Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI"

Czy metale nanokrystaliczne są bardziej odporne na korozję?

Czytaj za darmo! »

Omówiono wpływ struktury nanokrystalicznej na procesy korozji metali i stopów. Materiały nanokrystaliczne zbudowane są z krystalitów o rozmiarach w zakresie 1-100 nm. W porównaniu do konwencjonalnych materiałów krystalicznych, mają one bardzo duże stężenie defektów krystalicznych (znaczący udział obszarów międzykrystalicznych), co prowadzi do ich większej reaktywności i szybszych procesów dyf[...]

Podstawy nauki o korozji dla opornych słuchaczy

Czytaj za darmo! »

Wiadomości o korozji i ochronie przed korozją są traktowane marginalnie w nowych standardach kształcenia, określających programy studiów na kierunkach technicznych. Przyszli inżynierowie będą mieli kilka, a w najlepszym wypadku kilkanaście godzin zajęć, mniej lub bardziej związanych z korozją, w bloku przedmiotów obowiązkowych. W tych warunkach niemożliwe jest przekazanie im szerszych podstaw[...]

Międzynarodowa Konferencja CORROSION TODAY

Czytaj za darmo! »

W dniach 23-26 kwietnia br. w Gdańsku- Sobieszewie odbyła się międzynarodowa konferencja CORROSION TODAY. Była to kontynuacja organizowanych co trzy lata największych polskich spotkań korozjonistów. W zasadzie to już 9. konferencja z tego cyklu. Warto przypomnieć, że pierwsza ogólnopolska Konferencja Korozyjna odbyła się w Gdańsku w 1957 r., a przewodniczącym komitetu organizacyjnego był [...]

Warsztaty naukowe "Migrujące inhibitory korozji stali w betonie - oczekiwania i wątpliwości"

Czytaj za darmo! »

W dniu 17 czerwca br. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyły się warsztaty naukowe "Migrujące inhibitory korozji stali w betonie - oczekiwania i wątpliwości". Zostały one zorganizowane w ramach grantu badawczego MNiI nr 4 T07E 048 29 "Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie", realizowanego przez zespół wykonawców z Politechniki [...]

Dylematy edukacji korozyjnej

Czytaj za darmo! »

Wskazano na dylematy występujące przy przekazywaniu wiedzy korozyjnej. Omówiono problemy interpretacyjne dotyczące zjawisk korozji wysokotemperaturowej (prawa utleniania metali) oraz korozji elektrochemicznej (pasywność i korozja wżerowa żelaza). Słowa kluczowe: edukacja korozyjna, utlenianie metali, pasywność, korozja wżerowa Pitfalls in corrosion education Some dilemmas in corrosion education were indicated. Interpretation problems concerning the high temperature corrosion (metal oxidation laws) and the electrochemical corrosion (passivity and pitting of iron) were outlined. Keywords: corrosion education, metal oxidation, passivity, pitting 1. Wstęp Problematyka edukacji korozyjnej rzadko gości na łamach "Ochrony przed Korozją". Brakuje również wystąpień na ten temat podczas [...]

Korozyjne właściwości kompozytowych powłok niklowych

Czytaj za darmo! »

475 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 10 ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Korozyjne właściwości kompozytowych powłok niklowych Praca stanowi przegląd literatury na temat korozyjnych właściwości kom- pozytowych powłok niklowych. Podjęto próbę określenia zależności pomię- dzy rodzajem, rozmiarem i zawartością wbudowanych cząstek a szybkością korozji i parametrami stanu pasywnego powłok w różnych środowiskach korozyjnych. Na tej podstawie dokonano krytycznej oceny proponowanych mechanizmów wpływu cząstek fazy rozproszonej na procesy korozji powłok kompozytowych. Wskazano na decydujący wpływ właściwości granic wbu- dowanych cząstek z metaliczną matrycą na zachowanie korozyjne powłok kompozytowych. Słowa kluczowe: kompozytowa powłoka, nikiel, wbudowane cząstki, koro- zja, pasywność Corrosion characteristics of nickel based composite coatings In this work the published data on the corrosion behaviour of nickel based composite coatings were reviewed. Attempts were undertaken to relate the particles kind, size and content from one side and corrosion rate and passive characteristics of these coatings in different corrosive solutions from the other side. Upon obtained data, the role of embedded particles in the corrosion behaviour of composite coatings was criti- cally assessed. The decisive role of the particle - metal matrix boundaries in the cor- rosion behaviour of composite materials was emphasized. Keywords: composite coating, nickel, embedded particles, corrosion, passivity ochrona przed korozja 10/2010 1. Wstęp Kompozytowe powłoki metaliczne mają wiele atrakcyjnych właściwości użytkowych. W zależności od rodzaju wprowadzonych czą- stek fazy rozproszonej wykazują one podwyż- szoną twardość, odporność na zużycie, stabil- ność termiczną lub obniżony współczynnik tarcia [1-3]. Te korzystne właściwości mogą być wykorzystane w praktyce pod warunkiem [...]

