Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Jóskiewicz"

SZYBKOŚĆ TRANSMISJI URZĄDZEŃ SIECI BEZPRZEWODOWYCH IEEE 802.11AC W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH Z PROPAGACYJĄ WIELODROGOWĄ DOI:10.15199/59.2015.4.82


  W artykule przedstawiono i porównano wyniki pomiarów szybkości transmisji uzyskane dla wybranych urządzeń sieci bezprzewodowych zgodnych z IEEE 802.11ac w typowych rzeczywistych środowiskach z propagacją wielodrogową oraz w komorze SAC (Semi- Anechoic Chamber) i komorze rewerberacyjnej. Wykazano, że komora SAC zapewnia odpowiednie środowisko umożliwiające powtarzalność i odtwarzalność oceny osiągów urządzeń bezprzewodowych w zakresie testowania maksymalnych przepływności. 1. WSTĘP Zgodnie ze specyfikacją techniczną IEEE 802.11ac [1] urządzenia bezprzewodowej transmisji powinny zapewniać transmisję w paśmie do 80MHz z szybkością nie mniejszą niż 500Mb/s, aby zapewnić realizację usług szybkiej transmisji danych oraz HDTV (High Definition TV). Uzyskanie większych szybkości transmisji jest możliwe poprzez implementację w urządzeniach dodatkowych, opcjonalnych funkcji i technik jak np.:, modulacji 256QAM, obsługi do 8 przestrzennych strumieni, MU-MIMO (Multi-User MIMO), krótszego 400ns odstępu ochronnego GI (Guard Interval), kodowania STBC (Space Time Block Coding) oraz LDPC (Low Density Parity Check). Oznacza to, że urządzenia zgodne z IEEE 802.11ac, w których zostaną zastosowane powyższe opcjonalne techniki, mogą realizować transmisję z szybkością do około 3,5Gb/s w paśmie 80 MHz i okoła 7Gb/s w paśmie 160MHz. W rzeczywistych warunkach uzyskiwane szybkości transmisji większości dostępnych na rynku urządzeń są zwykle mniejsze od teoretycznych. Wynika to z ich ograniczeń techniczno-funkcjonalnych, ale i stosowanych protokołów i mechanizmu wielodostępu do medium transmisyjnego CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) ze względu na współdzielenia pasma z innymi systemami i urządzeniami (niekoniecznie radiowymi). Wzrost zakłóceń, czy też spadek stosunku SNIR (Signal to Noise & Interference Ratio) na skutek wzrostu tłumienia sygnału radiowego (np. większej odległości lub dodatkowego tłumienia wnoszonego p[...]

Porównanie wyników pomiaru promieniowanych zaburzeń elektromagnetycznych wzorcowych źródeł w komorze bezodbiciowej SAC DOI:10.15199/59.2016.2-3.1


  Dokonano porównania wyników pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych w komorze bezodbiciowej SAC dla dwóch różnych pod względem rozmiarów i konstrukcji wzorcowych źródeł pola elektromagnetycznego: KSQ1000 oraz VSQ 3002. Porównania dokonano dla różnego usytuowania tych źródeł w przestrzeni pomiarowej komory SAC (poziomej i pionowej), dwóch odległości pomiarowych (3 m i 10 m), różnych kroków zmian wysokości anteny pomiarowej (2 cm i 10 cm) uwzględniając stosowanie lub nie obrotu źródeł pola wokół osi pionowej. Dokonano tego w celu doboru konfiguracji źródeł oraz procedur pomiarowych na potrzeby międzylaboratoryjnych badań, które gwarantowałyby najmniejsze błędy porównań (stanowisk lub laboratoriów), a tym samym zapewniłyby największą ich wiarygodność. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, pomiar emisji zaburzeń promieniowanych, komora SAC.Konieczność oceny poziomów niezamierzonych emisji zaburzeń promieniowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne wynika z konieczności ochrony widma elektromagnetycznego, a tym samym zagwarantowania poprawnego odbioru sygnałów radiowych przez odbiorniki systemów radiowych. Obowiązek ten wynika z zapisów zawartych w dyrektywach Rady Europy, w tym dotyczących wprost kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Przykładem jest dyrektywa 2004/108/WE [1] lub jej nowsze wydanie 2014/30/WE, które będzie obowiązywać od kwietnia 2016 roku. Dla innych urządzeń (np. radiowych, pomiarowych, medycznych itp.) takie wymagania również obowiązują. Oceny zgodności z wymaganiami w tym zakresie dokonuje się najczęściej na podstawie wyników pomiarów z zastosowaniem metod i stanowisk pomiarowych określonych w normach zharmonizowanych (np. PN-EN 55022 [2]). Uzyskanie pozytywnego wyniku pomiaru, z zaburzeniami o poziomach poniżej dopuszczalnych limitów, umożliwia z dużym stopniem ufności domniemanie zgodności urządzenia z wymaganiami zasadniczymi. Tym samym może być po[...]

