Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"DOBROSŁAWA KACZOREK"

Wpływ rodzaju wylewki na efektywność działania ogrzewania podłogowego DOI:10.15199/33.2016.03.10


  W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych dwóch rodzajów rozwiązań grzejnika podłogowego - z warstwą podkładu anhydrytowego i cementowego. Przeprowadzone badania polegały na porównaniu odpowiedzi grzejników na wymuszenia cieplne typu załączenie grzejnika i podniesienie temperatury zasilania. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny efektywności działania ogrzewania podłogowego w zależności od rodzaju zastosowanej wylewki. Słowa kluczowe: ogrzewanie podłogowe, wylewki podłogowe, efektywność działania, symulacje numeryczne.pył, tzw. mleczko, które należy zetrzeć ze 1) Instytut Techniki Budowlanej; e-mail: d.kaczorek@itb.pl Wpływ rodzaju wylewki na efektywność działania ogrzewania podłogowego An impact of the type of screed on the efficiency of underfloor heating dr inż. Dobrosława Kaczorek1) Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych dwóch rodzajów rozwiązań grzejnika podłogowego - z warstwą podkładu anhydrytowego i cementowego. Przeprowadzone badania polegały na porównaniu odpowiedzi grzejników na wymuszenia cieplne typu załączenie grzejnika i podniesienie temperatury zasilania. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny efektywności działania ogrzewania podłogowego w zależności od rodzaju zastosowanej wylewki. Słowa kluczowe: ogrzewanie podłogowe, wylewki podłogowe, efektywność działania, symulacje numeryczne. Abstract. The research results of numerical simulations for two types of underfloor heaters with the screed layer from anhydrite and cement were presented in the article. The studies were based on comparing the responses of floor heaters to forced switching on the heater and the raising the suppl[...]

Wpływ buforowania wilgoci oraz wentylacji naturalnej na klimat wewnętrzny w budynku mieszkalnym DOI:10.15199/9.2017.5.5


  W artykule przedstawiono ocenę klimatu wewnętrznego w budynku mieszkalnym, w którym przegrody wewnętrzne oraz zewnętrzne to innowacyjne przegrody opracowane w ramach projektu H-house, charakteryzujące się właściwością tzw. buforowania wilgoci. Oceny tej dokonano na podstawie symulacji komputerowych przy użyciu programu WUFI Plus. Badano łączny wpływ materiałów higroskopijnych oraz wentylacji naturalnej na cieplno-wilgotnościową jakość powietrza. Wyniki przeprowadzonych symulacji potwierdzają, że istnieje możliwość obniżenie amplitudy zmian wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu stosując materiały buforujące wilgoć. Aczkolwiek, aby utrzymać wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu na odpowiednim poziomie niezbędne jest połączenie: materiałów higroskopijnych z właściwą ilością dostarczanego powietrza o odpowiedniej zawartości wilgoci.1. Wstęp Buforowanie wilgoci jest to zdolność materiału do pochłaniania lub uwalniania pary wodnej z otaczającego powietrza. Działanie to może przyczyniać się do poprawy odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach przez zmniejszanie szczytowych wartości wilgotności względnej, które mogą mieć wpływ na komfort cieplny. Zbyt niska wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach jest niekorzystna dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka. Z kolei zbyt wysoka wilgotność może dodatkowo doprowadzić do problemów związanych z pojawieniem się wilgoci na ścianach oraz pogorszenia klimatu wewnętrznego przez wzrost liczby mikroorganizmów i roztoczy w powietrzu. Na poziom wilgotność względnej powietrza w pomieszczeniu wpływa wiele czynników, takich jak: temperatura, wewnętrzne źródła wilgoci, wymiana powietrza, pochłanianie oraz uwalnianie wilgoci przez higroskopijne powierzchnie jak również zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym [20]. Aby przewidzieć realne, wzajemne odziaływania wszystkich tych czynników na klimat wewnętrzny w pomieszczeniu, niezbędne jest zastosowanie zawansowanego narz[...]

