Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ KOZERA"

Bezprądowa metalizacja włókien węglowych w roztworach o różnej temperaturze


  W pracy zostały przedstawione badania nad obniżeniem temperatury roztworu dla procesu bezprądowej metalizacji wiązek włókien węglowych warstwami Ni-P, co pozwoliłoby na zastosowanie tych warunków w metalizacji tkanin typu 2D i 3D. Bezprądowe osadzanie prowadzono z roztworów o pH 8,5, zawierających glicynę, siarczan niklu i fosforan(I) sodu. Obniżano temperaturę procesu do 50oC zyskując w zastosowanych warunkach (czas metalizacji 15 min) mniejsze szybkości osadzania warstw Ni-P, korzystne w przypadku metalizacji tkanin. Mimo znacznego obniżenia szybkości osadzania otrzymano warstwy ciągłe o dobrej adhezji do podłoża i równomiernej grubości. Słowa kluczowe: bezprądowe niklowanie, włókna węglowe, warstwy ochronne Ni-P Electroless metallization of carbon fi bers from solutions in various temperatures In this paper the studies on lowering of solutions temperature for carbon fi bers electroless metallization process with Ni-P layers was presented, which allows applying these conditions in metallization of 2D and 3D fabrics. The process was carried out with solution of pH 8,5 containing: glycine, sodium hypophosphite and nickel sulfate. The temperature of metallization was decreased to 50oC which gave under applied conditions (metallization time 15 min) increasing in metallization rate, suitable in the case of fabrics metallization. Despite of signifi cant reduction of metallization rate continuous layers was obtained with good[...]

Przygotowanie nanorurek węglowych przed bezprądowym pokrywaniem Ni-P


  Wykonano badania nad przygotowaniem nanorurek węglowych do bezprądowej metalizacji powłoką Ni-P. Prace prowadzono na nanorurkach węglowych Nanocyl® CN3100. Wykonano wstępne oczyszczanie powierzchni mieszaniną kwasów azotowego i siarkowego. Zaglomerowane nanorurki rozbijano poprzez stosowanie płuczki ultradźwiękowej lub dezintegratora ultradźwiękowego. Następnie aktywowano je katalitycznie w roztworze Sn(II) i Pd(II). Prowadzono modyfi kację stężenia roztworu do aktywacji. W kąpieli stosowano stabilizator w celu zapobieżenia samorozkładowi oraz związek powierzchniowo-czynny uniemożliwiający ponowne zaglomeryzowanie nanonapełniacza. Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, aktywacja katalityczna Pd, bezprądowa metalizacja Ni-P Preparation of the carbon nanotubes before electroless deposition of Ni-P Preparation of carbon nanotube surfaces to electroless deposition of Ni-P coatings was studied. The investigations were carried out using Nanocyl® CN3100 carbon nanotubes. First, CNTs were purifi ed with mixture of nitric and sulfuric acids. Agglomerated nanotubes were broken by using an ultrasonic cleaner or disintegrator. Then, their surface was activated in catalytic solution Sn(II) and Pd(II). Concentration of solution for activation was modifi ed. Stabilizer was applied to prevent self-decomposition of the solution and surfactant was used to make re-agglomeration impossible. Keywords: carbon nanotubes, catalytic activation of Pd, electroless deposition of Ni-P 1. Wprowadzenie Nanorurki węglowe są jednym z nowoczesnych materiałów współczesnego przemysłu, wykorzystywanym przede wszystkim, jako składnik materiałów kompozytowych o osnowie metalowej czy polimerowej [1-4]. Obecnie obserwuje się rosnące zainteresowanie materiałami kompozytowymi o osnowie polimerowej do zastosowań konstrukcyjnych. Podstawowym rodzajem takich kompozytów jest ciągła osnowa polimerowa z dodatkiem nanonapełniacza [1, 2]. Osnowa polimerowa jest znacznie lżejsza[...]

Bezprądowe niklowanie włókien węglowych – stabilizatory roztworów

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania bezprądowej metalizacji włókien węglowych z zastosowaniem osadzania Ni-P. Metalizowano wiązki włókien Tenax po ich wstępnym wygrzewaniu na powietrzu. Powierzchnię włókien aktywowano katalitycznie w roztworach Sn(II) i Pd(II). Powłoka Ni-P (2-5% mas.P) o grubości 0,3-2 μm osadzana była z roztworu zawierającego siarczan(VI) niklu(II), podfosforyn i glicynę (pH = 8,5; 70oC; 5-30 min). Dla zapobieżenia samorozkładowi roztworu dodawano stabilizatory i zwilżacze, m.in. tiomocznik, azotan(III), arsenian(III), molibdenian(VI), sole alkiloamoniowe. W roztworach z dodatkami uzyskano znaczne wydłużenie czasu metalizacji włókien. Słowa kluczowe: bezprądowe niklowanie, stabilizatory roztworu, włókna węglowe, powłoki Ni-P Electroless nickel plating on carbon fi bers - bath s[...]

 Strona 1