Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADRIAN WRONA"

PROSZKI METALICZNE DO NOWYCH ZASTOSOWAŃ DOI:10.15199/67.2017.10.14


  Materiały proszkowe ze względu na kształt ziaren dzielmy na: iglaste, wielościenne, dendrytyczne, włókniste, płatkowe, granulkowe, nieregularne, globularne i kuliste [4]. Na rysunku 1 przestawiano na przykładzie metalicznej miedzi cztery rodzaje proszków, których morfologia jest efektem sposobu wytarzania. Proszki metaliczne wytwarzane są zazwyczaj w wyniku procesów mechanicznych lub fizykochemicznych. Do metod mechanicznych zaliczamy wytwarzanie proszków poprzez mechaniczne rozdrobnienie litego materiału lub rozpylenie fazy ciekłej. Pośród metod fizykochemicznych wymienić należy wytwarzanie metodą syntezy związków chemicznych [6]. W Zakładzie Materiałów Proszkowych i Kompozytowych Instytutu Metali Nieżelaznych do wytwarzania nowych materiałów proszkowych, stosowane są zarówno metody mechaniczne i fizykochemiczne. Z grupy metod mechanicznych stosowane są procesy rozpylania w płomieniu plazmowym. Proces rozpylania plazmowego najczęściej przeprowadza się w zamkniętych komorach chłodzonych wodą. Podczas procesu proszek podawany jest przez dyszę do strumienia plazmy, gdzie cząstki proszku są topione i rozpylane, przybierając kształt i wielkość zależnie od parametrów procesu. Kinetyka strumienia plazmy pozwala na atomizacją ciekłego metalu nawet do wielkości nanometrycznych, a napięcie powierzchniowe pozwala na uzyskanie kulistego kształtu cząstek proszku. Po opuszczeniu strefy plazmy ciekłe cząstki proszku są gwałtownie [...]

 Strona 1