Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Paweł ŻUKOWSKI"

Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass DOI:10.15199/48.2016.11.55

Czytaj za darmo! »

In this paper a composite structure, topography, wettability of a glass surfaces modified by means of ion-assisted deposition of molybdenum films in conditions of a self-irradiation are discussed. Streszczenie. W niniejszej pracy przedstawiono struktury kompozytowe, topografie, zwilżalność powierzchni szkła modyfikowanego na drodze naparowywania jonowego warstwy molibdenu w warunkach napromieniowania. (Analiza składu, morfologii i zwilżalności Mo cienkiej warstwy osadzonej na szkle). Słowa kluczowe: nanowymiarowe warstwy, skład, topografia, zwilżalność. Keywords: nanodimension films, composition, topography, wettability. Instroduction The deposition of nanodimension metal films on glass wafers has both scientific and practical interest. Molybdenum thin films are often considered as suitable back contact at manufacture of solar cells. Several metals have been investigated for using as back contact of CuInSe2 (CIS) and CuIn1-xGaxSe2-based (CIGS) solar cells [1].The choice of molybdenum as the material for back contact layer of CIS and CIGS solar cells is based on the requirements imposed by the application and the different processing steps. Mo as back contact has desired stability at the processing temperature, resistance to alloying with absorber layer elements such as Cu and In, and its low contact resistance to CIGS. For CIGS solar cells, the back contact is a thin metallic Mo layer that not only provides the back electrical connection, but also is considered as crystal seed grains for the growth of CIGS absorber [2]. Thus, we shal[...]

Badanie właściwości powłok ochronnych naniesionych metodą jednowiązkowego dynamicznego mieszania jonowego na powierzchnie styków łączników powszechnego użytku

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały badania rezystancji przejścia, temperatury i energii łuku palącego się w przerwie międzystykowej, w zależności od rodzaju naniesionej powłoki ochronnej. Abstract. The paper presents testing of transition resistance, temperature and energy of an arc occurring in the contact gap depending on the kind of an applied protective coating. (Testing of properties of prot[...]

Wpływ grubości powłok ochronnych ze srebra na parametry eksploatacyjne łączników powszechnego użytku

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań szybkości degradacji warstwy ochronnej ze srebra o danej grubości naniesionej na styki. Sformułowano odpowiednie wnioski dotyczące doboru odpowiedniej grubości pokrycia srebrem dla danych warunków pracy łącznika. Abstract. The paper presents results of testing of the damage rate of protective silver coating spread on the switch contacts. There have been for[...]

Application of semiconductor sensors for quality control of food products

Czytaj za darmo! »

Semiconductor sensors represent an independent class of analytical devices and make possible to get reliable, quick and easily processed information. Their use gives the possibility of control, diagnostics and management of various processes, as well as the possibility of analyzing indications of raw material and final product quality. The application of semiconductors in this field can be q[...]

Stabilizacja temperatury pracy łączników przy zastosowaniu powłok wieloskładnikowych wytwarzanych metodą dynamicznego mieszania jonowego

Czytaj za darmo! »

Podczas pracy łącznika jego parametry eksploatacyjne pod wpływem powstającego między rozchodzącymi się stykami łuku elektrycznego ulegają znacznemu pogorszeniu. Związane jest to z degradacją powierzchni styczności, która staje się chropowata i pokrywa się warstwą nalotową. Jedną z metod poprawy właściwości styków jest galwaniczne nanoszenie warstw ochronnych wykonanych np. ze srebra. Przebieg zmian rezystancji zestykowej i temperatury pracy takiego łącznika zarejestrowanych za pomocą stanowiska do badań łączników, opisanego w pracy [1] przedstawia rys. 1. W początkowym okresie badań łącznik charakteryzuje się niską wartością rezystancji przejścia i temperatury łuku. Stan ten utrzymuje się dopóki z powierzchni styku pod wpływem palącego się łuku nie nastąpi odparowanie srebra. [...]

Calculation of the ultimate efficiency of p-n-junction solar cells taking into account the semiconductor absorption coefficient DOI:10.15199/48.2016.08.23

Czytaj za darmo! »

