Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ DĘBSKI"

Szacowanie nośności belek drewnianych w sytuacji ogniowej


  Wartykule przedstawiono tablice i wykresy pozwalające oszacować nośność na zginanie drewnianych belek w sytuacji wyjątkowej, jaką jest pożar.Wykorzystując algorytmy zawarteweurokodach, autorzy zaproponowali łatwewużyciu przez rzeczoznawcówds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i pracowników prewencji PSP, nomogramy przydatnewocenie odporności ogniowej zginanych, drewnianych elementów nośnych (belek). Słowa kluczowe: wymiarowanie zginanych elementów drewnianych, sytuacja pożarowa, szacowanie nośności.Zpunktu widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariusza prewencji Państwowej Straży Pożarnej (PSP) niezwykle istotna jest weryfikacja poprawności przyjętych rozwiązań projektowych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Weryfikacja wymagań wynikających z aktów prawnych, świadectw dopuszczeń, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych itp. należy do standardowych czynności oceniających. Inaczej jest w przypadku oceny obliczeń konstrukcyjnych, które wymagają zupełnie innego przygotowania zawodowego oraz znacznie bardziej ukierunkowanej wiedzy z dziedziny projektowania konstrukcji. Szczególnie jest to trudne w przypadku, kiedy zachowanie w sytuacji wyjątkowej, jaką jest pożar, powiązane jest z obliczeniami dotyczącymi stałej sytuacji projektowej, a tak jest w przypadku wymiarowania wg eurokodów. Wycofanie ze zbioru PKN wielu konstrukcyjnych norm serii PN-B i zastąpienie ich eurokodami, w tym EC5 poświęconym konstrukcjom drewnianym, umożliwia projektantom wymiarowanie konstrukcji drewnianych zarówno w sytuacji normalnej, jak i pożarowej, uzależniając między sobą obydwa działania.Wymaga to przeprowadzenia obliczeń wg algorytmu uwzględniającego wiele czynników, co implikuje zaangażowanie czasowe i specjalistyczną wiedzę. Dużymułatwieniemdla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowyc[...]

Animacja ruchu łańcucha rolkowego w środowisku Autodesk Inventor DOI:10.15199/148.2017.10.3


  W programie Inventor wiązania zespołów oraz parametry używane są jako dane wejściowe animacji, co pozwala na symulację takiego ruchu mechanicznego, jaki jest przewidziany dla projektowanego zespołu. W przypadku łańcucha rolkowego symulacja ruchu wykorzystująca sterowanie parametrami wymaga wprowadzenia dwóch szkieletów pomocniczych. Wykorzystując moduł iLogic, dodatkowo można powiązać umieszczone szkielety z kreatorem Design Accelerator [1], w wyniku czego modelowane złożenie zostanie sparametryzowane, a sterowanie animacją będzie odbywać się przy wykorzystaniu jednego parametru. Przygotowanie szkieletów pomocniczych Przygotowanie szkieletów, uwzględniając połączenie z kreatorem łańcucha rolkowego, wymaga wprowadzenia nastę[...]

Wybrane problemy występujące podczas prototypowania przekładni zębatych metodą MEM DOI:10.15199/148.2017.11.2


  Systemy CAD przy jednoczesnym wykorzystaniu metod Rapid Prototyping stają się coraz bardziej istotne podczas konstruowania maszyn, w tym kół zębatych. Co więcej, przez możliwość zastosowania tworzyw sztucznych o większej wytrzymałości, obszar stosowania kół wytworzonych takimi metodami rozszerza się. Najważniejsze zalety kół zębatych, wykonanych przy użyciu technik szybkiego prototypowania, to nieduża masa, relatywnie duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na korozję i wiele substancji chemicznych, a także mała ścieralność powierzchni roboczych. Te właściwości w niektórych przypadkach pozwalają na zastąpienie konwencjonalnych, metalowych kół zębatych kołami polimerowymi. Połączenie technik RP oraz systemów CAD umożliwia wykonanie prototypów w znacznie krótszym czasie, a także przeprowadzenie wstępnych badań kół zębatych [1 - 3]. Obliczenia przekładni zębatej Pierwszym krokiem, niezbędnym w celu wykonania prototypu przekładni zębatej, było przeprowadzenie podstawowych obliczeń wytrzymałościowych. Rozpatrywana przekładnia planetarna (rys. 1) wykonana z kopolimeru ABS o zadanych parametrach (tab.), wymagała przede wszystkim obliczeń poszczególnych kół zębatych, a także wielkości decydujących o właściwym zazębieniu tych kół. Trzeba wspomnieć o kilku zasadach, jakich należy przestrzegać na etapie obliczeniowym przekładni, aby uniknąć późniejszych problemów przy wykonywaniu projektu. Są to, m.in.: - Wielkość modułu - przy małych wartościach zęby będą drobne i może wystąpić ich deformacja. - Średnica dyszy urządzenia, jakie będzie wyk[...]

