Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Giennadij Czawka"

A New Multiport Broadband Amplifier

Czytaj za darmo! »

A new structure of original multiple broadband amplifier with different modes of operation for radiocommunication systems is proposed in the work. This amplifier consist of eight amplify blocks and special multiple phase and frequency commutators. Base properties and characteristics of multiple amplifier are presented. These devices may be used for reduction of electromagnetic disturbances in different radio systems. Streszczenie. W pracy jest proponowana nowa struktura oryginalnego wielowrotnikowego szerokopasmowego wzmacniacza realizującego różne tryby pracy dla systemów radiokomunikacyjnych. Wzmacniacz ten zawiera osiem bloków wzmacniających oraz specjalne fazowe i częstotliwościowe komutatory. Przedstawiono podstawowe właściwości i charakterystyki wzmacniacza. Takie urządzenia mog[...]

Computer-aided design and simulation of double-band filters for radio systems

Czytaj za darmo! »

Mathematical model of multiband frequency transformation, synthesis of multiband networks and computer-aided design of double-band filters without of any mechanical commutations are presented in this paper. Multiband filters have a several transmitted frequency bands and some attenuation bands. Computer synthesis program Multiband and synthesis of double-band electric filters are presented. Streszczenie. Model matematyczny wielopasmowej transformacji częstotliwości, synteza obwodów wielopasmowych, projektowanie komputerowe i synteza za pomocą programu Multiband dwupasmowych filtrów bez żadnych komutacji mechanicznych przedstawiono w artykule. (Projektowanie komputerowe i symulacja dwupasmowych filtrów dla systemów radiowych). Keywords: EMD, EMC, multiband filters, computer-aided design, double-band filters, and filter’s analysis. Słowa kluczowe: EMD, EMC, filtry wielopasmowe, projektowanie komputerowe, filtry dwupasmowe, analiza filtrów. Introduction One of the classic methods for minimization EMD and improving of EMC of different modern radiocommunication systems is using of frequency selective and broadband matching networks [1,2]. Solving of this EMC problems may be more successful with application of special multiband radio engineering devices (filters, amplifiers, etc.) [3]. This paper presents mathematical model, algorithm for computer-aided design of multiband filters and software (Multiband) for synthesis of the double-band filters. Results of computer design and simulations of example of such double-band filter are represented. Theoretical bases for synthesis of multiband filters Structures of the multiband filters may be obtained by changing of elements L, C of low-pas[...]

Scattering matrices of multiport radio devices DOI:10.15199/48.2016.02.05

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the mathematics models and properties of three types the scattering matrices for arbitrary multiport devices normalized to separate resistive loads, separate complex loads and complex n-port load. The introduced scattering matrices describe a matching problem in different multiport structures, for example a connection of given antenna array with multiport beamformer. These mathematics models may be used for analysis of signal distribution and their disturbances in different multiport structures and for the design of any optimum multiport devices. Streszczenie. Artykuł przedstawia modele matematyczne i właściwości trzech typów macierzy rozproszenia dla dowolnych układów wielowrotnikowych normalizowanych do osobnych rezystywnych i zespolonych obciążeń oraz do obciążenia wielowrotnikowego. Wprowadzone macierze opisują problem dopasowania różnorodnych wielowrotnikowych struktur (Macierze rozproszenia wielowrotnikowych układów radiowych). Keywords: scattering matrices, multiport devices, new scattering matrix. Słowa kluczowe: macierze rozproszenia, układy wielowrotnikowe, nowa macierz rozproszenia. Introduction One of the classic problems in antenna theory is a design of an optimum equalizer to match an arbitrary multiport load (antenna array) to generators [3,5]. The solution of this problem may be carried out by use of different scattering matrices normalized to diagonal or multiport networks [1-9]. The paper presents mathematical models and properties of three type the scattering matrices for given multiport devices (Fig.1): normalized to separate resistive loads [1], separate complex loads [2,3] and complex n-port load. The basis of the scattering matrix normalized to n-port complex load network is described in [4]. Using of this matrix for multiport broadband matching problem for the arbitrary antenna array is presented in [7-9]. These scattering parameters are based on eigenvalues and eigenvectors of the multi[...]

Analysis of Radio Link for Ultra-Wideband Systems Based on the New Scattering Matrix

Czytaj za darmo! »

The paper deals with computer simulation of radio link dedicated for ultra-wideband (UWB) radiocommunication systems. The analysis of radio link, regarding the efficient power transmission, is carried out by use of new scattering matrix of multiport antenna array normalized to complex impedance excitation network matrix. The frequency characterization of UWB link for two different matrices describing impedance of source network is discussed. Streszczenie. W pracy przedstawiono symulację komputerową ultraszerokopasmowego (UWB) łącza radiowego systemów radiokomunikacyjnych. Analizę łącza radiowego, dotyczącą efektywnego przesyłu mocy, wykonano w oparciu o nową macierz rozproszenia znormalizowaną względem zespolonej macierzy impedancji struktury zasilania. Omówiono charakterystykę częst[...]