Dokładność pomiaru promieniowanych zaburzeń elektromagnetycznych wzorcowych źródeł w komorze GTEM DOI:10.15199/59.2016.2-3.2


  Przedstawiono wyniki pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych wykonanego w komorze GTEM dla dwóch różnych pod względem rozmiarów i konstrukcji wzorcowych źródeł pola elektromagnetycznego: KSQ1000 oraz VSQ 3002. Porównania dokonano dla różnego usytuowania i orientacji tych źródeł w przestrzeni pomiarowej komory GTEM oraz różnych modeli kierunkowości zastosowanych dla tych źródeł. Wartości natężenia pola elektrycznego wyliczone na podstawie mocy promieniowanej przez zastępcze modele mierzonych źródeł dla zadanych warunków propagacji w otwartej przestrzeni oraz modeli kierunkowości porównano z wynikami pomiarów uzyskanymi w komorze bezodbiciowej SAC. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, pomiar emisji zaburzeń promieniowanych, komora GTEM Podstawowe metody pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych wymagają stanowisk pomiarowych kosztownych pod względem budowy, jak i utrzymania: otwartego poligonu pomiarowego lub komór bezodbiciowych typu SAC (Semi Anechoic Chamber) czy też FAR (Fully Anechoic Room). Alternatywą dla tych stanowisk są komory TEM ( Transverse Electromagnetic Mode Cell), a w szczególności komory GTEM (Gigahertz TEM), w których można realizować testy do częstotliwości kilkunastu GHz. Umożliwiają one szybkie pomiary emisji zaburzeń promieniowanych w odizolowanym elektromagnetycznie środowisku i w wymaganym normami zakresie częstotliwości. Ponadto mogą być z powodzeniem stosowane do testowania odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne. Mankamentem zastosowania komór GTEM jest możliwość badania względnie małych (w odniesieniu do długości promieniowanej fal) obiektów oraz konieczność wyznaczania zastępczego źródła promieniowania badanego urządzenia, a następnie symulacji promieniowania tego źródła w wybranym środowisku propagacyjnym, tak aby uzyskać wynik możliwy do porównania z obowiązującymi limitami. Znaczna część urządzeń powszechnego użytku to niewielkich rozmiarów obiekty, dlatego z powodzeniem mogą[...]

On the use of reverberation chamber to simulate the Power Delay Profile of a wireless channels

Czytaj za darmo! »

The utilization of wireless systems is rapidly growing. Thus, in order to assure appropriate throughput, new methods for source and channel coding of the transferred data are under extensive development. However, in order to choose the most accurate scheme, a universal metric is required, the bit error rate (BER) being the most widely used. However, in order to obtain high-quality test results it is required to perform all the tests in a reliable and controllable environment, since BER is sensitive not only to the coding scheme but also to the changes of the wireless channel characteristics. It is therefore essential to have an ability to effectively emulate wireless channels of various types. A well known test facility which possesses such ability is an electromagnetic reverberation chamber [1,2]. In this paper some vital issues regarding the use of reverberation chambers for the purpose of imitating real propagation environments are discussed. Channel characteristics The main characteristic of a wireless channel, having a practical meaning, is the RMS delay spread (tRMS) given by (1) which and Interaction with Complex Structures, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 35, No. 2 [7] Empire, strona domowa http://www.empire.de, wrzesień 2010 [8] Feko, strona domowa http://www.feko.info, wrzesień 2010 [9] Fidelity, strona domowa http://www.mentor.com/electromagnetic-simulation, wrzesień 2010 [10] HFSS i Maxwell, strona domowa http://www.ansoft.com, wrzesień 2010 [11] XFTDT, strona domowa http://www.remcom.com, wrzesień 2010 [12] Wasiewicz J.: Analiza dostępnych kodów komputerowych do symulacji wpływu pola elektromagnetycznego na obiekty biologiczne dyplomowa praca magisterska, promotor dr inż. T . Długosz, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2009 [13] Długosz T .: Wzajemne oddziaływanie linii transmisyjnej TEM i badanego w niej obiektu, rozprawa doktorska, [...]

 Strona 1