Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Maria Dreger"

Polacy o oszczędzaniu energii

Czytaj za darmo! »

Zamiast zwiększać podaż energii, można w pełni zaspokoić popyt na ciepło i komfort, zużywając jej mniej. Nie trzeba spalać więcej gazu, węgla, ropy (emisje), sięgać po energię jądrową (bezpieczeństwo) czy energię ze źródeł odnawialnych (koszty). Wystarczy mądrze oszczędzać, czyli inwestować w energooszczędność budynków.Wciągu kilkudziesięciu lat ich użytkowania koszt środków zmniejszają[...]

Propozycje zmian w Dyrektywie EPBD

Czytaj za darmo! »

WPolsce jeszcze na dobre nie rozpoczęło się wdrażanie, a Komisja Europejska już zdążyła ogłosić propozycję tzw. recastingu EPBD - Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Chodzi o nowelizację, która uwzględniając dotychczasowe doświadczenia, wzmocni skuteczność oddziaływania Dyrektywy i jej pozytywny wpływ na poprawę energooszczędności nowych i istniejących budynków. Prace nad przygotowaniemprojektu zmian trwały kilka lat i towarzyszyły im szerokie konsultacje we wszystkich środowiskach wszystkich krajów Unii. Dlaczego taka akcja została podjęta i jakie są najważniejsze proponowane zmiany? Monitorując uważnie wdrożenie Dyrektywy we wszystkich krajach UE, Komisja uznała, że jak dotychczas głównym osiągnięciem jest zwrócenie uwagi na problem nadmierne[...]

Nowelizacja Dyrektywy EPBD

Czytaj za darmo! »

Wlistopadzie 2009 r. zdecydowaną większością głosów Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Szacuje się, że wprowadzenie w życie zmian przyniesie europejskiej gospodarce oszczędności ok. 250mld euro dzięki o 5 - 6%mniejszemu zużyciu energii. W efekcie uzyska się też o 4 - 5% mniejszą emisję CO2. Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu. Poprawienie efektywności energetycznej budynków powinno też spowodować powstanie ok. 450 tys. nowych miejsc pracy w budownictwie. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków formalnie weszła w życie zaledwie 4 lata temu (w styczniu 2006 r.), natomiast w Polsce z 3-letni[...]

Postępy we wdrażaniu nowej wersji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków


  Pierwszym obowiązkiem, wynikającym z wejścia w życie w lipcu 2010 r. nowej wersji dyrektywy (EPBD), jest przedstawienie do 30 czerwca 2011 r. przez kraje członkowskie planu dojścia do standardu budynku "prawie zeroenergetycznego" (w odniesieniu do budynkówzajmowanych przezwładze publiczne od 2018 r., pozostałych budynków - od 2020 r.). Dokument zawierający cel pośredni na 2015 r. musi obejmować listę istniejących i planowanych przez państwo instrumentów finansowych oraz narzędzi, uwzględniających specyfikę kraju, mających zapewnić skuteczną realizację planu. Chodzi wyłącznie o środki, które nie są przedmiotem i nie wynikają z wdrożenia postanowień dyrektywy. Jednocześnie kraje członkowskie będą musiały przedstawić raporty o środkach zastosowanych przy inspekcji systemów ogrzewania i chłodzenia. Oba zadania mają być powtarzane cyklicznie, co 3 lata, a komisja będzie dokonywać oceny przedstawionych planów i podejmować stosowne decyzje. Z wywiązaniem się z pierwszych zobowiązań, wynikających z nowej wersji dyrektywy (EPBD) nie powinny mieć kłopotu te kraje, w których efektywność energetyczna budynków wpisuje się w całokształt polityki energetycznej, a nawet szerzej - energetyczno-klimatycznej, a także jest elementem polityki społecznej i zdrowotnej. Dzieje się tak niezależnie, czy państwo jest opiekuńcze, czy pozostawia swym obywatelom niezależność w podejmowaniu wielu decyzji, obarczając ich pełną odpowiedzialnością za skutki. Jednak w odniesieniu do zmniejszenia energochłonności budynków, nawet tak liberalny kraj jakWielka Brytania nie waha się przed wprowadzaniem powszechnych wysokich wymagań technicznych, i jednocześnie n[...]