A model based on the famous model of Shockley-Queisser for calculation the ultimate efficiency of solar cells has been proposed, taking into account the dependence of the semiconductor absorption coefficient on the band-gap and on the energy of the incident photons. The dependence of the ultimate efficiency of solar cells on thickness of the absorption layer was found out for homogeneous solar cells. Streszczenie. Opierając się na znanym modelu Shockley`a-Queisser`a do obliczeń maksymalnej sprawności ogniw słonecznych, zaproponowano model biorąc pod uwagę zależność współczynnika absorpcji półprzewodników od pasma wzbronionego oraz energii padających fotonów. Określono zależność maksymalnej sprawności ogniw słonecznych od grubości warstwy absorpcyjnej dla jednorodnych ogniw słonecznych. (Obliczanie maksymalnej sprawności złącza p-n ogniw słonecznych na podstawie współczynnika absorpcji półprzewodników). Keywords: solar cell, ultimate efficiency of solar cells, the Shockley-Queisser limit, absorption coefficient. Słowa kluczowe: ogniwo słoneczne, maksymalna sprawność ogniw słonecznych, limit Shockley`a-Queisser`a, współczynnik absorpcji. Introduction Solar radiation has the largest potential among renewable energy sources [1,2]. The most common method of solar energy conversion into electricity is based on the use of solar cells (SCs), as it has shown promise in producing devices with a stable performance and highefficiency [2,3]. The main goal of the solar industry is to improve the efficiency of solar energy conversion into electricity by SCs. Solution of this problem requires continuous investigation of SCs which includes the study of different materials for constructing SCs and the development of the procedures of calculation the limits of efficiency of SCs. To estimate the ultimate efficiency of a solar cell the well-known model of Shockley and Queisser is commonly used. Shockley and Queisser suggested that the carrier generatio[...]

Wpływ wygrzewania na właściwości elektryczne nanokompozytów (CoFeZr)x + (Al2O3)1-x

Czytaj za darmo! »

W pracy zbadano wpływ wygrzewania termicznego na przewodność skokową nanokompozytu (CoFeZr)x + (Al2O3)1-x. Pomiary wykonano na prądzie przemiennym z zakresu częstotliwości od 50 Hz do 1 MHz dla 60-ciu wybranych temperatur pomiarowych z przedziału od 77 K do 303 K. Abstract. The paper presents the results of measurement of the influence of the thermal’s annealed on the hopping conductivity[...]

Badania szybkości degradacji powłok ochronnych styków łączników prądu przemiennego za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań zmian koncentracji powierzchniowej srebra zachodzących w trakcie eksploatacji w powłokach ochronnych naniesionych galwanicznie na styki miedziane łączników powszechnego użytku. Abstract. The paper presents results of investigations into operating changes in the surface concentration of silver of protective coatings electroplated onto copper contacts of commonl[...]

Zastosowanie sensorów termoelektrycznych do analizy gazów

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach dużo uwagi poświęcono opracowaniu mikroelektronicznych przetworników (czujników) pomiarowych różnych wielkości fizycznych i chemicznych, takich jak czujniki temperatury, ciśnienia, przyspieszenia, indukcji pola magnetycznego, natężenia promieniowania, wilgotności oraz składu chemicznego gazów. Czujniki gazów mają duże zastosowanie w przemyśle chemicznym, elektronicznym, l[...]

Characterization of ion-induced changes in magnetic anisotropy of FeCoZr-CaF2 nanocomposite films by resonance methods DOI:10.15199/48.2015.11.64

Czytaj za darmo! »

The paper is focused on the analysis of magneto-anisotropic properties of (FeCoZr)x(CaF2)100-x (x = 58 at.%, 73 at.%) nanocomposite films by Mössbauer and electron spin resonance spectroscopies. The studied films sputtered by ion-beam technique demonstrate perpendicular magnetic anisotropy (PMA) induced by the elongated shape of magnetic nanoparticles. Ion irradiation influence on PMA is studied depending on the treatment regimes. Ion fluence appropriate for desired PMA enhancement is defined as well as the possible reasons of such enhancement are discussed. Streszczenie. Praca koncentruje się na analizie magneto-anizotropowych właściwościach warstwy granulowanego nanokompozytu (FeCoZr)x(CaF2)100-x (x = 58 at.%, 73 at.%) za pomocą spektroskopii Mössbauerowskiej oraz elektronowego rezonansu spinowego. W badanej warstwie, która była napylana za pomocą technik jonowych, zaobserwowano prostopadłą magnetyczną anizotropię (PMA) indukowaną przez wydłużony kształt nanocząsteczek magnetycznych. Zbadano wpływ napromieniowania jonami na PMA w zależności od trybu (typu) obróbki. Wyznaczono optymalne wartości fluensa dla zwiększenia efektu PMA, oraz omówiono możliwe przyczyny tego zwiększenia. (Charakteryzacja jonowo indukowanych zmian anizotropii magnetycznej w nanokompozytowych warstwach FeCoZr-CaF2 za pomocą metod rezonansowych). Keywords: magnetic anisotropy, nanocomposites, resonance methods. Słowa kluczowe: anizotropia magnetyczna, nanokompozyty, metody rezonansowe. Introduction Magnetic media with perpendicular anisotropy is of great practical interest because of the possibility of their application for high-density recording and high-resolution magnetic sensors designing [1]. Decrease in magnetic structures size required for devices compaction competes with the problem of supermagnetic limit. This problem can be successfully overcome by construction of the media with shape anisotropy of magnetic nanostructures. Thus, synthesis of metal-die[...]

 Strona 1  Następna strona »