Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Wiater"

Procedura weryfikacji modelu stacji elektroenergetycznej bez wyłączania obiektu z ruchu

Czytaj za darmo! »

Obecny rozwój gospodarki charakteryzuje coraz większe uzależnienie od pewnego i niezawodnego zasilania w energię elektryczną. Stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia w dużej mierze determinują prawidłowe funkcjonowanie całego systemu elektroenergetycznego. W referacie zostanie zaprezentowana procedura weryfikacji modelu stacji elektroenergetycznej WN stworzonego w programie CDEGS. Opracowa[...]

Wyznaczanie zagrożenia piorunowego stopni wejściowych zabezpieczeń stacji elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana metoda połączenia możliwości obliczeniowych dwóch programów komputerowych CDEGS i EMTP. Zastosowanie nowego podejścia stwarza możliwość wyznaczenia rzeczywistego zagrożenia piorunowego stopni wejściowych zabezpieczeń stosowanych w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Program CDEGS umożliwia wyznaczenie wzrostu potencjału systemu uziomo[...]

Minimalizacja zagrożenia piorunowego przyłączy sygnałowych systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznej 110/15 kV

Czytaj za darmo! »

Wprowadzane nowoczesne urządzenia sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych, a szczególnie te sterowane cyfrowo, są znacznie bardziej podatne na bezpośrednie oddziaływanie impulsowych pól elektromagnetycznych oraz na działanie udarów napięciowych lub prądowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii transmisji sygnałów. Prezentowana metoda numerycznego określania przepięć w obwodach przesyłu sygnałów na terenie stacji elektroenergetycznych pozwala na wstępną ocenę występującego zagrożenia i na tej podstawie na podjęcie prób optymalnego wytyczenia tras przewodów systemów sterowania i nadzoru na terenie stacji ze względu na występujące zagrożenie piorunowe oraz dobór odpowiednich rozwiązań systemów ograniczających przepięcia. Abstract. Actually installed [...]

Analizator i rejestrator przepięć atmosferycznych w torach sygnałowych

Czytaj za darmo! »

Stworzenie kompleksowej ochrony urządzeń i systemów przed narażeniami piorunowymi wymaga przeanalizowania występującego zagrożenia oraz dobrania odpowiednich sposobów ochrony. W artykule przedstawiono nowatorskie urządzenie umożliwiające rejestrowanie i analizę przepięć w torach sygnałowych. Dedykowany algorytm kompresji danych pomiarowych umożliwia rejestrację wielu przebiegów bez konieczności dozoru urządzenia. Abstract. Undisturbed operation of electronic equipment and systems requires complex analysis of lightning threats and careful selection of proper protection measures. This paper presents a new voltage lightning surge logger. Specially prepared algorithm used in it allows to record many surges at memory without logger supervision. (Analyzer and lightning voltage surge logger for data transmission lines). Słowa kluczowe: wyładowanie piorunowe, systemy kontrolno-pomiarowe, pomiary, rejestrator. Keywords: lightning stroke, control and measurement systems, measurements, logger. Wstęp W dobie rosnącego uzależnienia od urządzeń elektronicznych wykorzystujących różnorodne łącza telekomunikacyjne istotnym czynnikiem staje się pewność i niezawodność ich pracy. Wymusza to w sposób naturalny konieczność pomiaru, rejestracji i sygnalizacji zaburzeń występujących na portach wejściowych i wyjściowych tychże urządzeń. Od kilkudziesięciu lat podejmowane są próby oceny występuj[...]

Metoda zdalnego prowadzenia pomiarów zagrożenia piorunowego w trybie wyczekującym


  W nowej metodzie prowadzenia pomiarów zagrożenia piorunowego z wykorzystaniem łączności GSM głównym elementem jest oscyloskop pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP. Zdalne zarządzanie i połączenie z oscyloskopem jest zapewnione dzięki łączu telekomunikacyjnemu i sieci Internet. Końcowy użytkownik może obserwować zdalnie w czasie rzeczywistym zachowanie się sprzętu pomiarowego. Główną zaletą jest możliwość dokonywania zmian w ustawieniach oscyloskopu, takich jak poziom wyzwalania, sposób wyzwalania, podziałka wybranego kanału, podstawa czasu, rozdzielczość itp. Wyniki pomiarów mogą być przesłane w czasie rzeczywistym do użytkownika. Prezentowana metoda jest bardzo użyteczna w przypadku obserwacji tak rzadkich zjawisk jak wyładowanie piorunowe. Określenie zagrożenia piorunowego urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych wymaga posiadania informacji o poziomach napięć i prądów w układach elektronicznych i instalacjach elektrycznych analizowanych obiektów. Istnieją dwie podstawowe metody do ich określenia. Pierwsza bazuje na pomiarach w warunkach rzeczywistych. Druga wykorzystuje modele matematyczne obiektów do wyznaczania występujących zagrożeń piorunowych. W praktyce bardzo trudno jest opracować adekwatny model matematyczny konkretnego obiektu z uwzględnieniem wszystkich czynników mających wpływ na poziom zagrożenia piorunowego. Bardzo często wyniki obliczeń różnią się, gdy porównane zostaną z wynikami pomiarów. Z drugiej zaś strony, przeprowadzenie pomiarów rzeczywistego zagrożenia piorunowego jest trudne do wykonania. W naszej strefie klimatycznej w głównej mierze wiąże się to z fa[...]