Software for Computer Simulation of Multiple Broadband Amplifiers

Czytaj za darmo! »

Program for computer-aided design of new different multiple broadband amplifiers for radiocommunication systems with phase and frequency channel and spatial multiplexing (SDMA) are presented in the paper. The software may be used for electromagnetic disturbances analysis for different radio systems. Streszczenie. W pracy zaprezentowano oprogramowanie komputerowe do projektowania i analizy wielowrotnikowych szerokopasmowych wzmacniaczy mocy do zastosowań radiokomunikacyjnych, z fazowym i częstotliwościowym podziałem kanałów. Przedstawione oprogramowanie może by wykorzystane do analizy zakłóceń elektromagnetycznych w różnych systemach radiokomunikacyjnych. (Program do symulacji komputerowej wielowrotnikowych szerokopasmowych wzmacniaczy). Keywords: electromagnetic disturbances, multip[...]

Analysis of multiport broadband amplifiers with antenna arrays

Czytaj za darmo! »

New structures of original multiple broadband amplifiers for radiocommunication systems are proposed in the work. These amplifiers consist of several amplify blocks and special multiple phase commutators. Base properties, characteristics and results of computer simulation of the multiple amplifiers with antenna and antenna arrays are presented. These devices may be used for reduction of electromagnetic disturbances in different radio systems. Streszczenie. Proponowano struktury oryginalnych szerokopasmowych wielowrotnikowych wzmacniaczy dla systemów radiowych. Wzmacniacze zawierają bloki wzmacniające oraz specjalne komutatory fazowe. Przedstawiono właściwości, charakterystyki i wyniki symulacji komputerowej wzmacniaczy razem z anteną i układem antenowym. (Analiza szerokopasmowych wzmacniaczy wielowrotnikowych z układem antenowym). Keywords: Electromagnetic disturbances, multiport amplifiers, phase commutators, antenna arrays, CAD. Słowa kluczowe: Zakłócenia elektromagnetyczne, wzmacniacze wielowrotnikowe, komutatory fazowe, układy antenowe, CAD. Introduction The paper presents EMD modeling, structures and frequency characteristics of multiport broadband amplifiers with phase channel for different radio system [1-7]. The basis of the study multiport amplifiers with computer designing broadcasting devices and multiplexers are described in books [1,2]. Structures and computer software to designing new multiport power amplifiers in [3,4]. The use of new proposed multiport structures to the study o[...]

Excitation networks for ultra-wideband antennas

Czytaj za darmo! »

This paper attempts to give an overview of the excitation network of ultra-wideband (UWB) technology by covering aspects such as theory, challenges, designing steps, characteristics and performance. Proposed novel ultra-wideband hybrid based on stripline technology cover frequency range 3-6 GHz due to ETSI standards. Provided analysis considers EMD problems related to transmission of short duration impulses. Streszczenie. Artykuł prezentuje układy wzbudzenia ultraszerokopasmowych anten: podstawy teoretyczne, wymagania, procedury projektowania, charakterystyki oraz właściwości. Zaproponowano nowy układ hybrydowy oparty o technologię paskową do pracy w paśmie ETSI UWB 6-8,5GHz. Analiza uwzględnia aspekty EMD dotyczące transmisji krótkich sygnałów. (Układy wzbudzenia ultraszerokopasmowych anten). Keywords: ultra-wideband technology, EMD analysis, UWB excitation network of antennas, computer-aided design Słowa kluczowe: technologia ultraszerokopasmowa, analiza EMD, układy wzbudzenia anten UWB, projektowanie komputerowe Introduction Today’s wireless technologies cannot meet increasing requirements of users that explore bandwidth for wireless connectivity. Currently implementation of UWB technology requires solving some technical challenges an[...]

Structure and characteristics of two-element ultra-wideband antenna

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of a computer simulation of a two-element ultra-wideband (UWB) antenna. A computer analysis was made in 6-8.5GHz frequency range, according ETSI. An excitation network was designed as a broadband hybrid. A novel idea presented in the paper is a modification a well-known ideal model of a hybrid using additional T-structure circuit. Frequency characteristics of a two-element antenna and a broadband hybrid were discussed in the paper. The analysis presented in the paper is important for solving various EMD problems. Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki komputerowej symulacji dwuelementowej anteny ultraszerokopasmowej w paśmie ETSI UWB 6-8,5GHz. Zaprojektowany został układ wzbudzenia anteny w postaci ultraszerokopasmowej hybrydy oraz jego modyfikacja z wykorzystaniem dodatkowych obwodów mikropaskowych kształtu T. (Struktura i charakterystyki dwuelementowej anteny ultraszerokopasmowej). Keywords: planar UWB antennas, excitation of antennas, broadband hybrid. Słowa kluczowe: planarne anteny ultraszerokopasmowe, układy wzbudzenia anten, szerokopasmowa hybryda. Introduction Ultra-wideband is a technology that still has a significant interest of scientists and manufacturers of telecommunications equipment. There are a lot of different structures of UWB antennas that can be used in UWB systems [1-5]. Among these various structures a class of planar antennas is well worth considering. Single and double-elements planar antennas were the subject of interest and analysis in the previous works o[...]

