Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Mozoła"

ANALIZA WŁASNOŚCI WYBRANYCH MODELI KOREKTORÓW W ODBIORNIKU OFDM DOI:10.15199/59.2015.4.78


  W artykule przedstawiono wyniki analiz jakości transmisji w systemie telewizji mobilnej DVB-H w przypadku zastosowania różnych estymatorów odpowiedzi impulsowej kanału radiowego. Analizy oparto na wynikach symulacji komputerowych wykonanych z wykorzystaniem opracowanego symulatora warstwy fizycznej systemu DVB-H. Symulacje komputerowe przeprowadzono dla kanału AWGN, jednościeżkowego kanału z zanikami Rayleigh- a jak i dla wielościeżkowych modeli kanałów. 1. WSTĘP Technika transmisji OFDM (ang. Orthogonal Frequency- Division Multiplexing) używana jest obecnie w wielu systemach telekomunikacyjnych. Zastosowanie wielotonowej transmisji pozwoliło na zmniejszenie niekorzystnych efektów wielodrogowości sygnału oraz zapewnienie odpowiedniej odporności systemu na występujący podczas mobilnego odbioru efekt Dopplera. Jednym z systemów w którym wykorzystano technikę transmisji OFDM jest system telewizji mobilnej DVB-H (ang. Digital Video Broadcast-Handheld). Podczas opracowywania standardu położono nacisk z jednej strony na zapewnienie, w zakresie warstwy fizycznej systemu, kompatybilności wstecz z systemem DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting - Terrestrial), jak i zapewnieniem odpowiedniej odporności systemu na zaniki sygnału spowodowane mobilnym odbiorem. W niniejszym artykule przedstawiono najprostsze modele estymatorów odpowiedzi impulsowej kanału, które zostały wykorzystane do korekcji sygnału w odbiorniku OFDM. Zaproponowane algorytmy zostały zaimplementowane w symulatorze warstwy fizycznej systemu. Dla zaproponowanych algorytmów przeprowadzono analizy jakości transmisji w warstwie fizycznej systemu DVB-H w przypadku transmisji z wykorzystaniem zarówno jedno jak i wielościeżkowych modeli kanałów radiowych. 2. SYMULATOR SYSTEMU Symulator warstwy fizycznej systemu DVB-T/H opracowany został w środowisku Matlab?. Schemat blokowy modelu symulatora został przedstawiony na Rys. 1. Składa się on z modelu nadajnika, symulatora k[...]

Pomiary i wpływ klatki Faradaya na szumy fazowe generatorów mikrofalowych

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie pomiaru szumu fazowego generatorów niesie za sobą specyficzne problemy metrologiczne, które wymagają wysokiej dbałości o zapewnienie dobrych i niezmiennych warunków środowiskowych, w których dokonywany jest pomiar. Sprowadza się to do kilku rzeczy, z których najistotniejszymi są: wybór metody pomiarowej, który uzależniony jest m.in. od częstotliwości pracy danego generatora, zape[...]

 Strona 1