Metody analizy ryzyka oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowania piorunowe


  Zapewnienie bezpieczeństwa pracy wymaga znajomości źródeł impulsowych narażeń elektromagnetycznych. Zarządzanie ryzykiem obejmuje wiele różnych elementów - począwszy od wstępnej identyfikacji i analizy ryzyka, po ocenę poziomu jego akceptowalności, identyfikację sposobów minimalizacji szacowanego ryzyka. Jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich przedsięwzięć ograniczających i kontrolnych. W artykule omówiono metody analizy ryzyka w systemach technicznych, możliwe do wykorzystania przy analizie strat piorunowych. Właściwa analiza ryzyka umożliwia poprawny dobór elementów i układów do ochrony przed narażeniami udarowymi, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych uzasadniających konieczność ich stosowania. Przeprowadzając analizę ryzyka, dąży się do uzyskania odpowiedzi na trzy podstawowe pytania. W pierwszej kolejności poszukiwane jest zdarzenie inicjujące sytuację potencjalnie groźną. W przypadku analizy ryzyka oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowanie piorunowe jest nim wyładowanie bezpośrednie lub pośrednie. Głównym czynnikiem wpływającym na częstość występowania zagrożenia jest aktywność burzowa w danym regionie, co bezpośrednio przekłada się na prawdopodobieństwo zdarzenia uznanego za niebezpieczne. Odpowiedź na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, jest kluczowa dla wyznaczenia poziomu akceptowanego ryzyka w bezpośredniej korelacji z analizą ekonomiczną. Należy zauważyć, iż nie zawsze zdarzenie niebezpieczne może spowodować powstanie konsekwencji katastrofalnych dla obiektu objętego analizą. Metody analizy ryzyka w systemach technicznych W normie PN-IEC 60300-3-9 [1] zaleca się, aby wybrana metoda analizy ryzyka charakteryzowała się przede wszystkim możliwością obrony z naukowego punktu widzenia i adekwatnością do rozważanego systemu. W drugiej kolejności wyniki uzyskiwane z wykorzystaniem wybranej metody powinny być podawane w takiej formie, aby podkreślać zrozumienie istoty ryzyka i spo[...]

Nowe podejście do analizy ryzyka oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowania piorunowe

Czytaj za darmo! »

Stworzenie warunków do bezpiecznej pracy sprzętu i ludzi wymaga znajomości źródeł impulsowych narażeń elektromagnetycznych. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje wiele różnych elementów, począwszy od wstępnej identyfikacji i analizy ryzyka po ocenę poziomu jego akceptowalności, identyfikację sposobów minimalizacji szacowanego ryzyka oraz zastosowania odpowiednich przedsięwzięć ograniczających i kontrolnych. W artykule omówiono nową metodę analizy ryzyka strat piorunowych bazującą na wytycznych zawartych w normie PN-EN 62305-2. Dotychczas proponowana metoda nie jest w pełni kompatybilna ze stosowanymi metodami analiz ryzyka stwarzanych przez inne zagrożenia i jest trudna do interpretacji dla projektantów urządzeń piorunochronnych. Abstract. Creating proper conditions for safe and secure work of electronic systems requires knowledge about sources of electromagnetic impulse risk in places where they were installed. This paper will present new approach to risk analyze in technical systems possible to use for lightning strike conditions. Method base on PN-EN 62305-2 guideline. Novelty base on calculation clarity and easiness of use. (New approach to lightning hazard risk and damage approximation). Słowa kluczowe: analiza ryzyka, zagrożenie piorunowe, szacowanie ryzyka, uszkodzenie. Keywords: risk analysis, lightning hazard, risk estimation, damage. Wstęp Proces zarządzania ryzykiem obejmuje wiele różnych elementów, począwszy od wstępnej identyfikacji i analizy ryzyka po ocenę poziomu jego akceptowalności, identyfikację sposobów minimalizacji szacowanego ryzyka oraz zastosowania odpowiednich przedsięwzięć ograniczających i kontrolnych [1]. Przeprowadzając analizę ryzyka w pierwszej kolejności dąży się do uzyskania informacji na temat zdarzenia inicjującego sytuację potencjalnie groźną. W przypadku analizy ryzyka oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowanie piorunowe jest samo zjawisko wyładowania. Głównym czynnikiem wpływającym na c[...]