Metody doboru i analizy warunków eksploatacyjnych ogrzewania murawy boiska piłkarskiego DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano najpopularniejsze rozwiązania systemowe ogrzewań powierzchni otwartych na podstawie materiałów katalogowych firm. Przedstawiono metody doboru płaszczyzn grzewczych dla warunków obliczeniowych stosowane w praktyce projektowej. Zaproponowano dokładniejszy model numeryczny podgrzewanej murawy boiska oparty na metodzie bilansów elementarnych, uwzględniający specyfikę powierzchniowych warunków brzegowych i zmienność danych meteorologicznych.OGRZEWANE murawy boisk (rys. 1) pojawiły się w Polsce dopiero kilka lat temu. Mimo, że obecnie, prawie każdy stadion pierwszoligowy może pochwalić się już taką instalacją, zagadnienia związane z ogrzewaniem powierzchni otwartych są nadal mało powszechne. Firmy mające w swojej ofercie tego typu systemy niechętnie dzielą się swoją wiedzą z tej dziedziny. Dostępne materiały podają jedynie ogólne informacje, odnośnie do technologii wykonania i sposobu działania tych systemów. W większości wypadków są to gotowe technologie zachodnie przeniesione na warunki polskie. W artykule zaprezentowano najpopularniejsze rozwiązania systemowe ogrzewania murawy boisk na podstawie materiałów katalogowych [6, 7, 8, 9] oraz metody doboru tych płaszczyzn stosowane w praktyce inżynierskiej. Zaproponowano własny model podgrzewanej murawy boiska, uwzględniający specyfikę warunków brzegowych oraz rzeczywistą zmienność parametrów meteorologicznych. Ogólna charakterystyka działania wodnych ogrzewań powierzchni otwartych Ogrzewanie powierzchni otwartych należy do ogrzewań płaszczyznowych i jest ich zaadoptowaniem do pewnych specyficznych potrzeb, między innymi: - niedopuszczenia do powstawania warstwy lodu na powierzchni, - utrzymania założonej temperatury na powierzchni w zakresie od +1 do +5oC, - ewentualnie rozmrożenia pozostałej warstwy lodu na tych powierzchniach. W przypadku ogrzewania muraw boisk, mamy do czynienia z jeszcze jednym zadaniem, zapewnieniem odpowiednich warunków wegetacji trawy[...]

Analiza parametrów eksploatacyjnych ogrzewanej murawy boiska w sezonie jesienno-zimowym

Czytaj za darmo! »

W artykule zastosowano model różnicowy odwzorowujący ogrzewaną murawę boiska do analizy warunków eksploatacji tego systemu ogrzewania w wybranym okresie. Dane klimatyczne okresu jesienno-zimowego przyjęto wg opracowanego w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej roku porównawczego miasta Poznania, uzupełnionego o dane odnośnie do opadów atmosferycznych. Obliczenia przeprowadzono dla boiska piłkarskiego o wymiarach 108 x 72,5 m. Porównano przebiegi charakterystycznych wartości temperatury, mocy jednostkowych oraz zużycia energii murawy naturalnej dla trzech rozstawów rur VA=15 cm, VA=30 cm, VA=50 cm i przyjętego systemu regulacji temperatury zasilania. Keywords: differential model, mapping heated pitch grass, the climatic data Abstract A differential model, mapping heated pitch grass, is described in the paper. The model is used for an analysis of operating conditions of the heating system during selected period. The climatic data of the autumn/winter season have been adopted according to reference year for Poznań, assumed in the Department of Heating, Air Conditioning and Air Protection of the Institute of Environmental Engineering in Poznań University of Technology in Poland, supplemented by data of snow and rainfall. The calculations for a 108 x 72,5 m pitch were carried out. The functions of characteristic temperatures, specific power and energy consumption have been compared in the case of the natural grass for three pipe spacing dimensions (VA=15 cm, VA=30 cm, VA=50 cm) and for the assumed supply temperature control system. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Analiza parametrów eksploatacyjnych ogrzewanej murawy boiska w sezonie jesienno-zimowym Analysis of Exploitation Parameters of Heated Pitch Grass in Autumn/Winter Season DOBROSŁAWA KACZOREK*) HALINA KOCZYK**) *) Mgr inż. Dobrosława Kaczorek - Instytut I[...]

