Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BEATA ŁĘTKOWSKA"

Wpływ mikrostruktury na szybkość korozji niskostopowych stali z borem o podwyższonej odporności na zużycie ścierne


  W artykule zostały przedstawione wyniki badań potencjostatycznych w środowisku 3% NaCl niskostopowej stali z borem gatunku B27 w stanie dostarczenia oraz w wybranych stanach obróbki cieplnej. Określono wpływ mikrostruktury na szybkość korozji oraz zidentyfi kowano zachodzące mechanizmy korozyjne. Słowa kluczowe: niskostopowe stale z borem, szybkość korozji, obróbka cieplna, badania potencjostatyczne, mikrostruktura Effect of microstructure on corrosion rate for selected grades of low-alloy high wear resisted steels with boron The results of electrochemical study in an environment of 3% NaCl of low-alloy boron steel B27 for the delivery state and some states after heat treatment were presented. Following this study the infl uence of microstructure on the value of corrosion rate and on corrosion mechanisms was defi ned. Keywords: low-alloy boron steel, corrosion rate, heat treatment, electrochemical study, microstructure.1. Wstęp Stale z dodatkiem boru zyskują coraz większą popularność i coraz szersze zastosowanie. Ich wysokie własności przy umiarkowanej cenie uzyskiwane są drogą zaawansowanej technologii wytwarzania [1]. Osobną podgrupę tych stali stanowią stale przeznaczone do obróbki cieplnej. Jednym z typowych gatunków tej grupy stali jest produkowana przez fiński koncern Rautaruukki Corporation stal B27 [2]. Producent dostarcza ją w stanie po walcowaniu na gorąco, z sugestią przeprowadzenia obróbki przez kupującego, która będzie dostosowana do jego potrzeb. Stal ta głównie przeznaczona jest na robocze elementy maszyn rolniczych, jednak obecnie coraz częściej reklamuje się ją do szerszych zastosowań, niekoniecznie w stanie umocnionym po hartowaniu, lub hartowaniu i niskim odpuszczaniu. Chociaż jednym z najważniejszych parametrów tej stali jest odporność na zużywanie ścierne, to, jeśli uwzględni się możliwości jej praktyczn[...]

Ocena szybkości korozji wybranych gatunków niskowęglowych stali z borem w różnych stanach obróbki cieplnej


  W artykule zostały przedstawione wyniki badań potencjostatycznych niskowęglowych stali z borem B27 oraz 28MCB5 dla stanu dostarczenia oraz wybranych stanów obróbki cieplnej. Określono wpływ obróbki cieplnej na wartość potencjału elektrochemicznego, oraz szybkość korozji tych stali w środowisku 3% NaCl. Słowa kluczowe: niskowęglowe stale z borem, szybkość korozji, obróbka cieplna, badania potencjostatyczne, jony chlorkowe Evaluation of corrosion rate for selected grades of low-carbon boron steels at different stages of heat treatment In the article, the results electrochemical study of low-carbon boron steels B27 and 28MCB5 for the delivery state and some states after heat treatment were presented. Following this study the infl uence of heat treatment on the value of electrochemical potential and corrosion rate these steels in an environment of 3% NaCl was defi ned. Keywords: low carbon boron steel, corrosion rate, heat treatment, electrochemical study, chloride inos ochrona przed korozja 5/2012 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie zyskują niskowęglowe, niskostopowe stale z borem o zwiększonej odporności na zużywanie ścierne. Stale te przy zastosowaniu zaawansowanych technologii wytwarzania osiągają bardzo dobre własności mechaniczne, przy jednocześnie umiarkowanej cenie. Stosowanie takich stali może przedłużyć czas eksploatacji drogich konstrukcji w przemyśle górniczym, rolniczym, samochodowym [1], [2]. Dla uzyskania wysokich wartości parametrów wytrzymałościowych i odporności na ścieranie typową obróbką cieplną tych stali jest hartowanie i niskie odpuszczanie. Stale te dostarczane są przez producentów w różnych stanach, nieraz nie obejmujących hartowania, z sugestią przeprowadzenia obróbki przez kupującego. W prezentowanej pracy analizie poddano produkty fińskiej fi rmy Rautaruukki Corporation producen[...]

 Strona 1