Impedancja udarowa urządzeń powszechnego użytku


  Impedancja urządzeń powszechnego użytku mierzona w warunkach statycznych zdecydowanie różni się od impedancji tego samego urządzenia w warunkach dynamicznych. Duża szybkość narastania prądów udarowych powoduje wzrost wartości impedancji. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów impedancji udarowej urządzeń takich jak: wiertarka o mocy 750 W, odbiornik telewizyjny, odbiornik radiowy, żarówka o mocy 100 W, odbiornik telewizji satelitarnej, drukarka laserowa, stacjonarny komputer osobisty. Pomiary zostały przeprowadzone podczas normalnej pracy badanych urządzeń. Udar napięciowo-prądowy (1,2/50-8/20 μs) wprowadzano do instalacji elektrycznej podczas wykonywania pomiarów. W dobie rosnącego uzależnienia od energii elektrycznej istotnym czynnikiem staje się jej jakość. Wymusza to w sposób naturalny konieczność pomiaru, rejestracji i sygnalizacji zaburzeń. Od kilkudziesięciu lat są podejmowane próby oceny występującego zagrożenia urządzeń elektronicznych powszechnego użytku podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w różnorodne obiekty budowlane. Kluczowe w tej analizie są informacje niezbędne do matematycznego odwzorowania impedancji udarowych przyłączy zasilania analizowanych urządzeń. Dotychczas bazowano na modelach składających się tylko z elementów biernych. Impedancja urządzeń powszechnego użytku mierzona w warunkach statycznych zdecydowanie różni się od impedancji tego samego urządzenia przy wymuszeniu w postaci udaru napięciowo-prądowego. Duża szyb[...]

Pożary spowodowane wyładowaniami piorunowymi

Czytaj za darmo! »

W Polsce obecnie funkcjonują dwa systemy lokalizacji wyładowań piorunowych. Operatorem pierwszego z nich, systemu PERUN (SAFIR), jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Operatorem drugiego systemu LINET (skrót od ang. lightning location network) jest Uniwersytet w Monachium. System składa się z 11 stacji bazowych rozmieszczonych na terenie Polski. W naszym kraju stacje obserwacyjne zostały umieszczone na terenie Politechniki Warszawskiej, Rzeszowskiej, Gdańskiej i Białostockiej (rys. 1). Dokładność prowadzonych pomiarów wynosi nie mniej niż 200 m, przy skuteczności wykrywania na poziomie 90%. Współpracujące ośrodki naukowe wzajemnie wymieniają informacje i współpracują w celu poprawy funkcjonowania systemu. Na zasadach komercyjnych dane z rejestratorów udostępniane są przez stronę interneto[...]

Electric shock hazard limitation in water during lightning strike

Czytaj za darmo! »

Swimming during a thunderstorm is one of the most dangerous things that can be done. Lightning regularly strikes water, and since water conducts electricity, a nearby lightning strike could kill or injure human being. This paper will present simulation results of scalar potential distribution in water during lightning strike with respect to water conductivity. Lightning limitation buoy will be used for electric shock hazard reduction. All calculations results were obtained by CDEGS software. Streszczenie. Kąpiel na otwartych akwenach w trakcie burzy jest jedną z najbardziej ryzykownych czynności, która może być wykonywana. Występujące wyładowania piorunowe w powierzchnie wody mogą spowodować obrażenia a nawet śmierć osób w niej się znajdujących. W tym artykule zaprezentowano wyniki obliczeń rozkładu potencjału w wodzie podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w wodę, w zależności od jej rezystywności. Zaproponowano wykorzystanie "boi piorunowej" dzięki, której uzyskano znaczące zmniejszenie zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. (Minimalizacja zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym w wodzie podczas wyładowań piorunowych). Keywords: lightning, swimming, water, electric shock hazard, lightning buoy. Słowa kluczowe: wyładowanie piorunowe, kąpiel, woda, porażenie prądem elektrycznym, boja piorunowa. Introduction Swimmers sometimes get struck by lightning. For example in 2005 three people were struck while swimming in the ocean near Tampa, and four more were hit i[...]

 Strona 1  Następna strona »