecznie chronią stal przed korozją w obydwu środowiskach. Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy, powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna Application of 4-aminobenzoic acid (4-ABA) for manufacturing of protective coatings on stainless steel Protective properties of fi lms of the 4-aminobenzoic acid doped with K2SO4 in the acidifi ed sulphate solutions without and with addition of 0,5 moldm-3 Cl- ions are compared in [...]

Wytwarzanie kompozytowych powłok ochronnych PEDOT/ABA na stali nierdzewnej w warunkach potencjostatycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok PEDOT/ABA do ochrony stali nierdzewnej przed korozją. Powłoki osadzono z wodnego roztworu micelarnego dodecylosiarczanu sodu (SDS) zawierającego kwas 4-aminobenzoesowy (ABA) i 3,4-etylenodioksytiofen (EDOT). Powłoki PEDOT/ABA osadzano metodą chronoamperometryczną przy zastosowaniu kilku wartości zadanego potencjału. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonym roztworze siarczanowym zawierającym dodatek jonów chlorkowych. Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy (ABA), poli(3,4-etylenodioksytiofen) (PEDOT), powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna. The fabrication of PEDOT/ABA composite coatings on stainless steel in potentiostatic conditions In present work the usefulness of PEDOT/ ABA composite coatings for protection of stainless steel against corrosion is considered. The coatings were deposited from micellar solution of sodium dodecylslphate (SDS) containing 4-aminobenzoic acid (ABA) and 3,4-ethylenedioksythiophene (EDOT). The PEDOT/ABA coatings were deposited by chronoamperometry method using several values of the given potential. The protective properties of PEDOT/ABA coatings were evaluated in acidifi ed (pH = 2) sulphate solution with additions of chloride ions. Keywords: 4-aminobenzoic acid (ABA), poly(3,4-ethylenodioxythiophene) (PEDOT), anticorrosion coating, corrosion protection, stainless steel 1. Wprowadzenie W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wzbudzają antykorozyjne powłoki na bazie polimerów przewodzących takich jak polianilina, polipirol czy politiofen. Ze względu na słabą rozpuszczalność, proces elektropolimeryzacji tiofenu i jego pochodnych prowadzony był zazwyczaj w środowisku rozpuszczalników organicznych, co stanowi problem w przypadku otrzymywania powłok politiofenu w warunkach przemysłowych [1-3]. W naszych poprzednich pracach [4, 5] zaproponowaliśmy wykorzystanie w ochronie przed korozją stali nierdzewnej kompozytowy[...]

Przydatność wodnego układu micelarnego do elektrochemicznego osadzania ochronnych powłok PEDOT/ABA na stali nierdzewnej


  W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok PEDOT/ABA do ochrony stali nierdzewnej X20Cr13 przed korozją. Powłoki osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów modyfi kujących, zawierających i niezawierających wytypowany surfaktant - poli(4-styrenosulfonian sodu) (PSS). Badania korozyjne chronionej powłokami stali obejmowały testy w zakwaszonej mgle solnej oraz pomiary polaryzacyjne w siarczanowych roztworach zawierających jony chlorkowe. Słowa kluczowe: polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen) (PEDOT), kwas 4-aminobenzoesowy (ABA), środowisko micelarne, powłoki antykorozyjne, korozja, stal nierdzewna Usefulness of aqueous micellar system for electrochemical deposition of PEDOT/ ABA protective coatings on stainless steel In present work the usefulness of PEDOT/ABA composite coatings for protection of X20Cr13 stainless steel against corrosion is discussed. The coatings were deposited by cyclic voltammperometry method from aqueous modifi cation solutions in the presence and in the absence of poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS) surfactant. Corrosion investigations of the steel covered with the protective coatings included tests in acidifi ed salt-spray and polarization measurements in sulphate solution with addition of chloride ions. Keywords: conducting polymers, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), 4-aminobenzoic acid, micellar solution, anticorrosion coatings, corrosion, stainless steel ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Dostępne na rynku antykorozyjne powłoki oparte o spoiwa alkidowe, epoksydowe i poliuretanowe wykazują zadowalającą odporność na działanie promieniowania, temperatury i chemikaliów. Powłoki takie wykazują jednak ograniczoną przyczepność do podłoża i często zawodzą w obecności jonów chlorkowych. W związku z tym istnieje konieczność stosowania powłok gruntujących pod[...]

Wpływ rodzaju elektrolitu w roztworze modyfi kacyjnym na własności ochronne powłok PEDOT/ABA wytwarzanych na stali nierdzewnej X20Cr13


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego- poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających poli(4-styrenosulfonian sodu). W pracy określono wpływ zastosowanego w roztworze modyfi kującym elektrolitu na efektywność procesu elektroosadzania powłok. Otrzymane powłoki PEDOT/ ABA scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki potencjodynamicznej. Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy (ABA), poli(3,4-etylenodioksytiofen) (PEDOT), powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna. Effect of electrolyte in modifi cation solution on the protective properties of PEDOT/ ABA coatings manufactured on X20Cr13 stainless steel This work presents the results under electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-aminobenzoic acid (ABA). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry, using a micellar aqueous solution containing a potassium polystyrenesulfonate. The effect of electrolyte addition into modifi cation solution on the effectiveness of electrodeposition process was investigated. Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting fi lms on stainlees steel were investigated in acidifi ed (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions, using potentiodynamic polarisation technique. Keywords: 4-aminobenzoic acid (ABA), poly(3,4-ethylenodioxyt[...]

Odporność korozyjna bimetalowych prętów żebrowanych otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad odpornością korozyjną bimetalowych prętów żebrowanych, w których rdzeń wykonany był ze stali węglowej C45E natomiast warstwa platerująca ze stali austenitycznej X2CrNi18-10. Żebrowane pręty bimetalowe otrzymano metodą zgrzewania wybuchowego i walcowania na gorąco w wykrojach. Badania korozyjne żebrowanych prętów bimetalowych obejmowały testy w zakwaszonej mgle solnej oraz pomiary polaryzacyjne w siarczanowych roztworach zawierających jony chlorkowe. W celu określenia wpływu procesu wytwarzania bimetalowych prętów żebrowanych na mikrostrukturę stali platerującej oraz jakości połączenia pomiędzy rdzeniem a warstwą platerującą przeprowadzono analizę mikroskopową przekrojów poprzecznych bimetalowych prętów żebrowanych. Słowa kluczowe: bimetalowe pręty żebrowane, korozja elektrochemiczna, mikrostruktura Corrosion resistance of bimetallic ribbed bars produced by the explosive cladding method This work summarizes the results of corrosion resistance of bimetallic ribbed bars produced of C45E type mild steel plated with X2CrNi18-10 austenitic stainless steel. Bimetallic ribbed bars were obtained by the explosive cladding method and hot rolling. Corrosion tests included tests in acidifi ed salt spray and polarization measurements in sulphate solution with addition of chloride ions. In order to determine the impact of production process of bimetallic ribbed bars for microstructure of cladding bars and the quality of the joints between the core and a clad layer the microscopic observations in cross-section of bimetallic ribbed bars were carried out. Keywords: bimetallic ribbed bars, electrochemical corrosion, microstructure ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Żelbet, z powodu swoich cennych właściwości, takich jak odporność na znaczne obciążenia statyczne i dynamiczne, ogniotrwałość czy dłu[...]

 Strona 1