Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Gęstwa"

Wpływ nanofluidów zastosowanych podczas hartowania na właściwości warstwy azotowęgloutwardzonej

Czytaj za darmo! »

Istnieje wiele opracowań dotyczących procesów azotonawęglania, które mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Opracowano wiele nowych metod, do których można zaliczyć azotonawęlanie gazowe, fluidalne, próżniowe i jonowe. Należy stwierdzić, że azotonawęglanie jest procesem trudnym do opisu w zakresie termodynamicznym, ale daje duże możliwości kształtowania struktury elementu azotonawęglanego przez sterowanie parametrami procesu dyfuzyjnego i obróbki cieplnej stosowanej po nim. Ze względu na postać ośrodka nasycającego węglem i azotem wśród metod azotonawęglania można wyróżnić następujące sposoby: nasycanie proszkowe lub pastowe, nasycanie kąpielowe, nasycanie gazowe, nasycanie fluidalne, nasycanie jonowe i nasycanie próżniowe [1÷8]. Każdy z tych sposobów ma swój zakres zastosowania zależny od jego zalet i wad, co stwarza określone możliwości ich wykorzystania w przemyśle. Proces azotonawęglania wymaga zastosowania po jego realizacji hartowania i niskiego odpuszczania. Hartowanie pozwala uzyskać strukturę martenzytyczną lub bainityczną zapewniającą odpowiednie własności mechaniczne. Odpuszczanie natomiast powoduje w wytworzonej warstwie martenzytycznej redukcję naprężeń zmniejszających występowanie pęknięć w warstwie wierzchniej lub na powierzchni. Wytworzenie wymaganych własności w warstwie wierzchniej i rdzeniu projektowanych elementów stalowych wymaga uzyskania odpowiedniej struktury, którą otrzymuje się w wyniku zastosowania odpowiedniego sposobu oziębiania. Detale stalowe podczas procesu hartowania mogą być: -- podczas hartowania z podchłodzeniem ochładzane z piecem do temperatury austenityzowania warstwy w sposób kontrolowany, -- ochładzane do temperatury około 500°C z piecem, a następnie ponowne nagrzewanie do temperatury austenityzowania, z której chłodzenie następuje z szybkością zapewniającą zahartowanie wytworzonej warstwy azotonawęglanej. W obróbce cieplnej można stosować ośrodek z grupy nanofluidów. W pracy [9] [...]

Wpływ rodzaju pasty oraz wiązki laserowej na wybrane właściwości elementów z stali konstrukcyjnej


  Możliwości kształtowania właściwości warstwy wierzchniej z wykorzystaniem wiązki laserowej przedstawiono w pracach [1÷4]. W pracy [5] omówiono wykorzystanie lasera do teksturowania. Jednak najbardziej interesujące w zakresie wykorzystania lasera zgodnie z nazewnictwem zaprezentowanym w pracy [5] jest teksturowanie laserowe nadmiarowe. Wynika to z możliwości zastosowania lasera do modyfikacji warstwy wierzchniej wiązką ciągła, jak i impulsową, [6]. Przykłady korzystnego wpływu laserowej obróbki cieplnej dla warstw borowanych i boronawęglanych przedstawiono w pracach [7÷11], w których wykazano wzrost odporności na zużycie ścierne przy korzystnym profilu mikrotwardości warstwy wierzchniej. Podobny efekt zwiększenia odporności na zużycie ścierne stwierdzono w pracach [12, 13]. Wyniki z tych prac stanowiły podstawę do sformułowania problemu, czy wykorzystanie procesu nawęglania lub azotonawęglania w ośrodkach stałych (pastach) realizowanego podczas przetapiania laserowego wpłynie na właściwości elementów ze stali C20. Ośrodkiem stałym wykorzystanym w procesie nawęglania lub azotonawęglania była pasta na bazie grafitu, alkoholu poliwinylowego oraz żelazocyjanku. Badania wstępne warstw wytworzonych tą technologią obejmowały ocenę makroskopową powierzchni po stopowaniu wiązką laserową próbek bez i z pastą nawęglającą lub azotonawęglającą. Kolejnym etapem pracy była ocena mikrostruktury powstałej na przekroju poprzecznym badanych próbek. W ramach badań właściwości uzyskanych warstw na stalach konstrukcyjnych przeprowadzono ocenę twardości oraz odporności na zużycie przez tarcie. METODYKA BADAŃ W badaniach wykorzystano stal C20, której skład chemiczny wg analizy spektralnej zgodny z PN-EN 10083-1 1999 przedstawiono w tabeli 1. Zastosowana w procesie nawęglania pasta była na bazie grafitu i alkoholu poliwinylowego, a w procesie azotonawęglania dodatkowo zawierała żelazocyjanek. Próbki pokryto tymi pastami i wysuszono, a uzyskane pow[...]

The Influence of Bio-Quench 700EU Conditions on Hardness of Carburized Components

Czytaj za darmo! »

This paper describes the relative performance of a vegetable oils (Bio-Quenchant 700EU) to harden carburized steel components. This work is based on results based on the use of time-temperature cooling curves obtained using the standard Inconel 600 probe and the Tensi Agitation Device (ASTM D 6482) and quenchant hardenability parameters obtained from the cooling curve data including: cooling [...]