Izolacje z pianki poliuretanowej na tle wyrobów z wełen mineralnych


  Niedawno pojawiły się publikacje przygotowane przez Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR" porównujące, na podstawie dowolnie dobranych właściwości, izolację z pianki poliuretanowej oraz styropianu i wełnymineralnej. Selektywne dane mogły wprowadzać w błąd. Dlatego uzupełniamy tamto porównanie, podając więcej informacji i szerszy kontekst.Omawiając właściwości wyrobów izolacyjnych warto pamiętać, że w zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany współczynnikiem przewodności cieplnej λ, w dodatku osiąganym, a nie deklarowanym, jak zdefiniowany w normach.Ostatecznym celem jest skuteczność izolacyjna, której współczynnik λ to jeden z czynników, ale nie jedyny. Za równie istotne należy uznać zachowanie właściwości cieplnych podczas użytkowania obiektu oraz unikanie mostków cieplnych, w tym liniowych i przyleganie izolacji do ocieplanej powierzchni. Zachowanie właściwości cieplnych podczas użytkowania obiektu Wyroby izolacyjne z wełny mineralnej stosowane w budownictwie nie zmieniają swoich właściwości cieplnych w czasie. Deklarowane przez producenta wartości cieplne są aktualne również po kilkudziesięciu latach użytkowania poprawnie ocieplonego obiektu. Ewentualne zawilgocenie tylko przejściowo może pogorszyć izolacyjność cieplną. Pianki PU izolacyjność zawdzięczają głównie niskiej przewodności zawartych w nich gazów. Z każdym rokiem użytkowania ich właściwości cieplne pogarszają się, czyli λ rośnie, co jest skutkiem wymiany gazowej z otoczeniem i zastępowania gazu spieniającego przez powietrze. Ten efekt starzenia jest szybszy w przypadku płyt o mniejszej grubości, bez szczelnych pokryć o dużym oporze dyfuzyjnym po obu stronach płyty izolacyjnej. W związku z tym, jeżeli dla płyt z tej samej kompozycji PU, lecz różnej grubości nie są deklarowane różne wartości λ, tym [...]

Zmiany w czeskich przepisach przeciwpożarowych

Czytaj za darmo! »

Wczeskich przepisach techniczno-budowlanych weszły w życie nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ociepleń ETICS, rozwiązania znanego i powszechnie stosowanego również w Polsce. Dotyczą one ociepleń budynków nowo budowanych i istniejących. Mają na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania ognia po fasadach, któremu może sprzyjać wykorzystywanie w ociepleniach ścian zewnętrznych większej ilości palnych materiałów. Zmia[...]

Reakcja na ogień wyrobów budowlanych pytania i odpowiedzi


  Czy reakcja na ogień znaczy to samo, co odporność ogniowa albo odporność na ogień? Nie. Chociaż zarówno reakcja na ogień, jak i odporność ogniowa są klasyfikacjami ogniowymi, to jednak są to dwie różne klasyfikacje. Każda z nich niesie za sobą inne informacje, które się nie zastępują, a jedynie uzupełniają. Reakcja na ogień dotyczy zachowania się pod wpływem ognia wyrobów budowlanych, czasem całych rozwiązań i elementów.Wskazuje czy/i w kontakcie z jak dużymogniem wyroby zapalają się, palą, jak szybko to następuje, ile wydzielają przy tym ciepła, czy wytwarzają płonące krople i jak dużo dymu towarzyszy ich spalaniu. Wszystkie te zjawiska mogą mieć wpływ na możliwość wystąpienia i przebieg pożaru. Odporność ogniowa pokazuje, przez ile minut badania podczas pożaru normowego elementy budowlane zachowują swoje właściwości użytkowe, w tym nośność (R) oraz zdolność do ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru poza obszar wydzielony przegrodami budowlanymi (szczelność ogniową E i izolacyjność ogniową I). Jakie są podstawowe klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych? Każdy wyrób budowlany, z wyjątkiemposadzek i wyrobów liniowych, mo[...]