Buforowanie wilgoci przez innowacyjne przegrody wewnętrzne DOI:10.15199/33.2017.08.10


  Pojęcie komfortu cieplnego w pomieszczeniu często ogranicza się do temperatury powietrza wewnętrznego, zapominając owilgotności względnej powietrza [14]. Duża wilgotność względna w pobliżu lub w obrębie ścian sprzyja rozwojowi roztoczy, pleśni i prowadzi do zagrożeń alergicznych [8] oraz uszkodzeniamateriałów, z których zbudowana jest przegroda [12, 13]. Dlatego też wielu naukowców prowadziło badania dotyczące wykorzystania materiałów higroskopijnych do kontrolowania poziomu wilgoci w pomieszczeniach [5].Wykazano, że materiały higroskopijne dzięki możliwościom buforowania wilgoci mogą być wykorzystywane do poprawy powietrza w pomieszczeniach [3, 4, 10] oraz ograniczenia kondensacjiwprzegrodach [1, 15].Warto podkreślić, że nawet najmniejsza zmiana jednego z materiałów składowych przegrody z higroskopijnych biomateriałówmoże wpływać na jej odmienną charakterystykę cieplno-wilgotnościową [7]. W artykule przedstawiono porównanie tzw. parametru buforowania wilgociMBV (z ang. Moisture Buffer Values) przez różne przegrody, zaprojektowane z wykorzystaniem materiałów z odnawialnych biosurowców (o znikomym oddziaływaniu na środowisko) w warunkach zmiennego obciążenia wilgocią, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania tej cechy w celu polepszenia komfortu w pomieszczeniach. Buforowanie wilgoci Buforowaniewilgoci jest cechą charakterystyczną materiału higroskopijnego, dzięki której absorbuje lub desorbuje on wilgoć z otaczającego go powietrza w celu osiągnięcia stanu równowagi. Na potrzeby badań materiałów oraz całych zestawów ściennych zaprojektowanych z zastosowaniemtychmateriałów, zaadaptowanometodykę opisaną w pozycjach [2, 6, 11], dostosowując ją do indywidualnych potrzeb. Do badań materiałów wykorzystano aparat do pomiaru tzw. dynamicznej sorpcji DVS (z ang. Dynamic Vapour Sorption), natomiast przegrody badano w komorze klimatycznej. WartośćMBVobliczono na podstawie średnich wartości z ostatni[...]

Warunki techniczno-prawne wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miejskich budynkach w Polsce DOI:10.15199/33.2015.01.18


  Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego [1] oraz wymagania dotyczące ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery narzucają konieczność stosowania w technice budowlanej nowych rozwiązań, pozwalających na budowę budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Widocznym tego skutkiem jest zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii - energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł ciepła (OZE). Największe dostępne dla człowieka źródło energii stanowi energia promieniowania słonecznego szacowana w Polsce na 3,3 - 4 GJ/m2 rocznie. Może ona być wykorzystywana w systemach umożliwiających produkcję energii elektrycznej i ciepła. Interesujący jest fakt, że w naszym kraju największa intensywność promieniowaniawystępuje na północy - nadBałtykiem, a najmniejsza na południu. Do przetwarzania promieniowania słonecznego w użytkową energię cieplną służą aktywne termicznie systemy słoneczne z kolektorami słonecznymi, natomiast w energię elektryczną panele fotowoltaiczne. W Polsce miejskie budynki w ok. 70% zasilane są z systemów ciepłowniczych tzw. ciepłem systemowym, a tylko 27%budynków zasilanych jest ze źródeł indywidualnych, w których sami właściciele mogą decydować o montażu np. kolektorów słonecznych, dlatego też w artykule poruszon[...]

Badania wilgotnościowe wyrobów budowlanych przeznaczonych do stosowania wewnątrz obiektów DOI:10.15199/33.2015.11.12


  Od 2013 r.wZakładzie FizykiCieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej realizowany jest EU projekt H-House, którego celem jest opracowanie ekoinnowacyjnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych dla nowoczesnego budownictwamieszkaniowego, ze szczególnymuwzględnieniemmateriałówpochodzenia organicznego, przeznaczonych do stosowania w przegrodach wewnętrznych.Wartykule przedstawiono i omówionowyniki badańwilgotnościowych tychmateriałów,wzakresie zawilgocenia sorpcyjnego i paroprzepuszczalności. Słowa kluczowe: projekt H-House, budownictwomieszkaniowe, przegrody wewnętrzne, materiały budowlane pochodzenia organicznego, zawilgocenie sorpcyjne, paroprzepuszczalność. Abstract. In 2013, at The Department of Thermal Physics, Sanitary Systems and Environment of Building Research Institute the EU project “H-House" realization started. The project aims to develop a number of new eco-innovative building components - materials and constructions - for modern housing, taking into account the materials of organic origin and their applications for internal partitions. This paper presents the results of hygrothermal tests for the investigated materials concerning moisture sorption and water vapor permeability. Keywords: H-House project, housing, internal partitions, building materials of organic origin, moisture sorption, water vapour permeability.[...]

 Strona 1