Sterowanie objętością modelu w programie Inventor z zastosowaniem modułu iLogic DOI:10.15199/148.2018.7-8.10


  Moduł iLogic daje możliwość projektowania na podstawie reguł, co z kolei pozwala w prosty sposób zachowywać oraz wielokrotnie korzystać z wcześniej wykonanych prac. iLogic umożliwia standaryzowanie, a także zautomatyzowanie procesu projektowania i skonfigurowanie wirtualnych modeli. Dlatego wykonywane w ten sposób projekty mogą być bazą do danego zagadnienia oraz poprawiać proces projektowania. Reguły znacznie rozszerzają zdolność tworzenia modeli parametrycznych. Wynika to z tego, że wartości parametrów są wprowadzane bezpośrednio przez użytkownika lub w wyniku formuł wynikowych na podstawie innych parametrów. Dane te można również uzyskać z arkusza kalkulacyjnego. Formularze umożliwiają tworzenie przejrzystych okien (dostosowanych do konkretnego modelu), które pozwalają na wprowadzanie i wybór odpowiednich danych, uruchamianie reguł lub aktywację zewnętrznych programów [1 - 4]. Parametryzacja modelu W celu zmiany geometrii elementu, ze względu na żądaną objętość, konieczne było zaprojektowanie trójwymiarowego modelu, którego wymiary zostały sparametryzowane (rys. 1). Na potrzeby projektu zamodelowany został dzbanek o niewielkim poziomie skomplikowania, ale dobrze przedstawiający wyniki uzyskane przez program. Większość wymiarów[...]

Wpływ obróbki cieplnej na właściwości wytrzymałościowe elementów wytworzonych przyrostowo z polilaktydu przeznaczonego do obróbki cieplnej DOI:10.15199/148.2018.7-8.4


  Tworzywa sztuczne mogą być poddawane obróbce cieplnej, która opiera się na wygrzewaniu w danym nośniku oraz schłodzeniu do temperatury pokojowej. Nośnikiem może być powietrze, woda, olej itd. Proces ten skutkuje zmianami w strukturze polimerów, a więc modyfikacjami właściwości użytkowych. Na rodzaj i wielkość tych zmian ma głównie wpływ temperatura oraz czas wygrzewania, szybkość chłodzenia, a także właściwości ośrodka wygrzewającego. W artykule badaniom poddany został materiał PLA (polilaktyd). Właściwości opisujące go są uwarunkowane składem stereochemicznym jednostek powtarzalnych oraz ich ułożeniem wzdłuż łańcucha poliestru [1 - 4]. Przygotowanie próbek Badania wytrzymałościowe zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą normą dla próby rozciągania PN-EN ISO 527:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Do badań zerwania wykorzystano uniwersalną próbkę typu 1BA (rys. 1). Wszystkie wymiary wykorzystanej do badań kształtki przedstawiono w tab. I. Model próbki został zaprojektowany w środowisku Inventor Professional, a następnie zapisany do formatu .stl (rys. 2), który daje możliwość zaimplementowania geometrii kształtki do programu przeznaczonego dla urządzenia drukującego. Przygotowanie procesu wydruku oraz podział modeli 3D na warstwy zostały zrealizowane przy użyciu oprogramowania MakerBot Desktop. Rys. 1. Uniwersalna kształtka do badania wytrzymałości na rozciąganie.Po ustawieniu parametrów procesu wytwarzania próbki zostały wydrukowane na urz[...]

 Strona 1