Penetrujące inhibitory korozji stali w betonie - oczekiwania i rozczarowania


  Dostępne informacje o skuteczności penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie są bardzo rozbieżne: od wysokiej skuteczności do braku wpływu na przebieg korozji. Działanie tych inhibitorów jest związane z szybkością ich transportu w betonie i zdolnością do hamowania biegnącej korozji stali zbrojeniowej. Coraz więcej doniesień wskazuje na wolny transport inhibitorów penetrujących w betonie i ograniczoną ich skuteczność hamowania zaawansowanej korozji stali. Przedstawiono potencjalne przyczyny wolnego transportu inhibitorów w betonie. Omówiono czynniki, które mogą prowadzić do małej skuteczności lub braku skuteczności tych inhibitorów, a nawet przyspieszenia korozji w ich obecności. Słowa kluczowe: stal, beton, korozja, inhibitor, dyfuzja, skuteczność Penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete - expectations and disappointments Accessible data on the effectiveness of penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete are very diverging: from a high effectiveness to lack of the effect on corrosion process. The performance of these inhibitors is governed by the rate of their transport in concrete and their ability to inhibit initiated corrosion of reinforcing steel. There are more and more reports indicating slow transport of penetrating inhibitors in concrete and their limited effectiveness for the inhibition of developed corrosion of steel. Conceivable reasons for the slow transport of these inhibitors in concrete were shown. Factors, which can contribute to the slight effectiveness of these inhibitors or even the acceleration of corrosion, are discussed. Keywords: steel, concrete, corrosion, inhibitor, diffusion, effectiveness ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Dlaczego inhibitory penetrujące? Penetrujące inhibitory korozji stali w betonie są nanoszone na powierzchnię konstrukcji żelbetowych zagrożonych korozją[...]

Pokrętne źródła świadomości korozyjnej


  Świadomość korozyjna jest oparta na wiedzy wyniesionej z kształcenia na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz informacji dostarczanych przez środki masowego przekazu. Absolwenci kilku kierunków uczelni technicznych uzyskują, a przynajmniej powinni uzyskiwać, podstawowe wiadomości o procesach korozji i metodach jej zapobiegania. W programach studiów nie ma jednak specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Przyszli specjaliści od ochrony przeciwkorozyjnej zdobywają taką wiedzę poprzez ustawiczne dokształcanie (kursy podyplomowe, szkolenia, terminowanie u doświadczonych fachowców). Pomocne mogą być też podręczniki poświęcone korozji. Jednak w wielu popularnych podręcznikach występują niespójności przy omawianiu problemów korozyjnych. Wskazano przykłady i niepożądane konsekwencje takich niespójności. Przytoczono też kilka niefortunnych informacji na temat korozji rozpowszechnianych w środkach masowego przekazu. Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, kształcenie, wiedza, świadomość Obscure origins of corrosion consciousness The corrosion consciousness is based of the knowledge taken from high school and university educations as well as information extracted from mass media. Graduates from several courses in technical universities acquire, or at least should acquire, basic information on corrosion and corrosion protection. However, the university courses do not offer specialistic knowledge on corrosion. Prospective corrosion engineers acquire this knowledge by the continuing education (post-diploma courses, workshops, trainings, apprenticeships at skilled professionals). Textbooks devoted to corrosion are also useful. However, some inconsistencies, concerning corrosion issues, occur in popular textbooks. Examples of such inconsistencies and resulting misunderstandings were shown. Some awkward pieces of information about corrosion issues, disseminated in mass media, were also indicated. Keywords: corrosion, corrosion protection,[...]

Wkład Jana Czochralskiego w rozwój inżynierii korozyjnej

Czytaj za darmo! »

Jan Czochralski, patron roku 2013 w Polsce, jest powszechnie znany jako autor metody otrzymywania monokryształów. Jednak Czochralski prowadził także badania w obszarze inżynierii korozyjnej. W tej pracy przedstawiono jego osiągnięcia w zakresie metodyki pomiarów korozyjnych, badań odporności korozyjnej nowych stopów, korozji naprężeniowej i wykrywania wtrąceń metalicznych w metalach. Słowa kluczowe: Czochralski, badania korozyjne, korozja naprężeniowa, niemetaliczne wtrącenia Contribution of Jan Czochralski to the corrosion engineering Jan Czochralski, the patron of the 2013 year in Poland, is widely recognized from the method of growing single crystals. However, Czochralski was also involved in research on the corrosion engineering. In this paper his achievements in the fi eld of corrosion testing, corrosion behaviour of developed alloys, stress corrosion cracking and determination of nonmetalic inclusions in metals are outlined. Keywords: Czochralski, corrosion testing, stress corrosion cracking, nonmetallic inclusions.1. Kim był Czochralski? Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2013 rokiem Jana Czochralskiego. Nazwisko Czochralskiego jest nierozerwalnie związane z techniką wzrostu monokryształów, zwaną po prostu metodą Czochralskiego [1]. Ta metoda stała się kamieniem milowym w rozwoju inżynierii materiałowej i mikroelektroniki, a Czochralski jest prawdopodobnie najczęściej cytowanym polskim naukowcem [2]. Jednak przez lata był on bardziej znany i doceniany poza granicami naszego kraju niż w Polsce. Czochralski (1885-1953) urodził się w polskiej rodzinie w Kcyni w Wielkopolsce, która wtedy była pod pruskim zaborem. Stąd miał polskie i niemieckie obywatelstwo. Nie posiadał formalnego wykształcenia. Był samoukiem i konsekwentnie rozwijał swoje umiejętności przez terminowanie w drogeriach, aptekach i laboratoriach badań metali. Uczęszczał też jako wolny słuchacz na wykłady uniwersyteckie. Znaczną część swojej działalności na[...]

 Strona 1  Następna strona »