SPEKTROGRAMY FOURIERA SYGNAŁÓW POLA ELEKTRYCZNEGO ANTENY UWB DOI:10.15199/59.2015.4.85


  W pracy przedstawiono wyniki analizy spektrogramów Fouriera nanosekundowych sygnałów pola elektrycznego ultraszerokopasmowej (UWB) mikropaskowej anteny. Zastosowano czasowo-częstotliwościową analizę sygnałów z przesuwającym się oknem, tzw. krótkoczasową transformatę Fouriera, na podstawie przekształcenia Gabora. Do analizy, jako przykład, wybrano impuls wzbudzenia UWB Rayleigha oraz okno Gaussa. 1. WSTĘP Zastosowanie ultraszerokopasmowych (UWB) sygnałów i odpowiednich anten UWB ma coraz większe znaczenie przy opracowaniu współczesnych systemów radiowych. Należą do nich [1-3]: - różnorodne systemy telekomunikacyjne o dużej przepływności, w tym radiowe sieci komputerowe; - radary, w tym: systemy naziemne, nadwodne i podwodne, systemy do wykrywania samolotów "Stealth", systemy penetracji ziemi, bioradary (wykrywanie ludzi za optycznie nieprzezroczystymi przeszkodami), systemy pomiarowe do tzw. medycyny bezkontaktowej, systemy ochronne i wiele innych; - układy i urządzenia do tzw. "odzieżowej" techniki antenowej dla strażaków, górników i innych; - systemy analizy procesów UWB w fizyce i technice. Jeden z kierunków technik UWB bazuje na przesyłaniu i odbiorze bardzo krótkich impulsów elektromagnetycznych przy odpowiedniej szerokości widma; tworzy to tzw. radio impulsowe (ang. impulse radio) [1]. Przy opracowaniu tych systemów ważne znaczenie ma przedstawienie sygnałów radiowych w dziedzinie czasu i częstotliwości. W ostatnich latach stosuje się przedstawienie różnego rodzaju sygnałów w postaci spektrogramów Fouriera z zastosowaniem czasowoczęstotliwościowej krótkoczasowej transformaty Fouriera z przesuwającym się oknem (ang. Short Time Fourier Transform - STFT) [2,3]. W pracy przedstawiono wyniki analizy spektrogramów Fouriera nanosekundowych sygnałów pola elektrycznego mikropaskowej anteny UWB. Rezultaty badań sygnałów UWB, charakterystyki i parametry zaprojektowanych, wykonanych i zbadanych anten UWB przedstawiono w [4[...]

Analysis of power parameters of two-port antenna using a new scattering matrix DOI:10.15199/48.2016.02.04

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of a computer simulation of the power parameters’ characteristics of a two-port antenna with the use of a new scattering matrix normalized to a complex impedance matrix of coupled generators. It is shown that there is an infinite number of the scattering matrices for the given two-port complex load (or the network of generators) and all of these describe the same power distribution in the given networks. Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki symulacji komputerowej charakterystyk parametrów energetycznych dwuwrotnikowej anteny z zastosowaniem nowej macierzy rozproszenia normalizowanej do pełnej macierzy impedancji generatorów. Pokazano, że istnieje nieskończona ilość takich macierzy rozproszenia dla danego dwuwrotnikowego obciążenia (lub macierzy impedancji generatorów), określających ten sam rozkład mocy w danym układzie. (Analiza parametrów energetycznych dwuwrotnikowej anteny z zastosowaniem nowej macierzy rozproszenia). Keywords: two-port network, new scattering matrix, power parameters. Słowa kluczowe: układ dwuwrotnikowy, nowa macierz rozproszenia, parametry energetyczne. Introduction A common problems in antenna designing is an issue of a broadband matching of antenna arrays with a set of generators. This problem can be executed by using a new scattering matrix, presented in the paper. The new scattering matrix is constructed for the given non-diagonal output impedance matrix of the antenna feeding network Zo and a corresponding equivalent structure (Fig.1). The bases of the theory concerning the scattering matrix normalized to n-port complex load network is described in [1]. Using this matrix for a multiport broadband matching problem for the arbitrary antenna array is presented in [3-5]. The paper presents results of a computer simulation of the power parameter’s characteristics of a two-port antenna with the use of a new scattering matrix normalized to a complex impedance matrix o[...]

 Strona 1  Następna strona »