Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK"

Bayesowski model ryzyka awarii sieci wodociagowej

Czytaj za darmo! »

Ze względu na specyfikę pracy sieci wodociągowej, system usuwania awarii jest nieodłącznie związany z utrzymaniem niezawodności funkcjonowania sieci, a priorytetem jest dostarczenie konsumentom wody o odpowiedniej jakości. Brak informacji o awaryjności sieci wodociągowej, a tym samym brak sprawnej kontroli jej funkcjonowania, zwiększa ryzyko przerw w dostawie wody do odbiorców i/lub spożycia przez nich wody o złej jakości. Analiza przyczynowo-skutkowa w procesie funkcjonowania sieci wodociągowej jest procesem złożonym, wymagającym dokładnego rozpoznania oraz szeregu informacji dotyczących zależności pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami awaryjnymi (niepożądanymi). Do zdarzeń niepożądanych, występujących na sieci wodociągowej, można zaliczyć: awarie sieci wodociągowej i jej uzbroje[...]

Ryzyko awarii sieci wodociągowej

Czytaj za darmo! »

Podsystem dystrybucji wody (PsDyW) jest jednym z podstawowych podsystemów technicznych należących do tzw. podziemnej infrastruktury krytycznej, którego zasadniczym elementem jest sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem. Zadaniem PsDyW jest transport wody po procesie jej uzdatniania do konsumentów, w odpowiedniej ilości i pod wymaganym ciśnieniem. Ważne jest również, aby w czasie przepływu woda nie zmieniła swoich właściwości, tak aby u konsumenta spełniała wymagania aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Bezpieczeństwo PsDyW jest to zdolność podsystemu do unikania zagrożeń. Miarą utraty bezpieczeństwa jest ryzyko rozumiane jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń awaryjnych oraz skutków jakie mogą one wywołać (utrata zdr[...]

Możliwość zastosowania sieci bayesowskich w analizie niezawodności podsystemu dystrybucji wody

Czytaj za darmo! »

System zaopatrzenia w wodę (SZW) należy do złożonych systemów technicznych, posiadających reżim pracy ciągłej o wysokim wymaganym poziomie niezawodności. Składa się z wielu powiązanych ze sobą funkcjonalnie podsystemów i elementów. Jednym z nich jest podsystem dystrybucji wody (PsDyW), którego prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo użytkowników wody. Popra[...]

Rola Wisłoka w kształtowaniu walorów środowiskowych i gospodarczych Podkarpacia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę funkcji Wisłoka obecnie i w przeszłości. Oszacowano atrakcyjność turystyczną doliny Wisłoka na podstawie stanu wód powierzchniowych, ukształtowania terenu i powierzchni lasów.Wisłok bierze swój początek na stokach Pasieki w Beskidzie Niskim, przy granicy ze Słowacją, na wysokości 750 m n.p.m. Płynie wąską doliną Pogórza Bukowskiego. Odcinek górski zamknięty jest zap[...]

Analiza ryzyka systemów zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem bezpieczeństwa konsumentów wody

Czytaj za darmo! »

System zaopatrzenia w wodę odgrywa priorytetowe znaczenie w zintegrowanej infrastrukturze miast. Podano definicję bezpieczeństwa konsumentów wody. Przedstawiono propozycję planu bezpieczeństwa konsumentów wody do spożycia. Szczegółowo rozważono problem oceny ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa konsumentów wody. Methods for risk assessment in water supply systems were reviewed. Drinking[...]

 Strona 1  Następna strona »