Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ALICJA KRELLA"

Degradacja powłok TiN w warunkach kawitacji

Czytaj za darmo! »

Powłoki TiN są obecnie szeroko stosowane w przemyśle ze względu na dobrą wytrzymałość oraz dużą twardość. Własności te są szczególnie ważne przy dynamicznych, udarowych obciążeniach, jakim poddawana jest większość urządzeń. Badania odporności powłok TiN na hydroabrazję (uderzenia w ciało stałe strumieniem cieczy z cząstkami stałymi) potwierdziły ich bardzo dobrą wytrzymałość na tego typu obciążenia [1]. Szybkość zużycia powłoki TiN osadzonej na stali szybkotnącej HSS (twardość 9,2 GPa) jest ponad ośmiokrotnie mniejsza niż stali HSS bez powłoki [1]. Również badania odporności kawitacyjnej potwierdziły dobrą odporność tych powłok na dynamiczne, udarowe obciążenia [2÷4]. Powłoki TiN przyczyniły się do wydłużenia tzw. okresu inkubacyjnego i spadku ubytków masy w testach kawitacyjny[...]

The resistance of TiN coating to cavitation action

Czytaj za darmo! »

Cavitation phenomena occurs in fast flowed liquid through a barri- cade which disturbs the flow and causes the rapid pressure decrease under the critic pressure. Moreover, all liquids contain dissolved gas, which is the source of cavitation nuclei. If the liquid pressure exterior to a nuclei/bubble of radius R will be lower than the satu- rated vapour pressure, the nuclei will be activated and the radius of the bubble will increase. The number and magnitude of cavitation bubbles depend on the level of the decrease of the water pressure and nucleation sides in water. Brennen [1] showed that in the cavi- tation cloud are 10 9 ÷10 14 cavitation nuclei and the number of cavi- tation nuclei increases along with its radius decrease. The increase of the liquid pressure will result in the cavitation bubble collapse. Cavitation bubbles collapse violently emitting either the microjets or shock waves with high velocities, pressures and temperatures. Impacts of shock waves and microjets are the source of the noise and material damage. Knapp [2] assessed that only one of 30,000 cavitation bubbles is able to cause plastic deformation (a pit) of soft pure aluminium. Philipp and Lauterbour [3] investigating the implosions of cavi- tation bubbles introduced parameter γ = s/R, where s is the dis- tance from the centre of cavitation bubble to a solid surface and R is the maximum radius of cavitation bubble. They noticed that bubbles generated in the ranges γ ≤ 0.3 and γ = 1.2 to 1.4 were the most aggressive and caused the greatest damage, because the jet hit the solid boundary directly with maximum [...]

Kryterium oceny wytrzymałości powłok PVD na udarowe obciążenia

Czytaj za darmo! »

Powłoki PVD są obecnie szeroko stosowane, przede wszystkim jako powłoki ochronne w przemyśle narzędziowym, jak również w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym [1, 2]. Główne zalety tych powłok to: wysoka twardość, wysoka na odporność na ścieranie przy stosunkowo dobrej plastyczności oraz dobra wytrzymałość zmęczeniowa, np. pitting, fretting i dobra odporność na wysoką temperaturę [3÷9]. Własności te są szczególnie ważne przy dynamicznych i udarowych obciążeniach, które często występują w urządzeniach. Powłoki PVD przyczyniają się do wydłużenia bezawaryjnego czasu pracy elementów, na które zostały nałożone. Niemniej jednak ulegają one stopniowej degradacji przez odkształcenie, inicjację i rozwój mikropęknięć [10÷16]. Prowadzone badania tribologiczne [17÷19], odporności na erozję [19÷21], kawitację [15, 16, 22] czy wytrzymałości zmęczeniowej [23÷25] potwierdziły ich własności ochronne, jednak widoczny jest brak porównawczego parametru wytrzymałości tych powłok na lokalne dynamiczne obciążenia. Odkształcenie materiałów powłokowych, inicjacja i rozwój pęknięć, jak również mechanizm degradacji materiałów w warunkach obciążenia udarowego są cały czas przedmiotem prac badawczych [26, 27]. Tego rodzaju obciążenia należą do najbardziej niebezpiecznych z powodu zmiany mechanizmu niszczenia z plastycznego w kruchy wraz ze wzrostem szybkości obciążania. Na zachowanie się materiału ma ponadto wpływ wielkość obszaru obciążonego, czas trwania obciążenia, temperatura odkształcania, częstotliwość obciążania, jak również własności samego badanego materiału [28, 29]. W przypadku materiałów powłokowych na mechanizm odkształcenia i degradacji wpływają ponadto własności podłoża oraz wzajemne interakcje podłoża i powłoki. Celem pracy jest dokładna analiza mechanizmu niszczenia powłok wytwarzanych metodą PVD oraz propozycja kryterium oceny wytrzymałości powłok PVD na lokalne, dynamiczne obciążenia. MAT ERIAŁ I METO DYKA BA DAŃ Badania wytrzymałości[...]

 Strona 1