Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Kasznia"

BIM - czyli jak zażywać to lekarstwo DOI:10.15199/33.2017.03.23

Czytaj za darmo! »

W2017 r. najmodniejszymsłowem w polskim budownictwie stało się słowo BIM, czyli Building Information Model lub Building Information Modeling lub wreszcie Building Information Manage. To kompletna zmiana w podejściu do budowy nowych obiektów i modernizacji istniejących. Building Information Model - to model cyfrowy obiektu, Building Information Modeling - to tworzenie, edytowanie i korzystanie z tegomodelu, Building Information Manage - to zarządzanie informacją i procesami związanymi z dwoma wcześniejszymi definicjami. BIM jest rozwijany na świecie od kilkunastu lat, a od kilku lat kolejne kraje wdrażają BIM na szczeblu rządowym jako[...]

BIM - nowe ścieżki kariery DOI:10.15199/33.2017.04.18


  Obserwując olbrzymie zmiany, jakie za sprawą BIM (Building Information Modeling) dokonują się na naszych oczach w światowym przemyśle budowlanym, warto zwrócić uwagę nawpływtego procesu na rynek pracy. Nowoczesne technologie wchodzące przebojem do budownictwa, a więc druk 3D, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, internet rzeczy (Internet of Things), zdalnie sterowane lub autonomiczne maszyny budowlane czy chociażby chmura danych wymagają od pracowników zupełnie nowych umiejętności. Co ważne, praktycznie wszystkie te technologie w większym lub mniejszym stopniu korzystają z BIM. I tak jak gwałtowna komputeryzacja w latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęła erę ekspansji zawodów informatycznych, tak rewolucja BIMbędzie wnajbliższych latachwpływała na zawody związane z budownictwem. Żeby uświadomić sobie możliwą skalę tego zjawiska, warto cofnąć się w czasie. Być może trudno to sobie wyobrazić, aleAkademiaGórniczo-Hutnicza w Krakowie wydała po raz pierwszy dyplomy z tytułem"Inżynier informatyki" w 1992 r. (wcześniej był to "Elektronik o specjalności informatyka"). Było nas wtedy - o ile dobrze pamiętam - może 40 osób. W 2016 r. tylko na jednym wydziale AGH, na studia informatyczne i teleinformatyczne przyjęto 290 osób, a wydziałówAGH kształcących informatyków jest teraz więcej. W 2015 r. na Politechnice Wrocławskiej rozpoczęło studia informatyczne 1300, a w całym kraju 26 000 osób.Ten lawinowywzrost liczby studentów informatyki dokonał się już na początku XXI w., czyli w niecałe 10 lat. Podobna rewolucja czeka nas w budownictwie. Technologia BIM wprowadza do [...]

BIM - nowe zawody DOI:10.15199/33.2017.06.26


  Wmiesięczniku "Materiały Budowlane" nr 4/2017 oraz 5/2017 opublikowane zostały artykuły omawiające dwie funkcjewystępujące praktyczniewkażdym procesie zgodnym z BIM: BIMMenedżer i Menedżer Informacji. W różnych opracowaniach poświęconych BIMmożna znaleźć opis wielu stanowisk, ale ich istnienie w dużej mierze zależy od typu firmy (biuro projektów, firma budowlana, inwestor), jej wielkości oraz poziomu zaawansowania BIMstosowanego przez daną organizację. Stanowiska temogąmieć charakter stały lub być związane z realizacją konkretnej inwestycji, a wtedy ich istnienie może zależeć od oczekiwań zamawiającego. Niektóre, praktycznie o identycznym zakresie obowiązków, są różnie nazywane. Często powstają przez wyodrębnienie pewnego obszaru kompetencji z innego stanowiska lub stanowią połączenie kilku z nich. Trudno podać jednoznaczny przepis na optymalną strukturę stanowisk związanych z procesemBIM. Należy ją budować, uwzględniając: etapwdrożenia i poziomzaawansowania BIM;wielkość firmy; typ firmy; kompetencje pracowników; organizację wewnętrzną; rodzaj i zakres realizowanych projektów; sposób ich realizacji (pracownicy, outsourcing, podwykonawcy). Szczególnie na początkuwdrożeniawarto wykonać analizę organizacji i wkomponowaćwnią strukturę procesówBIM, przypisując określonym, istniejącym stanowiskomnowe zadania związane z BIM.Do tego celu najlepiej wykorzystać tablice funkcji i procesów BIM, które w łatwy i czytelny sposób pozwalają zaadresować istniejącą struktur[...]

 Strona 1