Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Iwona Szynkowska"

Usuwanie amoniaku metodą katalitycznego utleniania za pomocą układów typu MexOy/zeolit


  Przedstawiono wyniki badań katalitycznych właściwości układów 10%CrxOy/zeolit (zeolit = ZSM-5, FER, MOR, BEA, Y), 5%FexOy/ZSM-5 oraz 5%FexOy/Y w reakcji selektywnego utleniania amoniaku do azotu i wody. Zbadano również takie właściwości fizyko-chemiczne katalizatorów, jak redukowalność oraz skład fazowy powierzchni. Stwierdzono, że zeolity modyfikowane chromem ze względu na podobne właściwości fizyko-chemiczne wykazują zbliżone właściwości katalityczne. Układy te są znacznie bardziej aktywne w badanej reakcji niż katalizatory modyfikowane żelazem. Dla znacznej większości układów Cr/zeolit osiągnięto w temp. 310°C 100% konwersji NH3. Twelve zeolite catalysts partly modified with 10% Cr or 5% Fe oxides were prepd. by wet impregnation and tested in the selective catalytic oxidn. of NH3 to N2 and H2O. Phys.- chem. properties of the catalysts were detd. by temp.- programmed redn. and X-ray diffraction. The Cr-modified catalysts showed the same high activity in the studied reaction at above 300°C, where 100% conversion of NH3 was achieved. Ograniczanie emisji odorów do środowiska jest obecnie ważną kwestią głównie ze względu na systematyczne zwiększanie się liczby obiektów uciążliwych zapachowo. Do podstawowych źródeł odorów zalicza się rolnictwo, zakłady przetwórstwa rolno- spożywczego, przemysł chemiczny oraz obiekty gospodarki komunalnej (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, kompostownie)1-4). Katalityczne utlenianie związków odorowych jest jedną z metod dezodoryzacji, która wchodzi dopiero w fazę intensywnych badań. Zaletą tej metody jest możliwość usuwania zanieczyszczeń ze 100-proc. wydajnością z mieszanin gazowych zawierających duże stężenia tlenu przy jednoczesnym obniżeniu temperatury utleniania związków chemicznych w porównaniu ze spalaniem termicznym1, 3, 4). Związki chemiczne zawierające azot (amoniak, trimetyloamina, indol, skatol) to jedna z kilku grup związków odorowych obok związków siarki (siarkowodó[...]

Some properties of flowable low-shrinkage dental composites Wybrane właściwości materiałów kompozytowych typu flow o niskim skurczu polimeryzacyjnym DOI:10.12916/przemchem.2014.775


  Three com. polymer-matrix composites were studied for diam. tensile strength, microhardness and shrinkage stress during light-induced polymerization to compare their applicability in dentistry. Dokonano oceny średnicowej wytrzymałości na rozciąganie, mikrotwardości oraz naprężeń skurczowych generowanych przez materiały kompozytowe o zmodyfikowanej matrycy polimerowej i małym skurczu polimeryzacyjnym w porównaniu z kompozytami o tradycyjnym składzie matrycy polimerowej. Z wyników uzyskanych w badaniach widać jednoznacznie, że oceniane materiały kompozytowe Filtek Bulk Fill oraz SDR generowały małe naprężenia, mniejsze w porównaniu z materiałem X-Flow o tradycyjnym składzie matrycy polimerowej. Materiał SDR charakteryzował się najmniejszą twardością HV1 spośród badanych materiałów. Natomiast materiały Filtek Bulk Fill oraz X-Flow wykazywały zbliżoną twardość. Średnicowa wytrzymałość na rozciąganie w przypadku materiału SDR była mniejsza niż tych materiałów. Z klinicznego punktu widzenia przy wykonywaniu wypełnień kompozytowych najistotniejsze jest maksymalne ograniczenie naprężeń Monika Domareckaa, Anna Sokołowskaa, Małgorzata Iwona Szynkowskab, Krzysztof Sokołowskia, Jerzy Sokołowskia, Monika Łukomska-Szymańskaa,* aUniwersytet Medyczny w Łodzi; bPolitechnika Łódzka Some properties of flowable low-shrinkage dental composites Wybrane właściwości materiałów kompozytowych typu flow o niskim skurczu polimeryzacyjnym DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.775 Lek. dent. Anna SOKOŁOWSKA w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Lekarsko- Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest uczestnikiem Studiów Doktoranckich w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalność - stomatologia. Dr n. med. Monika DOMARECKA w roku 1994 ukończyła studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - kierunek stomatologia. W 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Jest wykładowcą w Zakładzie Stomatolog[...]

A new concept for limitation of the mercury emission from exhaust gases from power station units Nowa koncepcja ograniczenia emisji rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1339


  system for sorption of Hg on solid developed Fe sulfides and nitrides-contg. surfaces was taken into consideration. Przedstawiono zagrożenia wynikające z emisji rtęci z procesów technologicznych, szczególnie z instalacji energetycznych, w których spalany jest węgiel. Omówiono także założenia i zakres nowego projektu realizowanego przez Politechnikę Łódzką i PGE GiEK SA, którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii wychwytywania rtęci z gazów spalinowych bloków energetycznych zasilanych węglem brunatnym. Wiele lat ekspansywnej polityki industrializacji spowodowało ogromne szkody w środowisku naturalnym. Dopiero ostatnie dekady XX w. przyniosły skuteczne działania mające na celu ochronę środowiska przed skutkami przemysłowej działalności człowieka. W obszarze energetyki działania te obejmowały oczyszczanie gazów spalinowych z pyłów, ograniczanie zawartości tlenków azotu i odsiarczanie spalin. Obecnie technologie te są powszechnie stosowane i skuteczne. Pojawiły się i ciągle pojawiają nowe koncepcje ochrony środowiska przed emitowanymi z procesów technologicznych składnikami gazów spalinowych. Dla energetyki istotne są badania nad technologiami, które pozwalają na wychwytywanie ditlenku węgla ze spalin, a najnowsza koncepcja ochrony środowiska dotyczy obniżenia emisji rtęci.Zanieczyszczenie, a właściwie skażenie rtęcią stało się problemem globalnym. Rtęć występuje w środowisku w ilościach śladowych, ale ze względu na dużą toksyczność oraz zdolność włączania się w różne cykle obiegu przyrodniczego stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi1-3). Szacuje się, że na świecie w 2010 r. z antropogenicznych źródeł wyemitowano 1960 t rtęci, co stanowiło 30% całkowitej emisji. Uważa się, że pozostałe 70% pochodziło z procesów geologicznych (10%) i wtórnej emisji z powierzchni wód i gleb (60%)4). Na podstawie analiz przyjęto, że za 24% emisji rtęci ze źródeł antropogenicznych odpowiada wytwarzanie energii z procesów[...]

 Strona 1