Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marek Średniawa"

Oblicza konwergencji

Czytaj za darmo! »

Podstawowym pojęciem, które pojawia się w związku z sieciami następnej generacji, jest konwergencja. Wyraża ono zjawisko przenikania się technik, idei, rozwiązań i koncepcji z obszaru telekomunikacji, informatyki, Internetu i mediów elektronicznych. Dlatego, w nowy sposób należy spojrzeć na każdą z wymienionych dziedzin z osobna, jak również na wszystkie całościowo. Konwergencja jest zjawiskiem wieloaspektowym, występuje w wielu płaszczyznach, może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia i rodzi również problemy pozatechniczne, natury prawnej i biznesowej (rys. 1). nikacyjni - oprócz usług telefonii i dostępu do Internetu - oferują usługi IPTV, operatorzy telewizji kablowej oferują usługi telefoniczne i dostępu do Internetu, podmioty z rynku internetowego oferują usługi komunikacji głosowej i wideo oraz dostęp do treści na życzenie, nadawcy radiowi i telewizyjni wykorzystują Internet do dystrybucji swoich programów1). Konwergencja jest postrzegana przez użytkowników jako możliwość stałego korzystania przez klienta ze swojego specyficznego (skonfigurowanego na życzenie) pakietu usług z dowolnego miejsca i bez względu na sposób dostępu w sensie rodzaju wykorzystywanej sieci (przewodowa/bezprzewodowa, stacjoarna/mobil- 1) Np. TVP udostępniła przez Internet przekaz z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. TP SA oferuje pakiety programów telewizyjnych dostarczanych przez Internet. Operatorzy telewizji kablowej, oprócz kanałów telewizyjnych, oferują usługi telefoniczne i dostępu do Internetu  Rys. 1. Czynniki sprawcze zjawiska konwergencji usług Użytkownicy postrzegają konwergencję jako możliwość uzyskania zbliżonego pakietu usługowego, obejmującego telefonię, dostęp do Internetu i telewizję, od podmiotów, które wcześniej należały do odrębnych segmentów rynku. Operatorzy telekomu-  Rys.2. Obszary i płaszczyzny konwergencji usług na, wąsko-/szerokopasmowa) i typu terminalu (telefon stacjonarny, telefon komó[...]

Telekomunikacja - wynajdywanie na nowo

Czytaj za darmo! »

Obserwacja rozwoju telekomunikacji w ostatnich kilku dekadach pozwala zauważyć nawroty wielu koncepcji i pomysłów. Stanowi ona dobry punkt wyjścia do rozważań nad bieżącymi trendami ewolucji komunikacji elektronicznej w kontekście powrotu niektórych starych idei w zmienionej formie oraz w związku z pojawianiem się nowych rozwiązań i pomysłów. Konwergencja telekomunikacji, informatyki, Internetu i mediów, w warunkach regulacji prawnych liberalizujących rynek, otworzyła nowe możliwości dla operatorów i usługodawców (również zewnętrznych spoza sektora ICT, niemających infrastruktury sieciowej, takich jak MVNO), co sprawiło, że te same lub zbliżone usługi mogą być oferowane przez podmioty działające wcześniej w odrębnych domenach. Prowadzi to do zaostrzenia konkurencji, która stymuluje wyzwolenie innowacyjności i skutkuje zwiększeniem 1) W artykule wykorzystano wyniki pracy realizowanej w ramach projektu PBZ-MNiSW-02-II/2007 (Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, architektury i protokoły sieciowe, analiza kierunków ewolucji architektur i protokołów sieci następnej generacji). atrakcyjności oferty usługowej i obniżką cen z punktu widzenia użytkowników. Nawet przeciętny zjadacz chleba zauważa dynamikę zmian, kiedy porówna swój poprzedni telefon komórkowy sprzed 2-3 lat z nowymi, które właśnie pojawiły się na rynku. Wymienione spostrzeżenia zainspirowały powstanie niniejszej publikacji i skłoniły autora do powrotu do podstawowego znaczenia terminu komunikacja oraz spojrzenia świeżym okiem na dzisiejszą telekomunikację, by przeanalizować, na ile jest ona wynajdywana na nowo, w sensie zarówno pragmatyczno-użytkowym, jak i technicznym. Komunikacja, w potocznym rozumieniu, jest jednym z najważniejszych aspektów naszego życia, cywilizacji i gospodarki. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek społeczności bez komunikacji. Najprościej i potocznie, komunikacja to proce[...]

Działalność naukowo-badawcza ZTiT

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem działalności Zakładu Teleinformatyki i Telekomutacji są szeroko rozumiane zagadnienia architektury i usług sieci telekomunikacyjnych klasycznych i sieci następnej generacji - NGN opartych na technice IP oraz Internet przyszłości. Prace badawcze obejmują problematykę modelowania, analizy, optymalizacji i projektowania sieci we wszystkich jej płaszczyznach oraz aspekty zarządzania sieciami, ochrony informacji i bezpieczeństwa, a także implementacji usług i aplikacji. Zes[...]

EWOLUCJA POJĘCIA JAKOŚCI W ŚWIETLE NOWYCH ARCHITEKTUR SIECIOWYCH I MODELI ŚWIADCZENIA USŁUG DOI:10.15199/59.2017.8-9.29


  Jednym z głównych celów działalności usługodawców i operatorów sieci jest dostarczanie atrakcyjnej oferty usługowej, z której użytkownicy będą chętnie korzystać. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia, szczególnie w dobie wysokiej konkurencji, jest jakość dostarczanego produktu. Jakość jest pojęciem, które trudno wyrazić w sposób jednoznaczny, a jej definicje ewoluują. Definicja jakości podana przez ISO w latach 90. ubiegłego stulecia określa jakość jako zespół właściwości i charakterystyk liczbowych wyrobów, które wpływają na ich zdolności do zaspokajania potrzeb, zarówno tych aktualnie stwierdzonych, ale również przewidywanych bądź oczekiwanych w przyszłości. Wreszcie, nowa definicja ISO z 2001 roku [18] określa jakość jako "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania". Uszczegółowienia pojęcia jakości, odnoszącego się do usług telekomunikacyjnych, należy szukać m.in. w dokumentach standaryzacyjnych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) oraz Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych (ETSI), wg których jakość usług (Quality of Service - QoS) stanowi zbiorczy efekt wydajnościowych cech usługi, które determinują stopień zadowolenia użytkownika [10, 13]. W drugim rozdziale zaprezentowano klasyfikację pojęć dotyczących jakości usług, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, zarówno od strony usługodawcy jak również usługobiorcy. Trzeci rozdział przedstawia problem modelowania jakości i sposób powiązania jakości wrodzonej z jakością postrzeganą przez użytkownika. Oprócz omówienia generalnych zasad, pokazano również wyniki własnych badań. W rozdziale czwartym autorzy zwracają uwagę na potrzebę rozwoju nowych metod badania jakości, szczególnie w kontekście rozwoju nowych usług i technologii. Końcowa część pracy została zakończona podsumowaniem. 2. KLASYFIKACJA JAKOŚCI USŁUG W procesie świadczenia usług i korzystania z nich, wyróżnić można trzy zasadni[...]

 Strona 1