Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Sokół"

BADANIE METOD SZEREGOWANIA DANYCH I MECHANIZMU HARQ II W SYSTEMIE WIMAX MOBILE DOI:10.15199/59.2015.4.83


  W pracy przedstawiono ogólne założenia systemu WiMAX Mobile oraz scharakteryzowano wybran e mechanizmy, implementowane w podwarstwie MAC tego systemu, tj. w szczególności hybrydowy mechanizm retransmisyjny HARQ oraz metody szeregowania danych i przydziału podnośnych OFDM. Omówiono i przeanalizowano wyniki badań symulacyjnych własnej metody szeregowania danych i mechanizmu HARQ typu I i II (w we-r sjach CC i IR), w interfejsie SOFDMA/TDD systemu WiMAX Mobile. 1. WSTĘP Dostrzegając potrzeby usługodawców na rosnący popyt w zakresie usług szerokopasmowej transmisji danych, organizacja WiMAX Forum w 2001 roku podęjła prace nad ewolucją technologii WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Co ciekawe, system WiMAX miał być pierwotnie rozwiązaniem dla operatorów działających w krajach tzw. "trzeciego świata", gdzie istniała potrzeba szybkiej budowy tanich i względnie nowoczesnych sieci, służących do transmisji danych pakietowych na obszarach o skrajnie różnej gęstości zaludnienia. W tym kontekście, ważnym celem do osiągnięcia przez WiMAX Forum, w zakresie specyfikacji założeń tego systemu była, oprócz zasięgu, liczba możliwych do obsłużenia abonentów, a co za tym idzie, pojemność systemu [1-6]. Cechą charakterystyczną sieci opartych na systemie WiMAX jest prostota ich implementacji i zarządzania oraz możliwość ich współistnienia z innymi sieciami bezprzewodowymi. Doświadczenia wielu operatorów systemu WiMAX na całymś wiecie pokazują, że bardzo cenna jest możliwość uruchamiania sieci WiMAX Mobile w nielicencjonowanym paśmie częstotliwości. Obecnie sieci WiMAX są uruchamiane głównie w krajach średnio i wysoko rozwiniętych. Doświadczenie pokazuje, że sieci WiMAX doskonale sprawdzają się zarówno na obszarach silnie zurbanizowanych, jak i na peryferiach miast oraz terenach wiejskich. Sieci te pozwalają też na realizację szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych użytkownikom zlokalizowanym na obszarach, gdzie istni[...]

Bezpieczeństwo i wydajność wybranych algorytmów kryptograficznych w systemie RSMAD


  Radiowy system monitorowania i akwizycji danych (RSMAD) z urządzeń fotoradarowych to nowoczesny, rozproszony system teleinformatyczny - wykorzystujący nowoczesne techniki transmisji radiowej oraz uwzględniający najskuteczniejsze zasady bezpieczeństwa i ochrony informacji. System ten jest przede wszystkim wykorzystywany do transmisji, archiwizacji i eksploracji danych o wykroczeniach drogowych, pobieranych z urządzeń fotoradarowych (przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych), dostarczanych przez różnych producentów. Celem budowy tego systemu jest głównie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez ograniczenie liczby wykroczeń i przez to zmniejszenie liczby zdarzeń oraz zmniejszenie liczby ich ofiar [1]. Ponadto RSMAD znacznie usprawni pracę policji oraz innych służb odpowiedzialnych za kontrolę ruchu drogowego nie tylko dzięki automatycznej transmisji zdjęć z fotoradarów, ale również dzięki możliwości zdalnej konfiguracji parametrów tych urządzeń i dostosowywania ich do chwilowych potrzeb, wynikających z aktualnej sytuacji drogowej. W ogólności działanie systemu RSMAD polega na transmisji zarejestrowanych danych o wykroczeniach drogowych do specjalnie zaprojektowanego centrum akwizycji danych RSMAD (w skrócie CAD), które stanowi centralny punkt systemu. Dane, są przesyłane w postaci zabezpieczonych kryptograficznie bloków transportowych, zawierających informacje obrazowe o wykroczeniach drogowych. Transmisja ta odbywa się za pośrednictwem publicznych sieci komórkowych (GSM, UMTS) oraz policyjnych sieci trankingowych (TETRA), jak również sieci Internet. Architektura CAD będzie rozproszona z pełnym zachowaniem cech transparentności. W jej skład będą wchodzić: centrum utrzymania i diagnostyki, centrum dostarczania usług oraz centrum danych, co pokazano na rys. 1. System umożliwia ponadto bezpieczną dwustronną komunikację z centralną ewidencją pojazdów i kierowców (w skrócie CEPiK). ƒƒRys. 1. Uproszczona[...]

Wybrane metody ochrony danych w systemie RSMAD


  Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych (RSMAD) należy do klasy zintegrowanych systemów teleinformatycznych o strukturze rozproszonej. W ogólności funkcje tego systemu umożliwiają wymierne usprawnienie procedur związanych z obsługą dokumentacji mandatowej (prowadzonej przez uprawnione do tego służby) oraz kompleksowe zarządzanie rozległą siecią fotoradarów. W przyszłości system ten będzie mógł także pełnić inne funkcje, o szerszym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. RSMAD został zaprojektowany na potrzeby służb publicznych, np. policji, inspektoratu transportu drogowego i in., zajmujących się obsługą fotoradarów i z założenia ma objąć swoim zasięgiem obszar całego kraju. Ma on również usprawnić nadzór nad siecią fotoradarów, zarówno przenośnych, przewoźnych, jak i stacjonarnych. Przede wszystkim jednak wdrożenie go ma wpłynąć w wymierny sposób na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przez oddziaływanie prewencyjne na zachowanie się uczestników tego ruchu. Obecnie w systemie RSMAD transmisja danych odbywa się przede wszystkich za pośrednictwem sieci komórkowych z wykorzystaniem technik: GSM, GPRS, EDGE oraz HSPA/HSPA+. Prowadzone są również intensywne prace badawcze, związane z wykorzystaniem do tego celu testowej sieci trankingowej TETRA, w której transmisja danych z fotoradarów może się odbywać w trybie transmisji wieloszczelinowej. W przyszłości będzie możliwe także wykorzystanie w systemie RSMAD sieci opartych na systemach: LTE, LTE-Advanced, WiMAX Mobile i WiMAX II oraz technice LTHE (Long Term HSPA Evolution) [1]. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE SYSTEMU RSMAD System RSMAD zapewnia możliwość równoczesnego korzystania przez wielu użytkowników ze wspólnych zasobów danych, przechowywanych w centrum akwizycji danych (CAD) [2]. W tym też kontekście RSMAD nosi pewne cechy rozproszonego systemu tran-sakcyjnego. Centralnym punktem jest wspomniane CAD, do którego dane ob[...]

 Strona 1