Wpływ własności chłodzących ośrodków hartowniczych na wybrane własności nawęglanych i hartowanych stali

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych dla oceny własności chłodzących ośrodków hartowniczych z dodatkiem nanocząsteczek w odniesieniu do 10 % wodnego roztworu poliakrylanu sodu, olej Mar-Temp 340 i Houghton Quench 150 oraz uzyskiwanych własności nawęglanych elementów hartowanych. Na hartowanych próbkach nawęglanych ze stali C10 i 16 MnCr5 zbadano twardość powierzchniową, udarność oraz zmiany wielkości szczeliny w próbce Navy C-pierścień. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wodny roztwór polimeru z dodatkiem nanocząsteczek pozwolił uzyskać lepszą udarność przy porównywalnej twardości na powierzchni. Badania zmian wymiarowych oparte na próbce Navy C-pierścień wykazały również uzyskiwanie małych zmian wymiarowych dla próbek nawęglanych i hartowanych w 10 % w[...]

Modyfikacja własności chłodzących wody przez dodatek poliakrylanu sodu i nanocząstek Al2O3

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wstępne badania zdolności chłodzących wody w wyniku jej modyfikacji przez dodatek poliakrylanu sodu oraz nanocząstek Al2O3. Wyznaczono krzywe chłodzenia w układzie temperatura-czas dla trzech ośrodków chłodzących: wody, 10 % wodnego roztworu poliakrylanu sodu oraz 10 % wodnego roztworu poliakrylanu sodu z 1 % dodatkiem nanocząstki Al2O3. Na podstawie krzywych chłodzenia można było stwierdzić, że dla wodnego roztworu poliakrylanu sodu zawierającego nanocząsteczki Al2O3 w porównaniu do wody i 10 % wodnego roztworu polimeru, uzyskano mniejsze szybkości chłodzenia. Wyznaczono dla tych ośrodków hartowniczych również kąt zwilżalności metodą kształtu kropli. Badania te wykazały najlepszą zwilżalność wodnego roztworu polimeru (poliakrylan sodu) z dodatkiem nanocząstek A[...]

Wpływ nanofluidów na wybrane właściwości mechaniczne hartowanej stali zawierającej 1% węgla

Czytaj za darmo! »

Modyfikacja tradycyjnych ośrodków hartowniczych przez wprowadzenie do nich nanocząstek i wytworzenie tzw. nanofluidów stanowi w ostatnich latach przedmiot licznych badań. W pracach [2, 7, 9, 10] stwierdzono, że w nanofluidach mogą być wykorzystane tlenki (Al2O3, CuO), azotki (AlN, SiN), węgliki (SiC, TiC), metale (Ag, Au, Cu, Fe), półprzewodniki (TiO2), pojedyncze, podwójne lub wielościenne nanorurki węglowe (SWCNT, DWCNT, MWCNT) i materiały typu: nanocząstka rdzeń-powłoka polimerowa. Na tej podstawie można stwierdzić, że wytworzenie nanofluidów może się odbywać dwoma technikami. Pierwsza technika - dwustopniowa - jest oparta na wytworzeniu nanocząstek na drodze fizycznej lub chemicznej, a następnie dyspersyjnym rozpuszczeniu ich w bazowym płynie. Druga technika - jednostopniowa - polega na jednoczesnym wytworzeniu i dyspersji nanocząsteczek w płynie bazowym. W pracy [8] stwierdzono, że wykorzystanie dwuetapowej drogi wytwarzania naofluidów może być realizowane na skalę przemysłową po wyeliminowaniu problemu aglomeracji zastosowanych nanocząstek. W pracy [7] stwierdzono, że na wzrost przewodności cieplnej wpływają: udział objętościowy cząsteczki, rodzaj materiału cząstek, wielkość i kształt cząstek, rodzaj materiału bazowego płynu, temperatura pracy, addytywność i kwasowość. Obniżenie przewodności cieplnej jest spowodowane wzrostem wielkości cząstek oraz kwasowości. Cytowana praca pozwala stwierdzić, że współczynnik przewodnictwa cieplnego jest uzależniony od rodzaju przepływu. Większe różnice obserwuje się podczas przepływu laminarnego niż turbulentnego i to niezależnie od stosowanej nanocząsteczki. Różnice te zwiększają się wraz ze wzrostem udziału objętościowego cząstek lub wzrostem temperatury pracy ośrodka. Nie obserwuje się tych różnic podczas wrzenia objętościowego. Dla większości zastosowań krzemionki dobre i jednolite rozproszenie w produktach jest bardzo ważne. W badaniach nad rozdrobnieniem krzemionki [3÷5] wyka[...]

Wpływ chropowatości powierzchni na mikrostrukturę i wybrane właściwości elementów stalowych hartowanych w nanofluidach DOI:10.15199/28.2015.6.16


  The influence of surface roughness on microstructure and some properties of steel elements hardened in nanofluids In the quenching mediums named nanofluids the use of nanoparticles let obtained the significant development of the area contact between them and hardened elements, what has influence on the warmth receipt in these mediums. The similar effect gets in the result of the different surface condition of the surface layer in the hardened processes. That is why investigations were undertaken within the framework of this work in the range of influence of the surface development on the created microstructure in hardened elements with utilization of nanofluids. The microstructure changes can influence the mechanical proprieties of hardened elements, particularly in the top layer. The development of the surface cooled will permit by the change of her roughness to make the change of intensification of warmth receipt from the surface of hardened element. This will also contribute to the possibility of the creation of larger area contact between the nanoparticles solid body and the hardened element. The verification was conducted these assumptions in the support about investigations: microstructure, hardness and abrasive wear resistances. These investigations were realized on samples created from 100Cr6 steel about the different surface roughness, which subject the hardened processes in nanofluides and low-temperature tempering. The obtained results let the state, which the change of surface roughness of the hardened elements influences on the minimum degree of structural changes. It influences the larger degree on the increase of hardness on the section of hardened samples and their abrasive wear resistance. The research permitted state, which the profitable correlation exists between the quenching mediums (nanofluides) and roughness, microstructure and the chosen properties of hardened elements of alloy steel. This correlation increases the ran[...]

 Strona 1  Następna strona »