Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał Krasowski"

The influence of preliminary introduction of ammonia gas in nitrocarburizing process on the case depth and materials properties

Czytaj za darmo! »

Proper introduction of ammonia gas in new technology of nitrocarburizing eases carbon diffusion increasing case depth and causes fine grained structure creation in technological surface layer in alloyed carburizing steels. The influence of preliminary ammonia gas introduction on the change in case depth in comparison to low pressure carburizing is presented in this paper, on the example of pu[...]

Influence of polymerization conditions on selected properties and the shrinkage stress generated during solidification of a nanohybrid universal restorative material DOI:10.15199/28.2017.6.7


  1. INTRODUCTION With the development of clinical methods and dental materials, composites have become one of the most commonly used materials for the reconstruction of hard tissues of the tooth, while meeting the needs of physicians and patients [1]. Since the introduction to the market — that is over half a century ago, researchers have focused on improving their properties, especially to increase the comfort of their clinical use [2]. Unfortunately, composite materials despite continuous improvements have also some disadvantages. Curing processes of dental composites is accompanied by the phenomenon of polymerization shrinkage [3]. It causes formation of shrinkage stresses in the composite material and the tooth-restoration interface [4]. These stresses can lead to various complications such as deformed tooth structure or even cracks in healthy tooth structure. Other consequences of the contraction stress reported in the literature are: post-operative sensitivity, damage of the adhesive bond between restoration and tooth tissue, marginal discoloration and secondary caries [5, 6]. Therefore, the elimination or reduction of volumetric shrinkage during the polymerization processes is one of the major problem in the development of dental composites. Dental composite polymerization shrinkage ranges from 2% to 6% by volume [7]. Its volume depends on the type, quantity, degree of conversion and molecular weight of the monomers. In addition, an important factor is the type, geometry of the grains and the percentage of filler concentration [3, 8]. Baroudi K. et al. concluded that increasing amount of filler fraction in flowable composite decreases the value of the volumetric polymerization shrinkage [9]. It has also been proven, that the modification of the polymerization process of dental composites is one of the important factors affecting the final properties and generated by the material shrinkage stresses [10, 11]. It is p[...]

Naprężenia skurczowe generowane podczas fotoutwardzania eksperymentalnego kompozytu stomatologicznego. Cz. II DOI:10.15199/62.2017.7.8


  Wykorzystanie żywicznych, kompozytowych materiałów stomatologicznych pozwala wiernie i estetycznie odtworzyć zniszczone twarde tkanki zęba. Jednak ich stosowanie wiąże się z kilkoma, jeszcze nierozwiązanymi problemami, z których najważniejsze są skurcz polimeryzacyjny oraz efekty termiczne generowane podczas naświetlania polimerowych materiałów wypełniających.Skurcz polimeryzacyjny kompozytów stomatologicznych jest wynikiem przekształcania (podczas fotopolimeryzacji) oligomerów dimetakrylanowych w makrocząsteczki. W czasie tego procesu wraz z wytworzeniem krótkich wiązań kowalencyjnych pomiędzy makrocząsteczkami zanikają relatywnie słabe, pierwotne oddziaływania van der Waalsa. Prowadzi to do zmniejszenia początkowej odległości między cząsteczkami monomeru (0,3-0,4 nm) do odległości pojedynczego wiązania kowalencyjnego pomiędzy merami2-4) (ok. 0,15 nm). Większość kompozytów komercyjnych zmniejsza swoją objętość o 2-3%5-7). Skutkiem tego zjawiska są naprężenia skurczowe powstające w materiale zamkniętym w ubytku i połączonym z jego ścianami. Naprężenia generowane są na granicy tkanek i materiału rekonstruującego. Mogą one prowadzić do powstania defektów pobrzeży, nadwrażliwości pozabiegowej, stanów zapalnych, następnie do utraty szczelności oraz mikroprzecieku, a w konsekwencji również do wtórnej próchnicy8). Naprężenia skurczowe materiałów kompozytowych wynoszą 6-17 MPa. Wartość graniczna, która może uszkodzić połączenie z zębiną wynosi 17-20 MPa9). Próby zmniejszenia lub eliminacji naprężeń skurczowych koncentrują się na modyfikacji składu kompozytów poprzez wprowadzanie nowych komonomerów o mniejszym skurczu polimeryzacyjnym1, 10-13) i niższym współczynniku sprężystości, oraz dodatek nowych napełniaczy i inhibitorów polimeryzacji1, 14, 15). Przedstawiono wyniki badań naprężeń skurczowych generowanych podczas naświetlania eksperymentalnego kompozytu stomatologi[...]

Naprężenia skurczowe materiałów kompozytowych o małym skurczu polimeryzacyjnym

Czytaj za darmo! »

Dzięki postępowi w technologii materiałów polimerowych, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, opracowano i wprowadzono do lecznictwa wiele materiałów kompozytowych o coraz to lepszych właściwościach użytkowych. Modyfikacje kompozytów obejmowały głównie zmiany w składzie wypełniaczy, ale także wprowadzano nowe monomery (np. UEDMA, BisEMA) czy układy katalityczne istotnie poprawiające właściwości użytkowe materiałów [1, 2]. Dzięki dobrym właściwościom materiałów kompozytowych w ostatnich latach lekarze coraz częściej wykorzystują je przy rekonstrukcji twardych tkanek zębów, wykonując z nich blisko połowę wszystkich wypełnień [3]. Materiały kompozytowe nie są jednak idealnymi materiałami do rekonstrukcji twardych tkanek zębów. Ze stosowaniem kompozytów wiążą się pewne problemy wynikające z występowania zjawiska skurczu polimeryzacyjnego towarzyszącego sieciowaniu materiału. Wartość skurczu objętościowego typowych kompozytów dentystycznych szacuje się na 2÷3%, a materiałów typu flow ok. 5% [2, 4]. Skutkiem skurczu polimeryzacyjnego materiału zamkniętego w ubytku i połączonego z jego ścianami jest powstanie naprężeń skurczowych w materiale oraz na granicy tkanek i materiału rekonstrukcji kompozytowej [5, 6]. Naprężenia skurczowe wraz z naprężeniami powstającymi przy zmianach temperatury oraz przy mechanicznych obciążeniach są przyczyną defektów pobrzeży wypełnień [7], które dobrze udokumentowano m.in. w badaniach in vitro wypełnień V klasy wg Blacka [5, 8, 9] i w zębach odbudowanych za pomocą wkładów ceramicznych [10]. Defekty pobrzeży prowadzą do utraty szczelności oraz mikroprzecieku i są przyczyną większości niepowodzeń w leczeniu stomatologicznym, m.in.: nadwrażliwości pozabiegowej, powikłań zapalnych miazgi zębów, przebarwień pobrzeży wypełnień, a także wtórnej próchnicy zębów [11]. W celu zapobiegania tym powikłaniom podejmowano próby zmniejszenia skurczu polimeryzacyjnego materiałów kompozytowych. Aw i Nicholls [[...]

 Strona 1