Energooszczędne budynki a finanse publiczne


  W"Materiałach Budowlanych" nr 1/2012 pisałamo efektywności energetycznej budynków z perspektywy gospodarki narodowej. Po roku praktycznie wszystkie zawarte w nimtezy i postulaty są jeszcze bardziej aktualne, w tymnajważniejsza, że udział budynków w bilansie energetycznym kraju jest tak duży, że powinny być one uwzględniane w krajowej polityce energetycznej na równi z planami rozwoju sektora elektroenergetycznego. Wciąż nie wszyscy zauważają, że pełnoprawną formą pozyskiwania energii jest jej racjonalne wykorzystywanie. Zaoszczędzona energia jest zasobem równoważnym wytworzonej, przy czym nie obciąża środowiska, i najczęściej jest tańsza od wytwarzanej. Taka czysta energia szczególnie przydałaby się w naszym kraju, w którym wciąż do ogrzewania domów wykorzystuje się duże ilości węgla. Wśród nowo budowanych domów jednorodzinnych (rocznie 60 - 70 tys.) aż 31% jest ogrzewanych węglem. Wiele budynków wielorodzinnych korzysta z małych lokalnych kotłowni również wykorzystujących to paliwo. W miastach stare kamienice nierzadko wyposażone są w piece węglowe.Wszystko to skutkuje jednym z najgorszych w Europie stanem powietrza atmosferycznego. Intensywność emisji z węgla, jeśli chodzi o niecieplarniane zanieczyszczenia (czyli NOx, SOx, PM oraz NMVOC), może być nawet kilkaset razy większa niż z innych paliw. Obecnie Polska jest największym w Unii emitentem SOx i drugim co do wielkości emitentem cząstek pyłowych PM10 oraz PM2,5. Coraz częściej w zimie słyszymy komunikaty z różnychmiejsc w Polsce, np. z aglomeracji śląskiej i z Krakowa, przestrzegające przed wychodzeniem z domów z uwagi na wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia powietrza i związanym z tym niebezpieczeństwem dla zdrowia. Zachorowalność, koszty leczenia, zwolnień, hospitalizacji, utrata dniówek roboczych wskutek nieobecności w pracy, przedwczesne zgony - te wszystkie dolegliwe skutki da się również przeliczyć na pie[...]

Reakcja na ogień wyrobów izolacji cieplnej dla budownictwa


  Rosnące znaczenie energooszczędności budownictwa i związany z nim wzrost ilościowego udziału izolacji cieplnej w budynkach powoduje, że właściwości wyrobów izolacyjnych w coraz większym stopniu wpływają też na inne, poza energetycznymi, parametry elementów budynków i całych obiektów budowlanych.Wznacznymstopniu odnosi się to do właściwości i klasyfikacji ogniowej elementów, a tym samym bezpieczeństwa pożarowego budynków (tabela). Wynika to stąd, że o przebiegu i skutkach pożaru w znacznymstopniu decyduje ilość i rodzaj potencjalnego paliwa. W przypadku pojawienia się w budynku niekontrolowanego ognia, paliwem mogą być zarówno przedmioty i materiały znajdujące się w pomieszczeniach, jak i wszelkie wyroby budowlane, z których wykonany jest obiekt. Obecność dużej ilości palnych materiałów zawsze musi skłaniać do ostrożności, podczas gdy zwiększanie ilości materiałów niepalnych w budynku jest neutralne, a w pewnych przypadkachmoże być nawet korzystne dla bezpieczeństwa pożarowego. Klasyfikacje całych elementów nie dają informacji o ich potencjalnej palności. Zwłaszcza gdy palne rdzenie znajdują się w niepalnej, ochronnej osłonie. Ta ostatnia może ulec uszkodzeniu podczas długich lat użytkowania budynku lub być usunięta, np. na czas remontu. Również podczas prowadzenia p[...]

Nowe rozporządzenie dotyczące klasyfikacji reakcji na ogień DOI:10.15199/33.2016.07.04

Czytaj za darmo! »

4 kwietnia br. we wszystkich państwach Unii Europejskiej weszło w życie Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych wydane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Obowiązuje ono bez konieczności dodatkowego wdrażania do przepisów krajowych. Pełny tekst aktu prawnego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L68 z 15 marca 2016 r., jest dostępny na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:068:FULL&from=PL. Rozporządzenie delegowane wprowadziło jedną istotną zmianę polegającą na nowym zdefiniowaniu najniższej klasy reakcji na ogień: F (odpowiednio FFL, FL oraz Fca). Nowa definicja jest bardziej precyzyjna niż dotychczasowa, bo jednoznacznie wskazuje na konieczność wykonania badań, czyli sprawdzenia właściwości wyrobu, jeśli ma być zade[...]

 Strona 1  Następna strona »