Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ROŻNIATOWSKI"

Materiały stosowane w łożyskach ślizgowych - stan obecny i tendencje rozwojowe

Czytaj za darmo! »

NAJWAŻNIEJSZE MATERIAŁY STOSOWANE W ŁOŻYSKACH ŚLIZGOWYCH. Zmiany w charakterystyce obciążenia i innych warunków pracy łożyska, defi cyt niektórych składników stopowych, zmiany konstrukcyjne oraz wprowadzenie nowych technologii spowodowały zmiany w ilościowym udziale różnych materiałów łożyskowych. Dotyczy to szczególnie przemysłu motoryzacyjnego. Światowe zapotrzebowanie na łożyska ślizgowe[...]

Study of Ti3SiC2 matrix composite reinforced with TiB2

Czytaj za darmo! »

The present study concentrate on sintering and description of a new Ti3SiC2 matrix composites reinforced with TiB2 possesses good comprehensive mechanical properties. On the base of XRD phase analysis, computer-aided analysis of microstructure and stepwise regression analysis relationships between the fracture toughness and material composition allow to predict the optimum range of volume rat[...]

Spektroskopowe badania powierzchniowych warstw anodowych otrzymanych na niskochromowych stopach Fe-Cr w 0,1M roztworze Na2SO4

Czytaj za darmo! »

Stale niskochromowe stosowane w instalacjach geotermalnych wykazują odporność korozyjną przy zawartości Cr ≥ 5%. Warstwy tlenkowe na powierzchni niskochromowych stopów Fe3%Cr oraz Fe5%Cr wytworzone potencjostatycznie w 0,1M Na2SO4 analizowano przy pomocy spektroskopii fotoelektronów oraz Augera. Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania strukturalne miały na celu stwierdzenie, jakie zmiany zachodzą na powierzchni stopów Fe-Cr przy niskich zawartościach chromu podczas polaryzacji w środowisku obojętnym. W obydwu przypadkach zarejestrowano widma cząstkowe dla Fe, Cr, C i O w wąskim zakresie energii wiązań celem identyfi kacji stanu chemicznego poszczególnych pierwiastków. Można przyjąć, iż grubość warstw tlenkowych w obu przypadkach jest zbliżony i są one rzędu kilku nano[...]

Nanocrystalline structures obtained by isothermal treatment in bearing steels


  Steel is the most widely used of all metallic construction materials. It results from high strength parameters and stiffness of steel combined with its relatively low price. Increase in demands for construction materials caused by economic factors and the objective to improve competitiveness of products are now the driving force behind the research and development projects concerning steel. The projects aim at developing novel, nonstandard technologies that would allow to obtain unconventional microstructures in order to improve and optimize properties of steel. A particularly promising direction of these projects is related to obtaining nanocrystalline structure in steel. Such a microstructure provides high strength parameters and simultaneously high plasticity and crack resistance in comparison to conventional alloys of similar strength [1, 2]. Therefore, steel with nanocrystalline structure belongs to the most perspective materials to be used in the industry. At present, numerous studies on developing a novel generation of steel are in progress worldwide, with the aim of obtaining nanocrystalline structures by a bainitic transformation. In order to obtain microstructure of nanocrystalline bainite it is necessary to introduce certain specific alloying agents to steel and to carry out a precise heat treatment that would ensure a bainitic transformation. Nanocrystalline bainite could be obtained in specially designed steel grades that have the following basic chemical composition (wt %): 0.6÷1.1% C, 0.5÷2% Si, 0.3÷1.8% Mn, up to 3% Ni, up to 0.5% Mo, 0.5÷1.5% Cr, and up to 0.2% V [3]. Within the scope of this study it was an attempt to obtain bainitic nanostructure in two commercial grades of bearing steel: 100CrMnSi6-4 and 67SiMnCr6-6-4. Moreover, mechanical properties of these steels after the bainitic transformation were tested. EXPERIMENTAL STUDY Adequate content of carbon, silicon and manganese is essential for obtainin[...]

Wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne tytanu

Czytaj za darmo! »

Kulowanie laserowe (laser shock peening - LSP) jest procesem obróbki powierzchniowej mającym na celu zwiększenie odporności metali na zmęczenie i zużycie trybologiczne. Promieniowanie laserowe może działać bezpośrednio na odsłoniętą powierzchnię metalu [1÷5]. Następuje wówczas lokalne, płytkie przetopienie (czasami niepożądane) i rozwinięcie powierzchni. Metale na ogół dobrze odbijają promieniowanie, a powstająca przy tym plazma może swobodnie ekspandować i zwiększać swoją objętość, odbijając padające promieniowanie, co powoduje, że tylko niewielka część energii impulsu jest wykorzystana na wytworzenie impulsu ciśnienia. Duża część impulsu laserowego bezproduktywnie podgrzewa gorącą plazmę, natomiast większość energii ulega odbiciu od plazmy. Dla uniknięcia tego, obrabianą powi[...]

 Strona 1