Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Zieleniewski"

Przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy, Eurokody

Czytaj za darmo! »

31marca 2010 r. Polski Komitet Normalizacyjny wycofał z aktualnego zbioru Polskich Norm wszystkie normy PN-B (tzw. własne), dotyczące projektowania konstrukcji budowlanych, "sprzeczne" z wcześniej opublikowanymi polskimi wersjami norm europejskich serii Eurokody konstrukcyjne (PN-EN/EC). Konieczność wycofania tych norm była sygnalizowana, począwszy od 2004 r., stosownym zapisem publikowanym w informacjach wstępnych we wszystkich częściach Eurokodów, jak również wynika ona z przepisów wewnętrznych Europejskich Organizacji Normalizacyjnych (CEN i CENELEC), których PKN jest członkiem. Ta nowa sytuacja budzi wątpliwości, szczególnie w środowisku projektantów stosujących normy projektowania konstrukcji w codziennej praktyce zawodowej. Wątpliwości te dotyczą przede wszystkim formalnych relacji między wprowadzonymi do krajowej normalizacji PN-EN/ECi odpowiadającymi im tematycznie "wycofanymi" PN-B, a przepisami techniczno-budowlanymi nadającymi Polskim Normom określony status prawny, wynikający z formy ich powołania w przepisach. Już na wstępie celowe jest doprecyzowanie dwóch pojęć, tj. normy sprzecznej oraz normy wycofanej. Definicja normy sprzecznej została określona przez Komisję Europejską w Dokumencie Informacyjnym"L" Stosowanie i sposób wykorzystania Eurokodów (Seria Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. ITB, Warszawa 2004) i zapisana w sposób następujący: jest to norma (krajowa) dotycząca tej samej tematyki co dana część Eurokodu. Definicja ta została przyjęta w celu uniknięcia trudnych i niejednoznacznych ocen zgodności poszczególnych norm krajowych z odpowiednimi normami EN/EC. Tego rodzaju oceny byłyby zawsze obarczone arbitralnością sądów i jako takie nieprzydatne do celu, jakiemumiałyby służyć. Definicja Komisji Europejskiej pozwala uniknąć wszelkich wątpliwości i osiągnąć niezbędną "czystość" oraz identyczność zbiorów norm konstrukcyjnych w każdym państwie członkowskim UE. Pojęcie [...]

Kto i jak powinien tworzyć przepisy techniczno-budowlane?

Czytaj za darmo! »

Od dłuższego czasu w środowisku budowlanympodnoszony jest problem prawidłowego tworzenia przepisów techniczno-budowlanych, tzn. z zapewnieniemznacznie większego niż dotychczas udziału w procesie tworzenia osób posługujących się na co dzień tymi przepisami, czyli kadry inżynierskiej. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, kto i jak powinien tworzyć treść techniczną przepisów techniczno-budowlanych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że są one tworzone w bardzo różny sposób przez powołane ad hoc zespoły, osoby fizyczne lub placówki badawcze. Formalnie "autorem" przepisu jest zawsze urząd ministra właściwego ds. budownictwa, ale twórcy treści poszczególnych zapisów są anonimowi. Tak powstały akt prawny, w postaci gotowego projektu rozporządzenia, przekazywany jest środowisku do ankiety z prośbą o zgłaszanie uwag, ewentualnych propozycji i zmian, na ogół w bardzo krótkim terminie.Wtakim trybie trudno jest się odnieść do najważniejszych spraw, takich jak układ przepisu, zakres tematyczny, przyjęta zasada formułowania przepisów szczegółowych, dlatego też na postawione tytułowe pytanie, propozycję odpowiedzi w skróciemożna sformułować następująco: większy udział specjalistów ze środowiska budowlanego od początku tworzenia przepisu. Inżynier budownictwa zobowiązany jest w swojej pracy zawodowej do przestrzegania wielu przepisów, w tym podstawowej dla budownictwa ustawy Prawo budowlane, wraz z wynikającymi z niej aktami wykonawczymi.Wzwiązku z tym, dla środowiska inżynierów aktywnie uczestniczących w procesie budowlanymistotne jest, aby przepisy były jasno sformułowane, nie stwarzały nadmiernych utrudnień w pracy i w miarę możliwości były stabilne w czasie. Szczególnie ważną grupę aktów wykonawczych stanowią przepisy techniczno-budowlane, a wśród nich rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (WT). W artykule przedstawiono nową koncepcję procesu tworzenia przepisów techniczno-budowlanyc[...]

 Strona 1